BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisiel Roman (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Gutowska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Unijna pomoc finansowa jako czynnik stymulujący przekształcenia w polskim rolnictwie po akcesji europejskiej
Union Financial Assistance as the Stimulating Factor of Transformation in Polish Agriculture After European Accesion
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 1, s. 98-108, tab., bibliogr. 6 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Pomoc finansowa, Rolnictwo
Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD), Financial aid, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Opracowanie zawiera ocenę wykorzystania wsparcia unijnego oraz skutków realizacji projektów na rzecz polskiego rolnictwa w pierwszym okresie programowania po akcesji Polski do UE. Ocenę wykonano na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 51 właścicieli gospodarstw rolnych z powiatów ciechanowskiego i działdowskiego. W opracowaniu przedstawiono opinie respondentów, dotyczące wpływu wsparcia unijnego na dynamikę procesów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych w polskim rolnictwie, poziom dochodów rolników oraz konkurencyjność gospodarstw. Po zakończeniu pierwszego okresu programowania, respondenci zauważyli znaczną poprawę w wyposażeniu gospodarstw w maszyny oraz urządzenia rolnicze i dostosowaniu ich do wymogów sanitarno-weterynaryjnych UE (54% rolników z powiatu ciechanowskiego, 48% z powiatu działdowskiego). Zasilenie gospodarstw środkami unijnymi wpłynęło na intensyfikację działań w zakresie modernizacji budynków gospodarczych (odpowiednio 35 i 28%), zwiększenie skali i wydajności produkcji (odpowiednio 47, 48%), a tym samym przyczyniło się do obniżenia kosztów wytwarzania i poprawy sytuacji materialnej rolników (odpowiednio 66, 80%). (abstrakt oryginalny)

This article aims to assess the advantages of European Union relief and results of projects implemented in Polish agriculture in the first accession period. Surveys were conducted in a group of 51 farmers from land ciechanowski and dzialdowski. The purpose of this research was to evaluate the farmers’ opinion about the influence of: EU financial assistance on the dynamism of the process of restructure and modernization in Polish agriculture, the level of Polish farmers’ income and farm competitiveness. After the first accession period farm owners noticed considerable improvement in farm equipment and sanitary- veterinary conditions (54% from ciechanowski, 48% from dzialdowski). EU financial aid resulted in modernization of farms buildings (35%, 28%), increase in scale and efficiency of agriculture production (47%, 48%), what took effect in reduction in production costs and better financial situation of Polish farmers (66%, 80%). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bułkowska M. 2008: Realizacja Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. Wspólnoty Europejskie, nr 2(189), s. 11-22.
  2. Halamska M. 2001: Obecne i przyszłe zróżnicowanie regionalne wsi i rolnictwa. Przyszłość wsi polskiej. [W:] Wizje, strategie, koncepcje (red. Kolarska-Bobińska L., Rosner A., Wilkin J.). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  3. Kisiel R., Babuchowska K., Marks-Bielska R. 2008: Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników z województwa warmińsko-mazurskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn.
  4. Wilkin J. 2007: Przemiany na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji systemowej i integracji europejskiej. [W:] Odnowa wsi w integrującej się Europie (red. Kłodziński M., Błąd M., Wilczyński R.). Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
  5. Wojciechowski T. 2005: Funkcje i zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencji płatniczej. [W:] Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich. Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich po wejściu Polski do Unii Europejskiej (red. Surowiec S.). Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
  6. Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie średniej wielkości powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w poszczególnych województwach oraz średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2008 roku. [www.arimr.gov.pl].
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu