BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimkiewicz Marek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Mruk Remigiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Słoma Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wojdalski Janusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jobbágy Ján (Slovak Agricultural University in Nitra), Simoník Ján (Slovak Agricultural University in Nitra), Varga Roland (Slovak Agricultural University in Nitra)
Title
Ocena uszkadzalności jednostki napędowej ciągnika rolniczego zasilanego olejem rzepakowym metodą drzewa zdarzeń - ETA
The Assessment of Damageability of Tractor Power Unit Fed with Rapeseed Oil by Method of Event Tree Analysis - ETA
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 133-142, rys., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Olej rzepakowy, Maszyny i urządzenia, Rolnictwo
Canola oil, Machinery and equipment, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono badania uszkadzalności jednostki napędowej ciągnika rolniczego zasilanego olejem rzepakowym za pomocą metody drzewa zdarzeń - ETA. Celem pracy było oszacowanie prawdopodobieństw wystąpienia niepożądanych zdarzeń w przypadku zasilania silnika nieprzetworzonym olejem rzepakowym; sprawdzenie, jaki wpływ na nie mają zastosowane układy zabezpieczające, i zaproponowanie skuteczniejszych rozwiązań zabezpieczających. W systemie wyróżniono następujące zdarzenia inicjujące: zawartość wody w oleju rzepakowym, zanieczyszczenie mechaniczne oraz skażenie bakteriologiczne oleju rzepakowego. Dla każdego zdarzenia inicjującego sporządzono drzewo zdarzeń. Przeprowadzono analizę ilościową uszkadzalności przez obliczenie prawdopodobieństw skutków w każdej gałęzi drzewa zdarzeń. Zastosowano bariery bezpieczeństwa, mające na celu ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia zdarzeń inicjujących w postaci: odpowiednich procedur, działań operatora ciągnika, oraz zainstalowanych urządzeń w układzie paliwowym. Przykładem takiego wyprzedzającego zabezpieczenia jest propozycja zainstalowania specjalnego separatora wody w układzie paliwowym oraz zalecenia dla operatora ciągnika, aby we wskazanych sytuacjach podjął określone działania.(abstrakt oryginalny)

The paper presents investigations on damageability of agricultural tractor power unit fed with rapeseed oil, with the use of Event Tree Analysis - ETA. The work aimed at: evaluation of occurrence probability for the unfavorable events in the case of feeding engine with unprocessed rapeseed oil, checking the effects of applied protective systems and propositions of more effective protective solutions. The following initializing events were distinguished in the system: water content in rapeseed oil, mechanical and bacteriologic contamination of rapeseed oil. The event tree was developed for each initializing event. The quantitative analysis of damageability was carried out by calculating of result probability in each branch of event tree. There were used the safety barriers to reduce the negative results of occurrence of the initializing events in the forms of: appropriate procedures, tractor operator activities, and devices mounted in the fuel system. An example of such anticipated safety measure is the proposition of installation of special water separator in the fuel system as well as recommendations for tractor operator, who should undertake the specific actions under the determined situations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bobrowski, D. (1999). O nowoczesnej matematycznej teorii niezawodności. Metody sieciowe w inżynierii niezawodności. XXVII Zimowa Szkoła Niezawodności. Tom I, Szczyrk, ISBN 83-7204-053-2, 11-17.
  2. Dhillon, B.S. (1999). Design reliability. Fundamentals and Applications. London, New York, Washington, CRC Press Boca Rato, ISBN 0849314658.
  3. Dhillon, B.S.; Singh, C. (1981). Engineering Reliability New Techniques and Applications. New York, Wiley, ISBN 0471050148.
  4. Klimkiewicz, M.; Bocheński, C. (kier. projektu) (2011). Zastosowanie surowego oleju rzepakowego jako paliwa do silników wysokoprężnych ciągników i pojazdów rolniczych. Raport z realizacji projektu rozwojowego R10 037 03. Warszawa, WIP SGGW.
  5. Klimkiewicz, M.; Bocheński, C. (1991). Trwałość i niezawodność maszyn. Warszawa, wyd. SGGW, ISBN 83-00-02708-4.
  6. Klimkiewicz, M.; Jobbágy, J.; Simoník, J. (2010). Analiza czynników warunkujących efektywną pracę silnika o zapłonie samoczynnym na nieprzetworzonym oleju rzepakowym. Współczesne zagadnienia rozwoju sektora energetycznego i rolniczego [red. nauk. P. F. Borowski, M. Klimkiewicz, M. Powałka]. Warszawa, SGGW, 122-135, ISBN 978-83-7583-194-8.
  7. Kusz, A.; Marciniak, A. W. (2010). Modelowanie niezawodności złożonych systemów bioagrotechnicznych. Inżynieria Rolnicza, 4(122), 157-162.
  8. Oprychał, L.; Fiedler, K.; Jankowski, W.; Mazurczyk, A. (2002). Analiza ryzyka budowli piętrzącej metodą "drzewa zdarzeń" na przykładzie zapory Klimkówka, XIV Konferencja Naukowa "Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych", Korbielów.
  9. PN-IEC 300-3-1: 1994. Techniki analizy niezawodności - Przewodnik metodologiczny.
  10. Smalko, Z. (1999). Analiza drzew niezdatności, zagrożeń i zabezpieczeń. Metody sieciowe w inżynierii niezawodności. XXVII Zimowa Szkoła Niezawodności, Tom I, Szczyrk, ISBN 83-7204-053-2, 109-132.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu