BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Korporatyzacja innowacji jako współczesna bariera rozwoju nauk ekonomicznych
Corporatization of Innovation as a Contemporary Barrier of Economic Sciences Development
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 2, s. 144-151, bibliogr. 13 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Rozwój nauk ekonomicznych, Innowacje, Konsument
Development of economic sciences, Innovations, Consumer
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo łódzkie
Łódź Voivodship
Abstract
Przedstawiono wyniki obserwacji dotyczące innowacji wdrażanych przez gospodarstwa specjalistyczne w województwie łódzkim, a także propozycję dotyczącą pomiaru efektywności na skutek innowacji wprowadzanych w procesie produkcyjnym. Zaprezentowano także odmienność czynników istotnych dla producenta i konsumenta wynikających z wprowadzanych innowacji. Na tym tle podkreślono znaczenie otwartego dostępu do rozwiązań innowacyjnych finansowanych ze środków publicznych oraz pierwszoplanowe znaczenie interesu konsumenta. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of research and observation on the innovations implemented by specialized farms in the Lodz region. It also describes a proposal on the measurement of efficiency improvements as a result of innovations introduced in the production process. It presents the diversity of factors that are important to the producer and the consumer resulting from implementing innovation. Against this background, there are highlighted the importance of open access to use of innovative solutions funded by the public means and the paramount importance of the consumer's interest. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Detya 2003: Department of Ediucation, Training And Youth Afferirs. Higher Education Report for the 2000-2002, Triennium, Canberra.
 2. Halcrow H. G. 1980: Economies of Agriculture, McGraw Hill, New York.
 3. Howard J. 2000: Backing Australia.s Ability, Commonwealth of Australia, Canberra.
 4. Jones L. R., Guthrie J., Steane P. 2001: New Public Management: Learning From International Public Management Reform, Elsevier Science Inc., New York.
 5. Józwiak W. 1998: Opłacalność produkcji rolniczej, [w:] Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacyjna, Warszawa.
 6. Juszczyk S. 2008: Nanoeconomics as a theory of individual decisions building Competitiveness on the example of specialized farms, .Roczniki Naukowe SERiA., t. X, nr 5.
 7. Kowalski Z. 1996: Efekty skali a efektywność technologii i poziom zarządzania w rolnictwie rodzinnym, Wyd. AT-R, Bydgoszcz.
 8. Lange O. 1975: Dzieła, t. 3, PWN, Warszawa.
 9. Manteuffel R. 1979: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa.
 10. Marginson S., Considine M. 2000: The Enterprise University: Power, Governance and Reinvention in Australia, Cambridge University Press, Cambridge.
 11. Piskorz W. 1990: Metody mierzenia względnej efektywności technicznej produkcji rolniczej, .ZER., nr 1/2.
 12. Wasilewski M. 2007: Efektywność przedsiębiorstw rolniczych a poziom kapitału obrotowego, .ZER., nr 1.
 13. Ziêtara W. 1998: Metodyczne aspekty oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie, Zeszyty Naukowe SGGW EiOGŻ, nr 34.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu