BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borkowski Bolesław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Stańko Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Uwagi dotyczące wykorzystania i stosowania metod ekonometrycznych w badaniach ekonomicznych
Remarks Concerning the Application and Applying Econometric Methods in the Economic Research
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 2, s. 43-61, tab., rys., bibliogr. 37 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Ekonomia, Badania ekonometryczne, Metody ekonometryczne
Economics, Econometric research, Econometric methodology
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące wykorzystania w badaniach ekonomicznych stacjonarnych i dynamicznych modeli ekonometrycznych. Omówiono etapy postępowania w procesie budowy modeli ekonometrycznych oraz kwestie interpretacji otrzymanych wyników. Szczegółowo zaprezentowano problemy dotyczące selekcji cech, wyboru postaci analitycznej modelu, oceny stopnia dopasowania modelu do danych empirycznych oraz merytorycznej i formalnej weryfikacji otrzymanych wyników. Przedstawiono również niektóre niebezpieczeństwa wynikające z mechanicznego stosowania tych metod i interpretacji uzyskanych wyników. (abstrakt oryginalny)

In the study essential issues concerning the application of econometric methods in the economic research were presented. Stages of the proceeding in the construction of econometric models and interpretation issues of received results for stationary and dynamic econometric models were discussed. In detail problems concerning selection of variables, problems of choice of the model analytical form, the assessment of the degree of fitting the model to empirical data as well as logical and formal verification of received results were shown. Some threats resulting from mechanical applying these methods and interpretation of achieved results were presented as well. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz S. 1990: Ekonometria z elementami programowania matematycznego i analizy porównawczej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. 2003: Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa.
 3. Charemza W. W., Deadman D. F. 1997: Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 4. Cieślak M. 1978: Dobór cech prognostycznych metodą heurystyczną, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 123, s. 47-59.
 5. Cieślak M. 2004: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.
 6. Doman M., Doman R. 2009: Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 7. Draper N. R., Smith H. 1981: Applied Regression Analysis, John Wiley & Sons, New York.
 8. Enders A. 1995: Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, New York.
 9. Engle R., Granger C. 1987: Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, „Econometrica”, vol. 55, s. 251-276.
 10. Friedman B. M. 1980: The Methodology of Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago.
 11. Green W. H. 2000: Econometric Analysis, Prentice Hall, New Jersey.
 12. Gruszczyński M., Mierzejewski P. 1998: Wstęp do ekonometrii w stu oknach, Wyd. SGH, Warszawa.
 13. Gruszczyński M., Podgórska M. 2003: Ekonometria, Wyd. SGH, Warszawa.
 14. Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. 2009: Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, PWN, Warszawa.
 15. Gujarati Domador N. 2003: Basic Econometrics, Mc Graw Hill, New York.
 16. Guzik B., Appenzeller D., Jurek W. 2004: Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 17. Hendry D. 1985: Econometric Methodology, paper presented to the Econometric Society Fifth World Congress.
 18. Hozer J. 1993: Mikroekonometria. Analizy, diagnozy prognozy, PWE, Warszawa.
 19. Jóźwiak J., Podgórski J. 1992: Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
 20. Klein L. R. 1962: An Introductions to Econometrics, Macmillan, New York.
 21. Klein L. R. 1982: Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa.
 22. Koopmans T. C. 1957: Three Essays on the State of Economics Science, McGraw Hill, New York.
 23. Kukuła K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 24. Luszniewicz A., Słaby T. 1997: Statystyka stosowana, PWE, Warszawa.
 25. Malina A. 2004: Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarski Polski według województw, AE, Kraków.
 26. Maddala G. S. 2006a: Introduction to Economertics, John Wiley & Sons, New York.
 27. Maddala G. S. 2006b: Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Marciniak S. (red.) 2005: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa.
 29. Marszałkowicz T. 1986: Metody statystyki opisowej w badaniach ekonomiczno-rolniczych, wyd. IV poprawione. Wyd. SGGW-AR, Warszawa.
 30. Neal F., Shone R., 1982: Proces budowy modeli ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 31. Osińska M. 2006: Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
 32. Osińska M. (red.) 2007: Ekonometria współczesna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 33. Pawłowski Z. 1971: Modele ekonometryczne równań opisowych, PWN, Warszawa.
 34. Tinbergen J. 1951: Econometrics, George Allen & Unwin, London.
 35. Welfe W., Welfe A. 1996: Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa.
 36. Welfe A. 2003: Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa.
 37. Zeliaœ A. 2000: Teoria prognozy, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu