BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turczak Anna (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie), Zwiech Patrycja (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia według opinii mieszkańców poszczególnych klas miejscowości zamieszkania w Polsce
Opinions on Quality of Health Care System Expressed by Inhabitants of Each Class of Locality in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 11-27, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Opieka zdrowotna, Jakość usług medycznych, Ocena jakości usług zdrowotnych
Health care, Quality of medical services, Quality evaluation of health care services
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje zależność między opinią danego respondenta na temat jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce a jego miejscem zamieszkania. W tym celu zweryfikowano odpowiednie hipotezy statystyczne, wykorzystując do tego test niezależności chi-kwadrat, a do zbadania siły zależności użyto współczynnika V Cramera.(abstrakt oryginalny)

The work was an attempt to answer the question whether there is a relationship between respondents' opinions on the quality of the health care system in Poland and their class of locality. The chi-square goodness-of-fit test was used to verify relevant statistical hypotheses. And the Cramer's V ratio was used to examine the strength of relationships taken into consideration in this article.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Budżety gospodarstw domowych w 2011 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
  2. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.
  3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami).
  4. Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa 2007, s. 294-295.
  5. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  6. Kukuła K., Elementy statystyki w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  7. Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011.
  8. Zaliaś A., Metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
  9. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
  10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135 z późniejszymi zmianami).
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu