BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Redo Magdalena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Źródła pochodzenia rezerw walutowych - analiza przepływów międzynarodowych w Polsce pod kątem akumulacji aktywów rezerwowych
Sources of Foreign Currencies - an Analysis of International Capital Flows in Poland with a View to Reserve Assets Accumulation
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2013, nr 6(38), s. 247-262, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Determinanty rozwoju gospodarczego w świetle ekonomii neoklasycznej i behawioralnej
Keyword
Rezerwy dewizowe, Rezerwy walutowe, Międzynarodowe przepływy finansowe, Bilans płatniczy
Foreign exchange reserves, Foreign exchange reserves, International financial flows, Balance of payments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania była identyfikacja źródeł pochodzenia rezerw walutowych dokonana na podstawie analizy statystycznej przepływów międzynarodowych w Polsce w latach 1994-2012. Globalizacja doprowadziła do ogromnych zależności gospodarczych i finansowych na świecie, dała dostęp do nowych rynków, produktów, technologii, ale i źródeł finansowania - stworzyła więc podwaliny pod wzrost tempa rozwoju gospodarczego. Efektem tej coraz intensywniejszej współpracy międzynarodowej jest ciągły i rosnący dopływ walut obcych do gospodarek, głównie walut międzynarodowych, bo to w nich rozlicza się handel zagraniczny, w nich rynki oferują najwięcej możliwości inwestycyjnych i w nich się inwestuje i pożycza kapitał. Napływ walut obcych zaburza wprawdzie wewnętrzną równowagę krajów, warunkuje dziś jednak ich rozwój gospodarczy i zewnętrz ną wypłacalność.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to identify the sources of foreign exchange reserves made on the basis of statistical analysis of international flows in Poland in the years 1994-2012. Globalisation led to huge economic and financial dependences in the world, gave access to new markets, products, technologies and also sources of financing - so it created the base for the increase of economic growth. A constant and growing inflow of foreign exchange is an effect of more and more intensive international cooperation of economies. These international capital flows are mainly denominated in international currencies, because they are the main currencies for clearing accounts in global trade, issue and investment currencies, and the lending currencies in the international markets. On the one hand, international currencies inflows impair the internal stability of economies, but on the other hand, they determine their economic development and external solvency.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowy Bank Polski - różne wydania raportów kwartalnych z lat 2004-2013, Warszawa 2005-2013.
  2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).
  3. Monthly Statistical Bulletin, Swiss National Bank, February 2013.
  4. Statystyka bilansu płatniczego. Bilans płatniczy, Narodowy Bank Polski, dane roczne oraz dane kwartalne, stan na marzec 2013 r. [14.03.2013].
  5. Statystyka bilansu płatniczego. Oficjalne aktywa rezerwowe, Narodowy Bank Polski, dane roczne, stan na marzec 2013 r. [14.03.2013].
  6. Redo M., Istota i znaczenie oficjalnych aktywów rezerwowych w gospodarkach rozwijających się, "Zaszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2013, nr 37.
  7. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa grudzień 2012.
  8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. z 2005 r. nr 1, poz. 2.
  9. World Development Indicators, World Bank, World Databank, http://databank.worldbank.org/ ddp/home.do? Step=3&id=4 [11.03.2013].
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu