BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skurjat Krystyna (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
Title
Ryzyko a niezawodność człowieka w pracy
Risk and Man's Reliability at Work
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2013, nr 6(38), s. 39-48, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Determinanty rozwoju gospodarczego w świetle ekonomii neoklasycznej i behawioralnej
Keyword
Ryzyko, Niezawodność, Etos pracy, Motywacja do pracy, Etyka pracy
Risk, Reliability, Work ethos, Work motivation, Work ethics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tekst wskazuje na pilną potrzebę przywołania podstawowych wartości moralnych i obyczajowych, które przez wieki budowały autorytet człowieka uczciwego i składały się na uniwersalne kodeksy powinności. Uzasadnia potrzebę odniesienia ich do aktywności ludzi biznesu. Podejmuje problem profesjonalizmu biznesmenów w kontekście tzw. "śmiałości cennej", kiedy wiele czynników ważnych dla realizacji zadań firmy znajduje się poza kontrolą i podlega ryzyku.(abstrakt oryginalny)

The text points to the urgent need to recall the basic moral values and habits which for centuries have built the authority of a honest man, and made up universal codes of duty. This justifies the need to relate them to the activity of business people. The paper raises the issue of businessmen's professionalism in the context of so-called 'boldness valuable' when a number of factors important for the realization of the company's tasks is out of control and subject to risks.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
 2. Gołaszewska M., Istota i istnienie wartości, PWN, Warszawa 1990.
 3. Jasiukiewicz M., Soroka J.M., Psychospołeczne uwarunkowania kierowania ludźmi w organizacji, Wyd. WSZiF we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 4. Kenrick D., Neuberg S., Cialdini R., Psychologia społeczna, GWP, Gdańsk 2002.
 5. Kotarbiński Т., Abecadłopraktyczności, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.
 6. Kotarbiński Т., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1982.
 7. Lipiec J., Koło etyczne, Fali, Kraków 2005.
 8. Ochorowicz J., Psychologia, pedagogika, etyka. Przyczynki do usiłowania naszego odrodzenia narodowego, Warszawa 1917.
 9. Reykowski J., O psychicznych mechanizmach regulacji, w: Człowiek wśród łudzi, red. H. Milicerowa, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.
 10. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 11. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1981.
 12. Spustek H., Wybór ryzykowny a problem bezpieczeństwa, "Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej" 2010, tom 4, vol. 4.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu