BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domagalska-Grędys Marta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Aspekt społeczny i organizacyjny współdziałania w retoryce ekonomicznego uzasadnienia współpracy rolników
Aspect of Sociology and Organizational Cooperation in Rhetoric of Economic Justification Farmers Collaboration
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 2, s. 133-143, tab., bibliogr. 36 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Gospodarstwa rolne, Współpraca, Ekonomika rolnictwa
Arable farm, Cooperation, Agricultural economics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poruszono problem współdziałania w ujęciu interdyscyplinarnym, służącym do oceny ekonomicznej współpracujących gospodarstw rolnych. Na podstawie wyników badań przeprowadzanych wśród producentów oceniono różnicowanie celów współpracy w grupach według wielkości ESU i wartości produkcji. Zmienne ilościowe (ESU, wartość produkcji) służyły do oceny ekonomicznej przyjętych przez rolników celów współpracy (zmiennych jakościowych). (abstrakt oryginalny)

Collaboration is universal object of interdisciplinary researches, which allow perception to create conditions for cooperation. The aim of article was explain economic effects on the base of one variable of quality - aim of collaboration. There were conducted comparative analysis between the five groups of farms and five groups of production values. The researches show that the popularity of aims in the group doesn«t translate to the greatest production and economic effects of farms. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamik A. 2007: Współpraca, kooperacja i alianse jako etap w rozwoju przedsiębiorstw - systematyzacja zagadnienia, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji, (red.) S. Lachiewicz, Łódź, s. 230-242.
 2. Banaszak I. 2009: Determinanty sukcesu współpracy na rynkach rolniczych na przykładzie grup producentów rolnych w Polsce, Wieś i Rolnictwo, nr 1 (142), s. 100-121.
 3. Cameron R., Neal L. 2004: Historia gospodarcza świata: od Paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 4. Chlebicka A., Fałkowski J., Wołek T. 2008: Powstawanie grup producentów rolnych a zmienność cen, Wydawnictwo Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 5. Chmielnicki R. 2006: Rozwój form zespołowego użytkowania maszyn w rolnictwie Niemiec Zachodnich, Inżynieria Rolnicza, nr 13, s. 37-45.
 6. Corning P. A. 1998: The Synergism Hypothesis On the Concept of Synergy and It’s Role in the Evolution of Complex Systems, Journal of Social and Evolutionary Systems, nr 21 (2), s. 30.
 7. Cygler J. 2009: Kooperencja jako stymulator budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, (red.) A. Adamik, S. Lachiewicz, Łódź, s. 19-28.
 8. Czerniawski H. 2002: Współdziałanie potrzebą czasu, Norbertinum, Lublin, s. 17-34
 9. Fiedor B. 2009: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, [w:] Wykłady. Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny, http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/1309/nauki_ekonomiczne_wobec_wyzwan_wspolczesnosci.html.
 10. Glabiszewski W., Sudolska A. 2009: Rola współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Organizacja i Kierowanie, nr 2 (136), s. 9-23.
 11. Haag M., Lagunoff R. 2003: On the Size and Structure of Group Cooperation, The Warwick Economics Research Paper Series (TWERPS). University of Warwick Department of Economics, Journal of Economic Theory, vol. 135, issue 1, s. 68-69.
 12. Halamska M. 2000: Charakterystyka społeczna rolników, [w:] Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Nadzieje i obawy wsi, Warszawa.
 13. Hansmann H. 1996: The Overship of the Entreprise, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge - London.
 14. Haken H. 1973: Cooperative Phenomena, New York: Springer-Verlag, [cyt. za:] P. Corning 1998: The Synergism Hypothesis On the Concept of Synergy and It's Role in the Evolution of Complex Systems, Journal of Social and Evolutionary Systems, nr 21 (2), s. 9.
 15. Haken H. 1977: Synergetics, Springer-Verlag, Berlin [w:] P. Corning 1998. s. 8.
 16. Haken H. 1983: Advanced Synergetics, [w:] P. Corning, Springer-Verlag, Berlin, s. 27.
 17. Kocik L. 2001: Trauma i eurosceptycyzm polskiej wsi, Universitas, Kraków.
 18. Kożuch B. 2007: Nauka o organizacji, CeDeWu Wydawnictwa fachowe, Warszawa, s. 206-207.
 19. Kuciński K. 2009: Ujęcie interdyscyplinarne w naukach ekonomicznych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 5 (712).
 20. Krzyminiewska G. 2007: Zespołowe formy prowadzenia działalności społecznej i gospodarczej, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 25-37.
 21. Krzyżanowska K. 2003: Przedsiębiorczość zespołowa rolników i jej uwarunkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 22. Kwaśnicki W. 2008: Metafory i analogie w modelowaniu procesów gospodarczych, [w:] Metody symulacyjne w badaniu organizacji i dydaktyce menadżerskiej, (red.) A. Balcerek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 15-25.
 23. Lemanowicz M. 2004: Czynniki sukcesu rolników działających w grupach producentów rolnych, Roczniki Naukowe SERiA, t. VI, z. 1, s. 127-132.
 24. Ménard C. 2006: Hybryd Organization of Production and Distribution, Revista de Análisis Ecónomico, nr 21 (2), s. 25.
 25. Najda M. 2008: Współdziałanie małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 769, s. 93-109.
 26. Olechnicki K., Załęcki P. 1998: Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń.
 27. Prus P., Wawrzyniak B. M. 2009: Grupy producentów rolnych w świetle PROW z lat 2004-2006 oraz 2007-2013, [w:] Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską, (red.) S. Zawisza. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 151-154.
 28. Pszczołowski T. 1978: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław - Warszawa - Kraków Gdańsk.
 29. Szafraniec K. 1998: Rolnicy polscy - aktorzy czy klienci transformacji, [w:] Aktorzy i klienci transformacji - Polacy 95, (red.) Adamski, Warszawa, s. 318-322.
 30. Schiller O., 1967: Rural cooperatives to increase production, Intereconomics, vol. 2, nr 4, s. 94-97.
 31. Sztompka P. 2002: Socjologia, Znak, Kraków, s. 64.
 32. Thompson D. 2009: Has the theory of the Protestant work ethic just collapsed?, Daily Telegraph.
 33. Whipple J. M., Franckel R. 2000: Strategic Alliance Success Factors, The Journal of Supply chain Management: A Global Review of Purchasing and Supply, August, s. 21-28.
 34. Whitfield P. R. 1979: Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa.
 35. Załęski P. 2003: Typy idealne w socjologii religii Maxa Webera: Analiza struktury kategoryzującej pole religijne, Kultura i Społeczeństwo, nr 224, Warszawa.
 36. Zieleniewski J. 1978: Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa. s. 165-167.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu