BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chotkowski Jacek (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Radzików)
Title
Instytucje rynkowe i koszty transakcyjne - kluczowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej
Market Institutions and Transactional Costs Basic Concepts of the New Institutional Economy
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 2, s. 100-109, bibliogr. 18 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Instytucje rynku kapitałowego, Koszty transakcyjne, Teoria ekonomii
Capital market institution, Transaction cost, Economic theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nowa ekonomia instytucjonalna zyskuje coraz większe znaczenie jako jeden z głównych nurtów współczesnej teorii rozwoju ekonomicznego. W opracowaniu zaprezentowano genezę powstania, podstawowe pojęcia i charakterystyczne dla tej koncepcji sposoby wyjaśniania problemów wzrostu gospodarczego. Zaproponowano sposób klasyfikacji kluczowych instytucji mających wpływ na efektywność procesów gospodarczych przez kształtowanie poziomu kosztów transakcyjnych. Na podstawie studiów literaturowych omówiono istotę, najważniejsze składniki oraz uwarunkowania redukcji kosztów transakcyjnych. (abstrakt oryginalny)

The new institutional economy gaines more and more importance as one of the main trends of the contemporary theory of economic development. The paper of theoretical character presents the origin, fundamental concepts and the ways of exploining problems of economic growth, characteristic of the institutional economy. It proposes methods of classifying main institutions affecting the effectiveness of economic processes by establishing the level of transactional costs. On the basis of the literature studies the author describes the essence, most important elements and conditions of the reduction of the transactional costs. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz L. 1993: Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
 2. Borkowski B. 2003: Systemy informacyjne w rolnictwie na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, Wyd. SGGW, Warszawa.
 3. Czternasty W., Czyżewski B. 2007: Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje, Wyd. AE, Poznań.
 4. Drabińska D. 2007: Mini wykłady z historii myśli ekonomicznej. Od merkantylizmu do monetaryzmu, Wyd. SGH, Warszawa.
 5. Friedman M. 2007: Price theory, Aldine Transaction, New Jersey.
 6. Godłów-Legięd J. 2005: Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, Ekonomista” 2, s. 171-187.
 7. Iwanek M., Wilkin J. 1998: Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Wyd. UW, Warszawa.
 8. Kowalski A. 2007: Funkcjonowanie rynku żywnościowego i rolnego, [w:] Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym, (red.) W. Rembisz, M. Idzik. WSFiZ, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 13-40.
 9. Małysz J. 2003: Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii, Ekonomista 3, s. 315-340.
 10. Pizło W. 2009: Przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym w świetle teorii ekonomii instytucjonalnej, Wyd. SGGW, Warszawa.
 11. Rembeza J., Pennings J. M. E. 1997: Gotówkowe i terminowe rynki produktów rolnych, Instytut Ziemniaka, Bonin.
 12. Rembisz W., Stańko S. 2007: Interwencjonizm rynkowy w rolnictwie, [w:] Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym, (red.) W. Rembisz, M. Idzik, WSFiZ, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 141-169.
 13. Romanow Z., Szulc W., Wilczyński W. 1992: Przewodnik metodyczny do nauki historii myśli ekonomicznej, Wyd. AE, Poznań.
 14. Stankiewicz W. 2007: Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 15. Wilkin J. 2002: Budowa instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Wieś i Rolnictwo. Perspektywy rozwoju, IERiGŻ-PIB, IRWiR PAN, SGH, Warszawa, s. 199-222.
 16. Williamson O. E. 1998a: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Warszawa.
 17. Williamson O.E. 1998b: Transaction Cost Economics: How It Works; Where It Is Headed, The Economist, vol. 146, no 1, 23-58.
 18. Ząbkowicz A. 2003: Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, Ekonomista 6, s. 795-824.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu