BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śleszyński Przemysław (Polish Academy of Sciences)
Title
Headquarters of Large Enterprises in the Spatial Structure of Major Polish Cities
Source
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2014, nr 25, s. 178-193, tab., ryc., bibliogr. 21 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Issue title
Contemporary Issues in Polish Industrial Geography
Keyword
Koncentracja przestrzenna, Duże przedsiębiorstwa, Geografia przemysłu, Miasto
Spatial concentration, Large enterprises, Geography of an industry, City
Note
summ.
Abstract
The paper is based on the author's monograph (Śleszyński, 2008). It presents the analysis of enterprise headquarters' locations in eight largest Polish cities (Warsaw, Szczecin, The Tricity[Gdańsk-Gdynia-Sopot], Poznań, Łódź, Wrocław, Katowice and Krakow). The study primarily involved data from the Hoppenstedt Bonnier database for the year 2004, concerning 3810 entities whose overall revenue exceeded the minimum of 15.6 million PLN. The businesses were analysed in terms of their location with respect to the city centre, as well as the differentiation of revenues, line of business and ownership structure. The analyses helped in the formulation of the basic regularities of the location distribution. For instance, it was found that spatial concentration is most significant in the case of the largest enterprises, the public sector and more advanced businesses, particularly high-order services. The location of large company headquarters, as well as their mutual connections, performs one of the key roles (or even the most important one) in the development of Central Business Districts in Polish cities during transformation.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Castells, M. (1972). La question Urbaine. Paris: François Maspero.
 2. Domański, B. (1997). Industrial control over the socialist town. Benevolence or exploitation? Westport: Praeger.
 3. Dziemianowicz, D. (2000). Warszawskie przedsiębiorstwa w procesie globalizacji. In: A. Kukliński, J. Kołodziejski, T. Markowski, W. Dziemianowicz (eds.), Globalizacja polskich metropolii, Euroreg - Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Rewasz", 282-311.
 4. Lisowski, A., Wilk, W. (2002). The changing of spatial distribution of services in Warsaw. European Urban and Regional Studies, 9(1), 81-89.
 5. Markowski, T., Stawasz, D. (eds.) (2007). Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Micek, G., Jarczewski, W. (2003). Krakowska przestrzeń biurowa. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 7. Misztal, S. (1998). Przekształcenia struktury przemysłu Warszawy. Atlas Warszawy, 8. Warszawa: IGiPZ PAN.
 8. Nahm, K.-B. (1999). Downtown office location dynamics and transformation of central Seoul, Korea. GeoJournal, 49(3), 289-299.
 9. Rachwał, T. (2000). Zmiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Cukierniczego "San" S.A. w Jarosławiu pod wpływem inwestycji zagranicznych. In: Z. Zioło (ed.), Działalność człowieka i jego środowisko. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, 323-336.
 10. Rachwał, T. (2001). Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "TELPOD" w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym. In: Z. Zioło (ed.), Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 167-180.
 11. Rutkowska-Gurak, A. (2000). Miejski obszar przemysłowy jako środowisko lokalizacji firm (na przykładzie Służewca Przemysłowego). Warszawa: Monografie i Opracowania, Szkoła Główna Handlowa.
 12. Stryjakiewicz, T. (ed.) (2005). Impact of foreign investors on regional and local development: the case of GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. in Poznań. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 13. Śleszyński, P. (2002). Struktura i koncentracja przestrzenna siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r. In: Z. Zioło (ed.), Problemy transformacji struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 4, 89-114.
 14. Śleszyński, P. (2003). Funkcje metropolitalne Warszawy - zarys problematyki. In: I. Jażdżewska (ed.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 119-134.
 15. Śleszyński, P. (2004). Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy. Prace Geograficzne, 196. Warszawa: IGiPZ PAN.
 16. Śleszyński, P. (2006). Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy. Atlas Warszawy, 9. Warszawa: IGiPZ PAN.
 17. Śleszyński, P. (2008). Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast. Prace Geograficzne, 217. Warszawa: IGiPZ PAN.
 18. Tobolska, A. (2004). Zmiany własnościowe i organizacyjno-ekonomiczne w wybranych dużych przedsiębiorstwach przemysłowych Poznania w okresie transformacji. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 19. Węcławowicz, G. (1996). Contemporary Poland. Space and Society. London: Routledge.
 20. Wilk, W. (2001). Czynniki lokalizacji i rozmieszczenie wybranych usług w Warszawie. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.
 21. Wolaniuk, A. (1997). Funkcje metropolitalne Łodzi i ich rola w organizacji przestrzennej. Szlakami Nauki, 25. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Cited by
Show
ISSN
2449-903X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu