BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stryjek Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Użyteczność kopuli w finansach i ubezpieczeniach
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 20, s. 441-452, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu
Keyword
Zmienne losowe, Zobowiązania finansowe, Analiza wartości zagrożonej, Nowa Umowa Kapitałowa, Wypłacalność
Random variable, Financial liabilities, Value at Risk Analysis, New capital accord, Financial solvency
Note
streszcz.
Abstract
Powszechnie stosowaną miarą zależności między dwiema zmiennymi losowymi jest współczynnik korelacji liniowej, który jest dobrą miarą zależności w klasie rozkładów eliptycznych. Zależność wśród zmiennych używanych w modelach w finansach i ubezpieczeniach jest bardzo często zależnością nieliniową. Jedną z możliwości jej wyrażenia jest kopula. Prezentowany artykuł opisuje, czym jest kopula i przedstawia dwa modele oparte na pojęciu kopuli (model szacowania ryzyka zabezpieczonych zobowiązań dłużnych oraz wartości zagrożonej). Autor prezentuje ostatnie wyniki z literatury przedmiotu oraz wskazuje na nowe regulacje w zarządzaniu ryzykiem (Nowa Umowa Kapitałowa, Wypłacalność II), które zachęcają do szukania lepszych rozwiązań modelowania zależności zmiennych losowych.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cherubini U., Luciano E., Vecchiato W., Copula Methods in Finance, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex 2004.
 2. Dziekoński P. Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego, w: Materiały i Studia [online], nr 164, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2003, dostęp: 14 listopada 2010, dostępny w Internecie: www.nbp.pl/publikacje/materialy_ i_studia/ms164.pdf.
 3. Gątarek, D., Obecny kryzys nazwę kryzysem zaufania, w: obserwatorfinansowy.pl [online], Warszawa: 2010, dostęp: 14 listopada 2010, dostępny w Internecie: http://www. obserwatorfinansowy.pl/2010/01/25/obecny-kryzys-nazwe-kryzysem-zaufania/#L.
 4. Heilpern S., Funkcje łączące, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 5. Kawulski A., Nowelizacja ustawy Prawo bankowe w zakresie przepisów dotyczących nadzoru bankowego - wybrane zagadnienia, w: Nowe regulacje bankowe [online], Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004, dostęp: 14 listopada 2010, dostępny w Internecie: www.nbp.pl.
 6. Krasodomska J., Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa jako czynnik ograniczania ryzyka Bankowego, Zeszyty Naukowe [online], nr 674, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005 [dostęp: 14 listopada 2010], dostępny w Internecie: http://gollum.uek.krakow.pl/bibl_ae_zasoby/zeszyty/pdf/99392857.pdf.
 7. Papla D., Piontek K., Zastosowanie rozkładów a-stabilnych i funkcji powiązań (copula) w obliczaniu wartości zagrożonej (VaR), w: Wyzwania współczesnych finansów, red. Jajuga K., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009 [dostęp: 14 listopada 2010], dostępny w Internecie: http://www.kpiontek.ae.wroc.pl/DP_KP_VaR_copula.pdf.
 8. Romano C., Applying Copula Function To Risk Management [online], Washington DC, Gravitas Capital, dostępny w Internecie: http://www.gravitascapital.com/Research/ Risk/Applying%20Copula%20Function%20to%20Risk %20Management.pdf.
 9. Sławiński A., Przyczyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne [online], Zakład Rynku Papierów Skarbowych Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007, dostępny w Internecie: http://www.rynkifinansowe.pl/subprime_CDO.pdf.
 10. Sterzyński M., Zarys zmian w nadzorze na jednolitym rynku ubezpieczeń w kontekście projektu Solvency II, w: Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [online], 2/2004, KNUiFE, Warszawa 2004, dostępny w Internecie: http://www.knf. gov.pl/Images/Sterzynski-Forum_dyskusyjne_tcm20-5401_tcm75-18530.pdf.
 11. Stryjek A., Zastosowanie miar zależności zmiennych losowych oraz kopuli Claytona i Gumbel-Hougaarda do szacowania wartości zagrożonej, "Przegląd Statystyczny" 2009, 3-4, s. 67-80.
 12. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu