BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dubiel Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Działania kompensacyjne podejmowane przez gminy województwa śląskiego w zakresie zarządzania ryzykiem katastroficznym : wyniki badań empirycznych
Compensating Measures Taken by Municipalities of Silesian Province in the Catastrophic Risk Management. The Results of Empirical Research
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 73-86, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko klęsk żywiołowych, Katastrofa
Risk management, Risk of natural disasters, Disaster
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kompensacja szkód katastroficznych prowadzona przez gminy oparta jest na udzieleniu pomocy socjalnej poszkodowanym oraz wypłacie rekompensat za szkody powodziowe. Wypłacane odszkodowania ze środków publicznych nie zaspokajają potrzeb poszkodowanych, dlatego też niezwykle istotna jest potrzeba zbudowania systemowych rozwiązań w ochronie ubezpieczeniowej, zwłaszcza w zakresie ryzyka katastroficznego. Celem podjętych badań była penetracja zaangażowania samorządów gminnych w pomoc bezpośrednią mieszkańcom poszkodowanym w następstwie klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń katastroficznych. Rozpoznano także poziom zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową w badanych jednostkach oraz wśród mieszkańców województwa śląskiego. Materiał badawczy zapewnił przegląd instrumentów kompensacji wybranych rodzajów ryzyka katastroficznego wraz z określeniem stopnia oddziaływania na poszczególne faktory ryzyka. W artykule zostały omówione działania kompensacyjne podejmowane przez gminy śląskie, w zakresie zarządzania ryzykiem katastroficznym.(abstrakt oryginalny)

Compensation of catastrophic damages taken by municipalities is based on the granting of social assistance to victims and on paying compensations for flood damages. Compensations paid from public funds don't meet the needs of victims and therefore the need to build system solutions for insurance coverage, especially for catastrophic risks, is extremely important. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bac M., Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach. Rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie, TNOiK, Toruń 2009.
 2. Bubiło J., Rola administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego w polskim porządku prawnym, [w:] J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk (red.), Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 3. Kułakowska-Bicz A., System finansowania strat ludności po zdarzeniach katastroficznych w świetle badań empirycznych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2010, nr 4.
 4. Kurkiewicz A., Podstawy prawne zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego - przegląd najważniejszych przepisów. Obowiązki administracji samorządowej, [w:] A. Kurkiewicz (red.), Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Podstawy organizacyjno-prawne, Municipium, Warszawa 2008.
 5. Lizak K., Ryzyko katastrof, "Rynek Terminowy" 2000, nr 1.
 6. Natural catastrophes 2007. Analyses, assessments, positions, Topics Geo, Munich Re, Monachium, 2008.
 7. Owczarek L., Paszcza M., Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Planowanie, organizacja, procedury, Municipium, Warszawa 2011.
 8. Parszowski S., Serafin T., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2011.
 9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - art. 7, ust. 1, pkt 14.
 10. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 11. Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2012.
 12. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2012.
 13. www.mswia.gov.pl [stan z 15.05.2012].
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu