BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gąciarz Janusz, Jasiński Filip
Title
Pięć lat udziału Polski w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości : próba bilansu
Five Years of Poland's Membership in the Field of Justice and Home Affairs : A Trial of Balance
Source
Wspólnoty Europejskie, 2009, nr 2 (195), s. 27-32
Keyword
Bezpieczeństwo międzynarodowe, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Prawodawstwo
International security, Economic and political integration of Europe, Legislation
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Akcesja Polski do UE miała miejsce w kulminacyjnym momencie nowego definiowania priorytetów polityki UE wobec wymiaru sprawiedliwości i wewnętrznego bezpieczeństwa. Było to następstwo narastania zagrożenia ze strony międzynarodowego i rodzimego terroryzmu oraz permanentnie rosnącego napływu nielegalnych imigrantów i uchodźców do UE. W strategii tworzenie OWSiB nastąpiło wyraźne przesunięcie akcentów na umacnianie bezpieczeństwa, poprawę skuteczności zwalczania terroryzmu i poważnej przestępczości oraz powstrzymanie fali nielegalnej imigracji i nadużywania prawa do azylu. Koncentracja na tych kwestiach spowodowała również wzrost zaangażowania Unii we współpracę w dziedzinach zarządzania migracją oraz walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością, głównie z tymi krajami trzecimi, które dla większości krajów UE stanowią najpoważniejsze źródło problemów (Afryka Północna i Subsaharyjska, Bliski Wschód i Azja Południowa, Ameryka Łacińska). (fragment tekstu)

Without any doubt recent five years of the EU belonged to the Justice and Home Affairs (JHA) area - practically the fastest growing dossier, both politically and legally. It belonged also to the enlarged Union, where the Member States had to cope with 'new' realities of the decision-making process. Poland - all-in-all - did a fine job during these five years in managing to establish itself as an active partner and strong supporter of well-balanced solutions in the JHA area. This text refers to the most important examples of the Polish JHA-oriented activity during 5 years after the EU accession. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. F. Jasiński, Program Haski w sprawie wzmocnienia obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej, "Polska w Europie", nr 2(49) 2005.
 2. S. Barkowski, M. Tabor, Koordynacja polityki integracyjnej w okresie przedakcesyjnym, "Służba Cywilna", nr 7, jesień-zima 2003/2004.
 3. A. Dudzic, Polska w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE, w: "Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju", red. F. Jasiński, K. Smoter, Warszawa 2005.
 4. F. Jasiński, M. Narojek, P. Rakowski, Europejska Strategia Antyterrorystyczna, "Wspólnoty Europejskie", nr 1(170), 2006.
 5. F. Jasiński, Europejska Agencja Graniczna w Warszawie, "Wspólnoty Europejskie", nr 5(162), 2005.
 6. D. Dudek, P. Rakowski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej w Unii Europejskiej - spojrzenie na problem z polskiego punktu widzenia, "Materiały Robocze", nr 2/05, Forum WSiSW, Kolegium Natolińskie.
 7. F. Jasiński, W. Kałamarz, Reforma unijnego mechanizmu wzajemności wizowej, "Wspólnoty Europejskie", nr 10(167), 2005.
 8. M. Boguszewski, F. Jasiński, K. Naumczuk, Projekt SIS-I-4-ALL: rozszerzenie strefy Schengen o nowe kraje UE, "Wspólnoty Europejskie", nr 6(187) 2007.
 9. J. Chrzanowska, F. Jasiński, I. Rudecka, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej: ewolucja koncepcji, "Wspólnoty Europejskie", nr 4(173), 2006
 10. F. Jasiński, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej: potencjalne konsekwencje dla Polski, "nowego" państwa członkowskiego UE, "Agencja Praw Podstawowych - opinie z nowych państw członkowskich i Niemiec", CSM, Warszawa 2006.
 11. A. Gruszczak, F. Jasiński, Granice zewnętrzne Unii granicami integracji?, komentarz dla Forum WSiSW (www.wsisw.natolin.edu.pl) z 11.07.2005 r.
 12. F. Jasiński, K. Szczawińska, Europejski Pakt w sprawie migracji i azylu w kontekście budowy wspólnej polityki migra- cyjnej UE, "Wspólnoty Europejskie", nr 6(193) 2008.
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu