BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gonet Danuta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie bazą surowcową w cukrowniach tworzących organizację sieciową
Managing Raw Materials in the Sugar Industry of the Network Organizations Creation
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 1, s. 90-97, tab., bibliogr. 17 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Przemysł cukrowniczy, Zarządzanie, Organizacje sieciowe
Sugar industry, Management, Network organisations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Regulacja rynku cukru oraz procesy restrukturyzacji i prywatyzacji w przemyśle cukrowniczym, będące wynikiem integracji z Unią Europejską, przyczyniły się do powstania i rozwoju organizacji sieciowych w Polsce w tej branży przemysłu przetwórczego. Artykuł przedstawia główne kierunki zmian w zarządzaniu bazą surowcową w cukrowniach, należących do Śląskiej Spółki Cukrowej S.A., która od 2003 r. należy do Südzucker Polska Sp. z o.o. (abstrakt oryginalny)

The regulations of sugar market and the process of restructuringin the sugar industry, which are the result of the integration with European Union caused the establishment and development of web organizations in Poland in this field of industry. The article indicates the main directions of changes in management resource-base in sugar factories which belong to Slaska Spolka Cukrowa S.A. that since 2003 has belonged to Südzucker Polska Sp. z o.o. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bressand A., Distler C. 1995: La planéte relattionelle. Flamiaran, za Brilman J. 2002: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa.
 2. Brilman J. 2002: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa.
 3. Domański R. 2004: Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. PWN, Warszawa.
 4. Gonet D. 2005: Opłacalność produkcji cukru. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, seria B, nr 58, Bydgoszcz.
 5. Jarillo J.C. 1995: Strategie Networks. Creating the Borderless Organization, Butterworth - reeiemann, Oxford.
 6. Kapusta F. 2005: Organizacja i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych cukrownictwa polskiego. Strategie i logistyka organizacji sieciowych. Prace Naukowe AE, nr 1078, Wrocław.
 7. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Wyd. AR, Wrocław.
 8. Leksykon zarządzania. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 9. Pawełek M. 2004: Reorganizacja Śląskiej Spółki Cukrowej. Burak Cukrowy, nr 1.
 10. Scheibe A. 2004: Wykorzystanie marki w zarządzaniu organizacją sieciową. [W:] Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie (red. nauk. Z. Olesiński, A. Szplit). Akademia Świętokrzyska, Kielce.
 11. Sowa K. 2006: Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych. [W:] Krauze-Mozer B., Borowiec P. (red.) 2008: Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 12. Stachak S., Woźniak Z. 1979: Elementy metodologii nauk agroekonomicznych. Wyd. AR, Szczecin.
 13. Stiglitz J.E. 2007: Wizja sprawiedliwej globalizacji. PWN, Warszawa.
 14. Wiatrak A.P. 2003: Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania. Współczesne Zarządzanie, nr 3.
 15. Witkowski J. 2000: Logistyka w organizacjach sieciowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 7-8.
 16. Witkowski J. 2005: Organizacje sieciowe, sieci strategiczne i łańcuchy dostaw - próba systematyzacji pojęć. Strategie i logistyka organizacji sieciowych. Prace Naukowe AE, nr 1078, Wrocław.
 17. Wyciślak S. 2008: Korporacje transnarodowe. Identyfikacja - modele - społeczna odpowiedzialność. [W:] Krauze-Mozer B., Borowiec P. (red). Globalizacja- nieznośne podobieństwo? Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu