BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mieszkalski Leszek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Metoda matematycznego modelowania płatami Béziera kształtu ziarna pszenżyta
The Method of Mathematical Modeling of the Triticale Grain Shape with Bézier Surface Patches
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 225-232, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Modele matematyczne, Zboża, Produkcja zboża
Mathematical models, Corn, Corn productions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zainteresowanie produkcją pszenżyta w Polsce wzrasta ze względu na możliwość wykorzystania ziarna do wytwarzania etanolu. W pracy przedstawiono wspomaganą komputerowo metodę matematycznego modelowania kształtu powierzchni ziarna pszenżyta. Do modelowania kształtu wybrano ziarno pszenżyta odmiany Wanad o wymiarach: długość 8,1 mm, szerokość 3,1 mm, grubość 3,4 mm. Kształt powierzchni ziarna pszenżyta został odwzorowany trzema płatami Béziera. Obliczenia i wizualizację zrealizowano w programie komputerowym Mathcad. Płaty Béziera mogą być stosowane do modelowania kształtu powierzchni ziarna pszenżyta. Opracowanie matematycznego modelu 3D kształtu bryły ziarna pszenżyta może być wykorzystane do modelowania procesu produkcji biopaliw. W przyszłych badaniach należy opracować numeryczną metodę doboru wartości parametrów sterujących kształtem płata Béziera na podstawie podstawowych wymiarów modelowanej bryły. (abstrakt oryginalny)

Interest in the production of triticale in Poland is increasing due to the possibility of using grain to produce ethanol. The paper presents a method for computer-aided mathematical modeling of the shape of triticale grain. Wanad triticale grain was selected for modeling the shape: length 8.1mm, width 3.1mm, thickness of 3.4mm. The shape of the grain triticale was mapped with three Bézier patches. Calculations and visualization were implemented in a computer program Mathcad. Bézier patches may be used for modeling the shape of triticale grain. Development of a mathematical model of the 3D shape of the solid of triticale grain can be used for modeling of the biofuels production process. In future studies should develop A numerical method for selection of the control parameters of Bézier patch shape based on the basic dimensions of the modeled solid should be developed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boniecki, P.; Olszewski, T. (2008). Modelowanie neuronowe wybranych obiektów rolniczych z wykorzystaniem superformuły Johana Gielisa. Journal of Research and Agricultural Engineering, 53(1), 22-25.
 2. Foley, J. D.; van Dam, A.; Feiner, S.K.; Hughes, J.F.; Phillips, R. L.(2001). Wprowadzenie do grafiki komputerowej. Warszawa, WNT, ISBN 83-204-2662-6.
 3. Frączek, J.; Wróbel, M. (2009). Zastosowanie grafiki komputerowej w rekonstrukcji 3D nasion. Inżynieria Rolnicza, 6(115), 87-94.
 4. Frączek, J.; Ślipek, Z. (2006). Modele roślinnych struktur ziarnistych. Inżynieria Rolnicza, 12, 145-154.
 5. Hebda, T.; Micek, P. (2005). Zależności pomiędzy właściwościami geometrycznymi ziarna zbóż. Inżynieria Rolnicza, 6, 233-241.
 6. Jaśkiewicz, B. (2007). Zboża na bioetanol. Zboża wysokiej jakości. Poradnik dla producentów. Warszawa, Agro Serwis, ISBN 978-83-903483-7-7, 60-62.
 7. Janowicz, L. (2007). Bioetanol w Polsce. Zboża wysokiej jakości. Poradnik dla producentów. Warszawa, Agro Serwis, ISBN 978-83-903483-7-7, 57-59.
 8. Kęska, W.; Feder, S. (1997). Rekonstrukcja kształtu nasion na podstawie komputerowej analizy obrazu. VII Sympozjum im. Czesława Kanafojskiego, Płock, 254-258.
 9. Kiciak, P. (2000). Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Zastosowania w grafice komputerowej. Warszawa, WNT, ISBN 83-204-2464-X.
 10. Mabille, F.; Abecassis, J. (2003). Parametric modelling of wheat grain morphology: a new perspective. Journal of Cereal Science, 37, 43-53.
 11. Mieszalski, L. (2011). Metoda matematycznego modelowania kształtu bryły ziarna pszenicy za pomocą parametrycznej krzywej przestrzennej i czterowęzłowej siatki. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 41-45.
 12. Mieszalski, L. (2001). Metoda tworzenia modelu bryły ziarna zbóż. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1(31), 29-36.
 13. Weres, J. (2010). Informatyczny system pozyskiwania danych o geometrii produktów rolniczych na przykładzie ziarniaka kukurydzy. Inżynieria Rolnicza, 7(125), 229-235.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu