BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mielcarek Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rzut oka na historię historii myśli ekonomicznej jako dyscypliny akademickiej
A Glance at the History of Economic Thought History as an Academic Discipline
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 2, s. 90-99, bibliogr. 50 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Historia myśli ekonomicznej, Historia nauk organizacji i zarządzania
History of economic thought, Organization and management science history
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie przedstawia rozwój historii myśli ekonomicznej jako dyscypliny akademickiej. Etapy rozwoju określają daty wydania podstawowych dzieł, miejsce tej dyscypliny w programach kształcenia, pojawianie się czasopism i stowarzyszeń. (abstrakt oryginalny)

The article presents the development of economic thought history seen as an academic discipline. It is organized around publication dates of major works, the place of the discipline in school curricula and appearance of periodicals and societies. At the end of the 1830s, a French economist J. A. Blanqui published the history of economic thought and at the end in the late eighties J. K. Ingram’s history was released. At the beginning of the 20th century there appeared Polish textbooks including also the history of thought in Poland. The next stage occurred in the 1960s and 1970s. Periodicals and societies of economic historians were established in the USA and Western Europe. It was accompanied by the decrease of the discipline's significance in the education of economists. In Poland the aforementioned institutionalization stage did not occur. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ashley W. J. 1908: The Present Position of Political Economy in England, [w:] Die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaftslehre im neunzehnten Jahrhundert, Duncker & Humblot, Leipzig, XV s. 1-26.
 2. Backhaus J. 1986: History of Economic Thought – What For? Empirical Observation from German Universities, „History of Economics Society Bulletin”, vol. 7, nr 2, s. 60-66.
 3. Blanqui J. A. 1837-1838: Histoire de l`économie politique en Europe depuis les anciens jusqu`á nos jours, Paris.
 4. Blanqui J. A. 1845: Histoire de l`économie politique en Europe depuis les anciens jusqu`á nos jours, Paris.
 5. Blaug M. 2001: No History of Ideas, Please, We`re Economists, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 15, nr 1, s. 145-164.
 6. Boroń J. 1959: Z życia szkolnictwa ekonomicznego w Niemieckiej Republice Demokratycznej, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 21, z. 2, s. 391-393.
 7. Bowen H. R. 1953: Graduate Education in Economics, „The American Economic Review”, vol. 43, nr 4, cz. 2, s. II-XV, 1-223.
 8. Brus W. 1951: O stanie nauk ekonomicznych w Polsce, „Ekonomista” 51, z. 1, s. 8-46.
 9. Czarkowski J. 1948: Zarys dziejów myśli ekonomicznej w Polsce, PAU Kraków.
 10. Dziewulski S. 1918: Piśmiennictwo polskie ekonomiczne w ciągu ostatnich lat pięćdziesięciu, Ekonomista I , s. 23-32.
 11. Dzionek-Kozłowska J. 2007: System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla, PWN, Warszawa.
 12. Ekonomia polityczna 1884: oprac. Józef Piasecki, redakcja „Prawdy”, Warszawa.
 13. Espinas A. 1912: Historia doktryn ekonomicznych, wyd. E. Wyszyński, Warszawa.
 14. Fanfani A. 1965: Historia doktryn ekonomicznych: od czasów starożytnych do XIX wieku, Odnowa, Londyn.
 15. Garlicka A. 1981: Czasopiśmiennictwo gospodarcze, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 r., (red. nauk.) A. Mączak, t. 1, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 114-127.
 16. Głąbiński St. 1913: Wykład ekonomii społecznej wraz z zarysem polityki ekonomicznej i z historyą ekonomiki, Lwów.
 17. Głąbiński St. 1939: Historia ekonomiki, t. II Historia ekonomiki polskiej, Towarzystwo Naukowe, Lwów.
 18. Górski J., Sierpiński W. 1972: Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, PWN, Warszawa.
 19. Grabski St., Kelles-Krauz K. 1901: Wiek XIX. Rzut oka na rozwój ekonomii i socjologii w XIX wieku, Warszawa.
 20. Grabski St. 1927: Ekonomia społeczna, Lwów.
 21. Grodek A. 1951: O stanie i najważniejszych zadaniach historii myśli ekonomicznej w Polsce, Ekonomista , z. I, s. 202-225.
 22. Ingram J. K. 1907 (1891): Historyja ekonomii politycznej, wyd. D. E. Friedlein, Kraków, wyd. E. Wende, Warszawa.
 23. Historia nauki polskiej 1987: (red.) B. Suchodolski, t. IV 1863-1918, cz. I i II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław- Warszawa.
 24. James E. 1958: Historia myśli ekonomicznej XX wieku, PWN, Warszawa.
 25. Kempner St. A. 1918: Idee społeczno-gospodarcze Polski porozbiorowej, „Ekonomista” I, s. 13-22.
 26. Kowalik T. 1992: Historia ekonomii w Polsce 1864-1950, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 27. Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej 2005, nr 1.
 28. Lipiński E. 1957: Rozwój myśli ekonomicznej, PWN, Łód-Warszawa.
 29. Lipiński E. 1968: Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa.
 30. Lityńska A.1987: Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław- Warszawa-Kraków.
 31. Lityńska A. 1992: Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław-Warszawa- Kraków.
 32. Meitzel C. 1909: Blanqui, Adolphe Jérôme. Handwörterbuch der Staatswissenschaften, hrsg. J. Conrad, W. Lexis, L. Elster, Edg. Loening, Bd 3. Gustav Fischer Jena.
 33. Meitzel C. 1910: Ingram, John Kells, Handwörterbuch der Staatswissenschaften, hrsg. J. Conrad, W. Lexis, L. Elster, Edg. Loening, Bd 5, Jena.
 34. Moore G. 2000: Nicholson versus Ingram on the History of Political Economy and a Charge of Plagiarism, „Journal of the History of Economic Thought”, vol. 22, nr 4, s. 433-460.
 35. Olgerbrand S. 1899: Encyklopedia powszechna, t. 5, Warszawa.
 36. Palma N. P. G. 2008: History of Economics or a selected history of economics?, „Journal of the History of Economic Thought”, vol. 30, nr 1, s. 93-104.
 37. Piasecki J. et al. (oprac.) 1884: Ekonomia polityczna: według prof. B. Beneckego, Redakcja „Prawdy, Warszawa.
 38. Rozenberg D. 1955: Historia ekonomii politycznej, PWN, Warszawa.
 39. Rybarski R. 1924: System ekonomii politycznej, t. 1, Rozwój życia gospodarczego i idei gospodarczych, Warszawa.
 40. Standardy kształcenia dla kierunków studiów: ekonomia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.bip.gov.pl
 41. Stankiewicz W. 1983: Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 42. Strasburger E. 1918: Historia doktryn ekonomicznych w Polsce Niepodległej. Zarys syntetyczny, Ekonomista” I, s. 1-12.
 43. Święcicki M. 1947: Historia doktryn ekonomicznych, Częstochowa.
 44. Taylor E. 1930: Ekonomika w Szkole Głównej Warszawskiej, „Ekonomista” XXX, t. I, s. 5-33, t. II.
 45. Taylor E. 1936: Historja doktryn ekonomicznych, skrypt przejrzany i poprawiony przez Edwarda Taylora, Poznań.
 46. Taylor E. 1991: Historia rozwoju ekonomiki, t. 1, Delfin, Lublin.
 47. Taylor E. 1957, 1958: Historia rozwoju ekonomiki, t. I-II, PWN, Poznań.
 48. Vaughn K. I. 1993: Why Teach the History of Economics?, „Journal of the History of Economic Thought”, vol. 15, nr 2, s. 174-183.
 49. Villeneuve B. A. de 1841: Histoire de l`Economie Politique, Guillaumin, Paris.
 50. Wójcik S. 1995: Ekonomia społeczna według koncepcji Stanisława Grabskiego, Wyd. UMCS, Lublin.
 51. Żurawicki S. 1954: O przedmiocie i zakresie historii myśli ekonomicznej, „Ekonomista”, z. 4, s. 229- 230.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu