BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ucieklak-Jeż Paulina (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Title
Demographically Aging Society in the Health Care System in Poland
Demograficznie starzejące się społeczeństwo w systemie ochrony zdrowia w Polsce
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 29-38, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Choroby przewlekłe, Opieka zdrowotna, Starzenie się społeczeństw, Osoby niepełnosprawne, Zdrowie
Chronic diseases, Health care, Ageing of the population, Disabled people, Health
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojęcie "długoterminowa opieka zdrowotna" według OECD jest złożoną kwestią polityczną, która obejmuje cały zakres usług dla osób niesamodzielnych, potrzebujących pomocy w podstawowych codziennych czynnościach przez dłuższy czas. Taki rodzaj opieki zdrowotnej jest najczęściej potrzebny osobom z najstarszej grupy wiekowej, które są najbardziej narażone na długo utrzymujące się przewlekłe schorzenia powodujące niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian w sferze organizacji systemu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi w Polsce. W pracy dokonano opisu opieki realizowanej nad osobami starszymi przez zapewnianie obywatelom świadczenia usług długoterminowej opieki zdrowotnej. (abstrakt oryginalny)

The notion of the "long-term health care" according to the OECD is a complex political issue that covers the whole range of services for the reliant people, who need help in performing the basic, every-day activities for a long period of time. Such a type of health care is most often needed by the people from the older group of age, who are most vulnerable to the prolonged chronic diseases that cause physical or mental disability (see: [3]). The aim of the following article is presentation of changes in the health protection system and its provision over the elderly in Poland. The study presents the description of the care provided for the elderly by including the citizens in the long-term health care service. The features characteristic for the long-term health care in individual voivodeships underwent horizontal analysis and the descriptive analysis of the changes is presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abramowska-Kmon A., O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne" 1(159), Warszawa 2011.
 2. Augustyn M., Błędowski P., Wyrwicka K. [in:] Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacja, Warszawa 2009.
 3. Długoterminowa opieka zdrowotna w Unii Europejskiej, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2008.
 4. Frąckiewicz L., Zdrowie i jego ochrona, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1988.
 5. Golinowska S., Kozierkiewicz A., Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. Między racjonowaniem i racjonalizacją, CASE, Warszawa 2004.
 6. Poździoch S., System zdrowia, [in:] Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., (ed.), Zdrowie publiczne, Vol. 1, UWM Vesalius, Kraków 2000.
 7. Rutkowska M., Ekonomiczne aspekty funkcjonowania kas chorych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
 8. Ucieklak-Jeż P., Ocena jakości funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej na przykładzie wybranej paradni w Częstochowie, [in:] Kulesza M., Ostasiewicz W. (ed.), "Pragmata tes Oikonomias" 1, AJD, Częstochowa 2006.
 9. Ucieklak-Jeż P., Badanie stopnia zadowolenia pacjentów z usług medycznych, [in:] Ostasiewicz W. (ed.), Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, AE, Wrocław 2007.
 10. Ucieklak-Jeż P., Starzenie się ludności w krajach Europy, [in:] P. Ucieklak- Jeż, M. Kulesza (ed.), "Pragmata tes Oikonomias", z. 6, AJD, Częstochowa 2012, pp. 9-21.
 11. http://www.stat.gov.pl/bdl [6.06.2013].
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu