BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojnicka-Sycz Elżbieta (University of Gdansk, Poland)
Title
The Territorial Growth Pole Model as a System of Development Factors on the Example of Poland
Model terytorialnego bieguna wzrostu jako systemu czynników rozwojowych na przykładzie Polski
Source
Barometr Regionalny, 2013, t. 11, nr 4, s. 7-23, rys., tab., bibliogr. 45 poz.
Keyword
Czynniki rozwoju gospodarczego, Bieguny wzrostu gospodarczego, Rozwój regionalny
Factors of economic development, Economic growth poles, Regional development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Strategie biegunów wzrostu były podejmowane na świecie od lat 60. ze zróżnicowanymi efektami. W artykule proponuje się kompleksowe podejście do tego zjawiska, przetestowane dla Polski. Terytorialny biegun wzrostu jest postrzegany jako bazujący na systemie czynników rozwojowych wchodzących w skład kapitałów: naturalnego, finansowego, intelektualnego, społeczno-gospodarczego i administracyjnego kreujących odpowiednie warunki dla lokalizacji innowacyjnych branż i ujawniania się pozytywnych efektów zewnętrznych z nimi związanych. Obszary bogate w czynniki rozwoju formujące powyższe typy kapitałów mają najlepsze wyniki zarówno w ujęciu dynamiki jak i poziomu PKB. (abstrakt oryginalny)

Growth pole strategies have been undertaken in the world since the 1960s with mixed results. In the article a complex approach to this phenomenon is proposed and tested for Poland. The territorial growth pole is considered to be based on a system of developmental factors forming natural, financial, physical, intellectual, socio-economic and administrative types of capital that create suitable conditions for location of innovative branches and the positive externalities connected with them. Areas affluent in developmental factors forming the above forms of capital have the best results both in terms of GDP dynamics and its level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagdziński, S.L., W. Maik, and A. Potoczek. 1995. Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej. Toruń: UMK.
 2. Boudeville, J.-R. 1966. Problems of Regional Economic Planning. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 3. Campbell, J. 1974. "A Note on Growth Poles." Growth and Change no. 5 (2): 43-45. doi:10.1111/j.1468-2257.1974.tb01011.x.
 4. Capello, R., and P. Nijkamp. 2009. Handbook of Regional Growth and Development Theories. Cheltenham, UK - Northampton, MA: Edward Elgar.
 5. Eff, E.A. 1999. "Myrdal contra Ohlin. Accounting for the Sources of U.S. Country Per Capita Income Convergence Using a Flexible Decomposition Approach." The Review of regional studies. A joint publ. of the Southern Regional Science Association and the School of Business, University of Alabama in Birmingham no. 29 (1): 13-36.
 6. European Commission Joint Research Centre. 2008. Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide. Paris: OECD.
 7. Harrod, R.F. 1939. "An Essay in Dynamic Theory." The Economic Journal no. 49 (193): 14-33.
 8. Hayami, Y., and Y. Gōdo. 2005. Development Economics. From the Poverty to the Wealth of Nations. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.
 9. Herbst, M., and P. Wójcik. 2011. "Efekty przestrzenne w konwergencji polskich podregionów." In Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Wybór referatów konferencyjnych, 144-169. Warszawa: Departament Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 10. Higgott, R.A. 1980. "From Modernization Theory to Public-Policy - Continuity and Change in the Political-Science of Political-Development." Studies in Comparative International Development no. 15 (4): 26-58. doi: Doi 10.1007/Bf02686446.
 11. Hirschman, A.O. 1958. The Strategy of Economic Development, Yale studies in economics. New Haven: Yale University Press.
 12. Hite, A.B. 2004. "Natural Resource Growth Poles and Frontier Urbanization in Latin America."Studies in Comparative International Development no. 39 (3): 50-75. doi: 10.1007/Bf02686282.
 13. Hoff, K., and J.E. Stiglitz. 2001. "Modern Economic Theory and Development." In Frontiers of Development Economics. The Future in Perspective, edited by G.M. Meier and J.E. Stiglitz, 389-459. Washington, D.C., Oxford, New York: World Bank, Oxford University Press.
 14. Keynes, J.M. 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan.
 15. Keynes, J.M.. 2012. "The General Theory of Employment, Interest, and Money (web edition published by eBooks@Adelaide, rendered into HTML by Steve Thomas)." In. University of Adelaide: eBooks@Adelaide. http://ebooks.adelaide.edu.au/k/keynes/john_maynard/k44g/index.html (accessed 2013.12.12).
 16. Kinsey, J. 1978. "The Application of Growth Pole Theory in the Aire Métropolitaine Marsellaise." Geoforum no. 9 (4/5): 245-267.
 17. Kopczewska, K. 2011. Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu RCRAN. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe.
 18. Krugman, P.R. 1995. Development, Geography, and Economic Theory, The Ohlin lectures. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 19. LeSage, J.P., and M.M. Fischer. 2008. "Spatial Growth Regressions: Model Specification, Estimation and Interpretation." Spatial Economic Analysis no. 3 (3): 275-304. doi:10.1080/17421770802353758.
 20. Lucas, R.E. 1988. "On the Mechanics of Economic-Development." Journal of Monetary Economics no. 22 (1): 3-42. doi: 10.1016/0304-3932 (88)90168-7.
 21. Manyanhaire, I.O., R. Rwafa, and J. Mutangadura. 2011. "A Theoretical Overview of the Growth Centre Strategy: Perspectives for Reengineering the Concept in Zimbabwe." Journal of Sustainable Development in Africa no. 13 (4): 1-13.
 22. Marshall, A. 1890. Principles of Economics. London and New York: Macmillan and co.
 23. McCann, P., and F. van Oort. 2009. "Theories of Agglomeration and Regional Economic Growth: A Historical Review." In Handbook of Regional Growth and Development Theories, edited by R. Capello and P. Nijkamp. Cheltenham, UK - Northampton, MA: Edward Elgar.
 24. Mill, J.S. 1848. Principles of Political Economy, with Some of Their Applications to Social Philosophy. London: John W. Parker, West Strand.
 25. Miyoshi, T. 1997. Successes and Failures Associated With the Growth Pole Strategies, Department of Economic Studies, University of Manchester, Manchester.
 26. Niosi, J., and M. Zhegu. 2005. "Aerospace Clusters: Local or Global Knowledge Spillovers?" Industry and Innovation no. 12 (1): 1-25.
 27. Perroux, F. 1950. "Economic Space: Theory and Applications." The Quarterly Journal of Economics no. 64 (1): 89-104.
 28. Perroux, F. 1970. "Notes on the Concept of Growth Poles." In Regional Economics: Theory and Practice, edited by D.L. McKee, R.D. Dean and W.H. Leahy. New York: Free Press.
 29. Pietrzak, M.B. 2011. "Ocena siły oddziaływania procesów objaśniających dla modeli przestrzennych." Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego no. 4 (8): 485-497.
 30. Porter, M.E. 1990. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
 31. Putnam, R.D., R. Leonardi, and R. Nanetti. 1993. "Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy." In. Princeton, N.J.: Princeton University Press. http://www.netLibrary.com/urlapi.asp? action=summary&v=1&bookid=79069 (accessed 2012.06.16).
 32. Ricardo, D. 1817. On the Principles of Political Economy and Taxation. London: J. Murray.
 33. Romer, P.M. 1990. "Endogenous Technological-Change." Journal of Political Economy no. 98 (5): S71-S102. doi: Doi 10.1086/261725.
 34. Schumpeter, J.A. 1939. Business Cycles. A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process. 1st ed. 2 vols. New York, London: McGraw-Hill Book Company, inc.
 35. Serra, M.A. 2003. "Development Pole Theory and the Brazilian Amazon." Estudos econômicos: publicação trimestral do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo no. 33 (1): 71-113.
 36. Smith, A. 1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 2 vols. London: Printed for W. Strahan; and T. Cadell.
 37. Smith, A. 2005. "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (The Electronic Classics Series)." In. Pennsylvania: Pennsylvania State University. http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/adam-smith/wealth-nations.pdf (accessed 2013.12.10).
 38. Solow, R.M. 1988. "Growth Theory and After." American Economic Review no. 78 (3): 307-317.
 39. Stimson, R.J., R. Stough, and M. Salazar. 2009. Leadership and Institutions in Regional Endogenous Development, New horizons in regional science. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar.
 40. Wojnicka-Sycz, E. 2012. "Innowacyjność jako czynnik rozwoju w województwie pomorskim." Zarządzanie i Finanse no. 4 (3): 327-343.
 41. Wojnicka-Sycz, E 2013. Model terytorialnego bieguna wzrostu jako systemu czynników rozwojowych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 42. Wojnicka-Sycz, E., K. Piętka-Kosińska, and P. Sycz. 2012a. Uwarunkowania konkurencyjności branż i system prognoz średniookresowych w oparciu o badania jakościowe - badanie metodą Delphi. Półroczny raport nr 2: Przemysł farmaceutyczny i produkcja napojów, Mazowieckie Badania Regionalne. CASE-Doradcy Sp. z o.o.
 43. Wojnicka-Sycz, E. 2012b. Uwarunkowania konkurencyjności branż i system prognoz średniookresowych w oparciu o badania jakościowe - badanie metodą Delphi. Półroczny raport nr 3: Żywność ekologiczna i produkcja mebli, Mazowieckie Badania Regionalne. CASE-Doradcy Sp. z o.o.
 44. Wojnicka-Sycz, E., and P. Sycz. 2011. Uwarunkowania konkurencyjności branż i system prognoz średniookresowych w oparciu o badania jakościowe - badanie metodą Delphi. Półroczny raport nr 1: Branża IT i przemysł skórzany, Mazowieckie Badania Regionalne. CASE-Doradcy Sp. z o.o.
 45. Wojnicka-Sycz, E., and P. Sycz. 2013. "Ocena konkurencyjności BTOM." In Analiza spójności i konkurencyjności kształtującego się Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (BTOM ), edited by M. Mackiewicz. Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.56583/br.1088
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu