BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konkolewska Dorota (Uniwersytet Szczeciński)
Title
System zarządzania jakością w nowo powstałych podmiotach gospodarczych
The Quality Management System in the Newly Established Business Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 109, s. 119-136, rys., bibliogr.20 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki
Keyword
Jakość, Zarządzanie jakością, Podmioty gospodarcze, Satysfakcja klienta
Quality, Quality management, Business entity, Customer satisfaction
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tworzenie przez młodych przedsiębiorców nowych podmiotów gospodarczych ukierunkowanych na generowanie dochodów, będących swoistym źródłem utrzymania, jest w XXI wieku dużym wyzwaniem. Wdrożenie w nowej firmie systemów zarządzania jakością może pomóc w utrzymaniu się na konkurencyjnym rynku. Umiejętność badania satysfakcji klientów jest kluczem poznania oczekiwań potencjalnych nabywców produktów i usług. Czynniki kształtujące poziom satysfakcji klienta przekładające się na jakość oferowanych wyrobów pozwalają przedsiębiorcom w fazie rozwoju firmy podejmować nowe wyzwania i sprostać nowym trendom na rynku gospodarczym.(fragment tekstu)

Taking up challenges by young entrepreneurs for creating new business entities directed at generating incomes being a peculiar source of upkeep is a big challenge in the 21st century. Implementing in activity the new company of quality management systems can help keep a company on the competitive market. The ability of research the satisfaction of customers is a key of getting to know expectations of potential buyers of products and services. Factors shaping the level of customer satisfaction is reflected in the offer quality of products allow businesses in the development phase of aspire for new challenges and trends on the economic market.(fragment of text)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blikle A.J., Doktryna jakości, Warszawa, 2009.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002. Cyfrowa gospodarka, kluczowe trendy rewolucji cyfrowej, red. D. Batorski, Warszawa 2012.
 3. Ćwiklicki M., Obora H., Kompleksowe wykorzystanie 7 "nowych" metod TQM, "Problemy Jakości" 2000, nr 8.
 4. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 1999.
 5. Harrington J.H., The Complete Bechmarking Implementation Guide. Total Benchmarking Management, McGraw-Hill, 1996.
 6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsiebiorczosc
 7. Karaszewski R., Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 8. Łobejko S., Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, Warszawa 2009.
 9. Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDeWu, Warszawa 2012.
 10. Pande P.S., Cavanagh R.R., The Six Sigma Way, McGraw-Hill, 2000.
 11. Polska Norma PN-EN ISO 9001, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN, Warszawa 2009.
 12. Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, J.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 13. Rutkowski I.P., Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową,PWE, Warszawa, 2011,
 14. Skrzypek E., Zarządzanie procesami w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, UMCS, Lublin 2008.
 15. Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan,CeDeWu, Warszawa 2007.
 16. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE,Warszawa 2001.
 17. Współczesne tendencje w zarządzaniu - teoria i praktyka, pod. red. A. Potockiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000.
 18. Zarządzanie satysfakcją klienta. Europejski poradnik praktyka, KPRM, Warszawa 2008.
 19. Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu