BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarski Mariusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Szczukowski Stefan (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Tworkowski Józef (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Ekonomiczne aspekty produkcji biomasy wierzby w systemie Eko-Salix
Economic Aspects of Willow Biomass Production in the Eco-Salix System
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 1, s. 82-89, tab., bibliogr. 22 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Biomasa, Analiza ekonomiczna produkcji, Koszty produkcji
Biomass, Economic analysis of production, Production costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy określono efektywność ekonomiczną produkcji biomasy wierzby w systemie Eko-Salix w 3-letniej rotacji na gruntach rolniczych nieprzydatnych pod kultury konsumpcyjne. Podstawą prowadzonych badań było ścisłe doświadczenie polowe dwuczynnikowe, prowadzone w trzech powtórzeniach, w latach 2006-2008 na madzie próchnicznej ciężkiej, całkowitej (okresowo nadmiernie wilgotnej) - w pradolinie Wisły na Nizinie Kwidzyńskiej. Bezpośrednie koszty całkowite założenia plantacji wierzby w systemie Eko-Salix wynosiły 11 613,6 zł/ha i 15 480,9 z³/ha, odpowiednio przy zagęszczeniu: 5,2 i 7,4 tys. szt. żywokołów/ha. Największy udział w strukturze bezpośrednich kosztów produkcji zrębków stanowiła praca ludzka (42,1-43,3%). Na drugim miejscu znajdowały się koszty związane z założeniem plantacji (około 23%). Wartości nadwyżki bezpośredniej produkcji zrębków wierzby w systemie Eko-Salix w rotacji 3-letniej wynosiły - 697,1 i 10 44,4 zł/ha/rok (przy cenie 20 zł/GJ), odpowiednio przy zagęszczeniu: 5,2 i 7,4 tys. szt. żywokołów/ha. (abstrakt oryginalny)

This study determined the economic effectiveness of willow biomass production in the Eco-Salix system in a 3-year rotation cycle on agricultural land unusable for consumption crops. The study was based on a field experiment in a strict two-factorial design, in three replications, conducted in the years 2006-2008 on heavy humus alluvial soil (periodically with excessive humidity), in the ice-marginal valley of the Vistula river, in the Kwidzyn Lowlands. The direct costs of establishing the willow plantation in the Eco-Salix system amounted to PLN 11,613.6/ha and PLN 15,480.9/ha, with a density of 5,200 and 7,400 willow rods/ha, respectively. Human labour accounted for the greatest portion of the total direct cost of chips production (42.1-43.3%), followed by cost of establishing the plantation (ca. 23%). The direct surplus of willow chips production in the Eco-Salix system in a 3-year rotation cycle amounted to PLN 697.1 and PLN 1044.4/ha/year (assuming the energy price of PLN 20/GJ), with the density of 5,200 and 7,400 willow rods/ha, respectively. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budzyński W., Szczukowski S., Tworkowski J. 2009: Wybrane problemy z zakresu produkcji roślinnej na cele energetyczne. I Kongres Nauk Rolniczych. Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Puławy, s. 76-89.
 2. Chołuj D., Podlaski S. 2008: Kompleksowa ocena biologicznej przydatności 7 gatunków roślin wykorzystywanych w uprawach energetycznych. [W:] Energia odnawialna (red.) P. Gradziuk. Wieś Jutra, s. 61-76.
 3. Faber A., Kuœ J. 2007: Rośliny energetyczne dla różnych siedlisk. Wieś Jutra, nr 8-9(109-110), s. 11-12.
 4. Grzybek A., Gradziuk P. 2006: Prospects for solid biomass use in energy production in Poland and its technical and economic properties. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 5. GUS. 2008: Biuletyn Statystyczny, Rok LII, 3(605).
 6. Kalembasa D. 2006: Ilość i skład chemiczny popiołu z biomasy roślin energetycznych. Acta Agropsyhica, nr 7(4), s. 909-914.
 7. Kisiel R., Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J. 2006: Biomasa pozyskiwana z gruntów rolniczych źródłem energii. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, s. 90-101.
 8. Klepacki B. 2005: Ekonomiczne aspekty produkcji rzepaku. [W:] Technologia produkcji rzepaku (red.) Cz. Muśnickiego i in. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, s. 164-172.
 9. Kuś J. 2008: Produkcyjność roślin energetycznych w różnych siedliskach. [W:] Energia odnawialna (red.) P. Gradziuk. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, s. 48-60.
 10. Matyka M. 2008: Opłacalność i konkurencyjność produkcji wybranych roślin energetycznych. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 11, s. 113-123.
 11. Muzalewski A. 2007: Koszty eksploatacji maszyn. IBMER, Warszawa.
 12. Stolarski M. 2004: Produkcja oraz pozyskiwanie biomasy z wieloletnich upraw roślin energetycznych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 3(45), s. 47-56.
 13. Stolarski M. 2008: Stan plantacji roślin energetycznych. Czysta Energia, nr 6, s. 41-42.
 14. Stolarski M. 2009: Agrotechniczne i ekonomiczne aspekty produkcji biomasy wierzby krzewiastej (Salix spp.) jako surowca energetycznego. Rozprawy i Monografie. UWM Olsztyn, 148, 1-145.
 15. Stolarski M., Kisiel R., Szczukowski S., Tworkowski J. 2002: Opłacalność produkcji wierzb krzewiastych na gruntach rolniczych w krótkich rotacjach i przy różnym zagęszczeniu roślin. Roczniki Nauk Rolniczych, t. 89, z. 2, 96-105.
 16. Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J., Kopaczel M. 2007: Profitability of willow production in short cycles in the low Vistula valley. Polish Jorunal of Natural Sciences, nr 2, s. 172-182.
 17. Stolarski M. Szczukowski S. Tworkowski J. Klasa A. 2008: Productivity of seven clones of willow coppice in annual and quadrennial cutting cycles. Biomass and Bioenergy, nr 32, s. 1227-1234.
 18. Szczukowski S., Stolarski M., Tworkowski J., Przyborowski J., Klasa A. 2005: Productivity of willow coppice plants grown in short rotations. Plant Soil Environment, nr 51(9), s. 423-430.
 19. Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M. 2000: Biomasa krzewiastych wierzb (Salix spp.) pozyskiwana na gruntach ornych odnawialnym źródłem energii. Pam. Puł., nr 120, s. 421-428.
 20. Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M. 2004: Wierzba energetyczna. Plantpress, Kraków, ss. 46.
 21. Rozporządzenie MRiRW z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie roślin objętych pomocą do plantacji trwałych oraz zryczałtowanych kosztów związanych z założeniem tych plantacji (Dz. U. nr 73, poz. 439). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. nr 156, poz. 969).
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu