BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziółkowska Elwira (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Idea Corporate Social Responsibility jako przykład społecznych aspektów funkcjonowania sektora bankowego przez pryzmat odpowiedzialności banków za kryzys subprime
The Idea of Corporate Social Responsibility as an Example of Social Aspects of the Banking Sector Operations from the Perspective of Banks' Responsibility for the Subprime Crisis
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 127, s. 127-147, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Indeks RESPECT, Ramowe Zasady Raportowania, Kredyt subprime, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rozwój zrównoważony, Banki komercyjne, Kryzys subprime
RESPECT Index, Global Reporting Initiative (GRI), Subprime loan, Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainable development, Commercial banks, Subprime crisis
Note
summ., streszcz.
Abstract
W ostatnich latach koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu zyskuje wielu zwolenników. Wśród przedsiębiorstw wzrasta liczba podmiotów, które implementują standardy CSR oraz rozwijają narzędzia służące do ich wprowadzania i późniejszego stosowania. Z kolei wśród interesariuszy poziom wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu wciąż wzrasta głównie za pomocą kampanii informacyjnych czy lepszego dostępu do informacji w mediach. Przedsiębiorstwa, pomimo kosztów wdrożenia idei CSR, inwestują w stabilny i zrównoważony rozwój. Uniwersalność idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz korzyści płynące z jej zastosowania powodują wzrost zainteresowania nie tylko wśród sektora biznesowego, lecz także sektora finansowego. W bankowości koncepcja CSR traktowana jest zazwyczaj jako możliwość odbudowania zaufania klientów. Kryzys gospodarczy i jego społeczne konsekwencje w pewnym stopniu negatywnie wpłynęły na zaufanie konsumentów i na poziom zaufania w biznesie. Uwaga społeczeństwa skoncentrowała się na społecznych i etycznych wynikach przedsiębiorstw. W bankach komercyjnych zainteresowanie koncepcją CSR wzrasta wraz z ich rozwojem, natomiast w bankach spółdzielczych począwszy od początku ich działalności jest ona podstawową częścią ich strategii oraz codziennej praktyki gospodarczej. Wielu zwolenników zyskał pogląd, iż gdyby banki komercyjne bardziej zwrócone były na respektowanie zasad CSR, to skutki, jakie przyniósł trwający kryzys finansowy w odniesieniu do realnej sfery gospodarki, byłyby mniejsze. Rozwijanymi obszarami działań koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w bankowości są również aspekty dotyczące komunikacji z pracownikami i klientami,(fragment tekstu)

The idea of social responsibility of financial institutions in the era of the crisis which to a large extent was caused by the lack of this responsibility seems to be very important. The article is aimed at outlining the idea of CSR in the banking sector, the direction of its development and the impact on the mitigation of the subprime crisis effects. The author intends to present different approaches to the idea of social responsibility in commercial and cooperative banks. Furthermore, the CSR idea in the banking sector is shown from the perspective of international standards (Global Compact, Global Reporting Initiative) and domestic standards (RESPECT Index). The ideas of CSR and the direction of its development is exemplified by selected initiatives. The author discerns the relation connected with the responsibility of banks for the subprime crisis in the CSR aspect. The analysis brings about a question: if banks had respected the idea of corporate social responsibility, would it have an impact of the financial crisis effects? Undoubtedly, the subprime crisis showed that there is a need to look for a new state of equilibrium, which may appear to result from the corporate social responsibility.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009
 2. Baka M., Bankowość europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 3. Bakan J., Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa 2006
 4. Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2005.
 5. Dobosiewicz Z., Marton-Gadoś K., Podstawy bankowości z zasadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 6. Dziawgo L., Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo systemu bankowego, w: Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. J. Nowakowski, T. Famulska, Difin, Warszawa 2008, s. 121-122.
 7. Filipp E., Społeczna odpowiedzialność organizacji, w: Nowe kierunki w zarządzaniu, red. M. Kostera, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 8. Holme L., Watts R., Corporate Social Responsibility, w: Making Good Business Sense, The World Business Council for Sustainable Development publication, January 2000
 9. Korenik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego: próba syntezy, Difin, Warszawa 2009
 10. Kuraszko I., Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa 2010.
 11. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008
 12. Szablewski A., Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, w: Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2004.
 13. Szpringer W., Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną, Wolters Kluwer, Warszawa 2009
 14. Wilewska M., Jerzemowska M., Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w rozwoju MSP, w: Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, red. P. Kulawczuk, E. Kwella, FRUG, Sopot 2008.
 15. Dżoga M., Jak można inwestować w akcje spółek odpowiedzialnych społecznie, "Dziennik Gazeta Prawna" 2008 r., nr 119.
 16. Fandrejewska A., Banki godne zaufania, "Rzeczpospolita", 26 lutego 2009.
 17. Łudzińska K., Indeksy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 4/2009, Nr 13, s. 65.
 18. Matten D., Moon J., "Implicit" and "Explicit" CSR. A conceptual framework for understanding CSR in Europe, ICCSR Research Paper Series, ICCSR 2004.
 19. Raport 2011, Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki, 10 Jubileuszowa Edycja Raportu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 20. Swift T., Zadek S., Corporate Responsibility and the Competitive. Advantage of Nations, The Copenhagen Centre, AccountAbitity, lipiec 2002
 21. Thombre K. A., The New Face of Banking: Green Banking, Golden Research Thoughts, Issue II, August 2011
 22. http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/spolki?ph_main_content_start=show&ph_main_ conte-nt_arti_id=1095.
 23. http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/o-csr/csr-w-ue.html?id=2315.
 24. Activities to promote CSR 2007-2008, European Multistakeholder Forum on Corporate Social Responsibility Plenary Meeting, European Commision, 10 February 2009.
 25. A new EU strategy (2011-14) for company social responsibilities (CSR), COM (2011) 681 final, Brussels, 25.10.2011.
 26. Green Paper: Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001) 366 final, Brussels, 18.7.2001.
 27. Norma ISO 26000 opublikowana w listopadzie 2010 r. przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (International Standarization Organization, ISO).
 28. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. z 2003 r., nr 188, poz. 1848.
 29. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665.
 30. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Dz.U. nr 119, poz. 1252.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu