BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Harasim Adam (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Title
Koszty produkcji paszy z mieszanki pastwiskowej w różnych warunkach siedliskowych
Production Costs of Feed from a Grazing Mixture Grown under Different Environment Conditions
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 1, s. 75-81, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Produkcja pasz, Przemysł paszowy, Koszty produkcji
Animal feed production, Feed industry, Production costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wielkość i wartość pokarmową plonów oraz ocenę kosztów produkcji paszy pastwiskowej w różnych warunkach siedliskowych (pole uprawne, użytek przemienny, łąka) w zależności od ilości wysiewu nasion mieszanki (10, 20 i 30 mln szt. nasion/ha) i udziału w niej koniczyny białej (20 i 40% nasion). Mieszankę wypasano krowami mlecznymi 4-5 krotnie w okresie wegetacji. Mieszanka pastwiskowa uprawiana na polu w stanowisku po ziemniaku na oborniku cechowała się najwyższym plonem i zarazem najniższymi jednostkowymi kosztami produkcji paszy. Zwiększenie ilości wysiewu nasion mieszanki nie wpływało znacząco na wielkość plonu, a powodowało wzrost kosztów produkcji paszy. Zwiększenie udziału koniczyny białej w mieszance nasion wpływało korzystnie na wielkość i jakość plonu oraz obniżkę jednostkowych kosztów produkcji paszy. (abstrakt oryginalny)

Yields and feeding value of the crop of a grazing mixture grown over a range of environment conditions (grass ley, alternate arable field/grass ley, meadow) were studied as affected by the seeding rate of the mixture (10, 20, 30 million seeds/ha) and by the percentage of white clover seeds in the mixture (20 and 40%). The mixture was grazed by dairy cows four-five times during the growing period. When grown after potatoes fertilized with farmyard manure the mixture gave the highest yields and the production of the feed incurred the lowest costs. While not increasing the yields in a significant manner higher seeding rates caused production costs to rise. Increased percentages of white clover in the mixture had a beneficial effect on the yields and crop quality while at the same time reduced unit costs of feed production. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzóska F. 2003: System produkcji pasz dla bydła mlecznego, zbiór, konserwacja i żywienie krów. Wieś Jutra, nr 2, s. 47-53.
 2. Gajda J., Sawicki B., Krawczyk S. 2000: Udział pastwisk w powierzchni paszowej na przykładzie farm mlecznych z terenów województwa lubelskiego. Zesz. Nauk. AR Kraków, Sesja Nauk., nr 368(75), s. 55-61.
 3. Goliński P. 1998: Ekonomiczne aspekty wykorzystania motylkowatych na użytkach zielonych. Biul. Nauk. ART Olsztyn, nr 1, s. 59-74.
 4. Gromadzki J. 2009: Katalog - cennik ciągników i maszyn rolniczych. PIMR Poznań.
 5. Grzegorczyk S., Olszewska M. 1997: Rośliny motylkowate w mieszankach z trawami jako czynnik ograniczający nawożenie azotowe. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., nr 453, s. 209-215.
 6. Harasim A., Harasim J. 2003: Efektywność produkcji pasz objętościowych na trwałych użytkach zielonych i gruntach ornych. Rocz. Nauk Rol. seria G, t. 90, z. 2, s. 217-223.
 7. Harasim J. 2008: Plonowanie runi pastwiskowej z udziałem koniczyny białej w zależności od ilości wysiewu nasion i siedliska. Woda - środowisko - Obszary Wiejskie, nr 8(2b), s. 19-29.
 8. Juszczyk S. 2002: Koszty produkcji pasz objętościowych w gospodarstwach mlecznych. Rocz. Nauk Rol., seria G, T. 89, z. 2, s. 89-95.
 9. Kasperczyk M. 1998: Znaczenie koniczyny białej (Triforium regens) w gospodarce pastwiskowej. Zesz. Nauk. AR Kraków, Sesja Nauk., nr 347(62), s. 175-180.
 10. Muzalewski A. 2009: Koszty eksploatacji maszyn. IBMER Warszawa.
 11. Prokopowicz J. 1988: Znaczenie ekonomiczne użytków zielonych. Wiad. Melior. Łąk., nr 5-6, s. 127-130.
 12. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. 2009: IERiG - PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, nr 36, s. 7-35.
 13. Terlikowski J. 1999: Jakość paszy z trwałych i przemiennych użytków zielonych w zależności od Intensywności użytkowania. [W:] Gospodarowanie na użytkach zielonych w warunkach rolnictwa intensywnego. Mat. Semin. IMUZ Falenty, nr 44, s. 63-72.
 14. Wasilewski Z. 1994: Wpływ różnych sposobów wypasu na wielkość i jakość plonu. Wiad. IMUZ, 18(1), s. 9-22.
 15. Zarudzki R., Zastawny J., Grela E. R., Traczykowski A. 2000: DLG - klucz do organoleptycznej oceny jakości i szacowania wartości pokarmowej pasz objętościowych. WODR Gdańsk.
 16. Ziętara W. 2007: Organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania produkcji pasz gospodarskich. Wieś Jutra, nr 3, s. 26-27.
 17. Ziętek I. (red.). 2009: Produkcja, koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2007-2008. IERiG - PIB Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu