BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parafiniuk Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Wpływ sprawności technicznej zaworów przeciwkroplowych na wielkość wypływu cieczy z rozpylaczy szczelinowych
Impact of Technical Efficiency of an Anti-drop Valve on the Size of Liquid Outflow from Slotted Atomizers
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 263-270, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Maszyny i urządzenia, Rolnictwo, Parametry techniczne, Sprawność
Machinery and equipment, Agriculture, Technical parameters, Efficiency
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy była ocena wpływu sprawności technicznej dwóch typów zaworów przeciwkroplowych na wielkość natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy szczelinowych. W pracy przedstawiono badania dwóch rodzajów zaworów o odmiennej konstrukcji. Badano używane, indywidualne filtrozawory z zaworami przeciwkroplowymi i korpusy rozpylaczy wyposażone w zawory membranowe, stanowiące ich integralną całość. Badania wykonano na stanowisku służącym do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy rolniczych. Zbadano wartość ciśnienia otwarcia zaworów, ciśnienia zamknięcia oraz natężenie wypływu cieczy w czterech wariantach: A - kryza o średnicy 6 mm, B - rozpylacz o rozmiarze 02, C - rozpylacz o rozmiarze 03 i D - rozpylacz o rozmiarze 04. Stwierdzono, że zawory montowane w indywidualnych filtrozaworach wykazywały zmienne wartości ciśnień w czasie ich otwarcia i zamknięcia oraz zmienną wielkość przepływu cieczy, zawory membranowe zaś charakteryzowały się dużą stabilnością ciśnienia otwarcia i zamknięcia oraz natężenia przepływu cieczy. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to assess the impact of technical efficiency of two types of anti-drop valves on the intensity size of the liquid outflow from slotted atomizers. The paper presents research on two types of valves of a varied structure. Used, single filter-valves with anti-drop valves and an atomizer body equipped with membrane valves constituting their integral part were investigated. The research was carried out on a stand that serves for measuring the liquid outflow intensity from agricultural atomizers. The value of valves opening pressure, closing pressure and the liquid outflow intensity were investigated in four variants: A - orifice of 6 mm diameter, B - atomizer of 02 size, C - atomizer of 03 size and D - atomizer of 04 size. It was also determined that valves of individual filter-valves proved variable values of pressures during their opening and closing and a variable size of the liquid outflow. Membrane valves were characterized with high stability of the opening and closing pressure and the intensity of the liquid outflow. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chodkowski, A. (1999). Instrukcja przeprowadzania badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Główny Inspektorat Ochrony Roślin Warszawa.
 2. Doruchowski, G.; Hołownicki, R. (2009). Przewodnik Dobrej Praktyki Organizacji Ochrony Roślin - Zapobieganie zanieczyszczeniu wody ze skażeń miejscowych. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. ISBN 978-83-60573-31-0.
 3. Hołownicki, R. (2006). Technika opryskiwania roślin dla praktyków. Kraków, Wydawnictwo PLANTPRESS, ISBN 83-89874-50-4.
 4. Hołownicki, R., Doruchowski, G., Godyń, A., Świechowski, W. (2011). Technika ochrony roślin w dyrektywach UE. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 74-84.
 5. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa (2007). Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin. Skierniewice, ISBN 978-83-60573-11-2.
 6. Koszel, M.; Parafiniuk, S.; Sawa, J. (2002). Metoda Gembloux precyzyjne urządzenie do testowania rozpylaczy płaskostrumieniowych. Technika Rolnicza, 6, 26-27.
 7. PN-EN 12761-1-2-3, (2003). Maszyny rolnicze i leśne - Opryskiwacze i Ochrona środowiska - Część 1: Postanowienia maszyny do nawożenia płynnymi, nawozami mineralnymi - ogólne; Część 2: Opryskiwacze polowe; Część 3: Opryskiwacze sadownicze.
 8. PN-EN 13790-1-2, (2004). Maszyny rolnicze - Opryskiwacze. Badania kontrolne użytkowanych opryskiwaczy Cz. 1. Opryskiwacze polowe. Cz. 2. Opryskiwacze sadownicze.
 9. Tadel, E., (2012). Ocena przydatności wybranych metod pomiarów wydatków jednostkowych rozpylaczy w procedurach oceny stanu technicznego opryskiwaczy rolniczych oraz ich kalibracji. Racjonalna Technika Ochrony Roślin, ISBN 978-83-89867-77-3.
 10. WE, (2009). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/127/WE z dnia 21 października 2009r. zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów. Dz. U. UE L 310/29, 25.11.2009.
 11. Informacja o produktach firmy ITEQ. Wyposażenie stacji Kontroli Opryskiwaczy. Pozyskano z: http://www.iteq-inspection.com.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu