BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kociuba Dagmara (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Title
Polish-Ukrainian Cooperation in the Scope of Spatial Planning
Polsko-ukraińska współpraca w dziedzinie planowania przestrzennego
Source
Barometr Regionalny, 2013, t. 11, nr 4, s. 33-41, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Polityka przestrzenna, Planowanie przestrzenne, Współpraca regionów przygranicznych
Spatial policy, Spatial planning, Region cross-border cooperation
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Ukraina
Poland, Ukraine
Abstract
Niniejsze opracowanie podsumowuje polskie doświadczenia z dotychczasowej współpracy transgranicznej w zakresie planowana przestrzennego. W pierwszej części pracy przedstawiono podstawy prawne współpracy transgranicznej oraz dotychczas opracowane dokumenty strategiczno-planistyczne. W drugiej części skupiono się na współpracy ze Stroną ukraińską, zarówno na szczeblu administracji państwowej, jak i grup roboczych przygotowujących opracowania planistyczne dla obu części pogranicza. Szczegółowo omówiono proces tworzenia jednego z nich - "Mapy zamierzeń inwestycyjnych na terenie polskiej części pogranicza polsko-ukraińskiego". Zaprezentowano zakres, sposób opracowania części graficznej i tekstowej oraz rezultaty prac. (abstrakt oryginalny)

The following paper summarises Polish experience related to current cross-border cooperation in the scope of spatial planning. The first part presents the legal basis of cross-border cooperation and strategic-planning documents developed so far. The second part focuses on cooperation with the Ukrainian side, both at the level of state administration and working groups developing elaborations for both parts of the border region. It includes a detailed description of the development of one of them - the map of investment projects of the Polish part of the Polish-Ukrainian border region. It presents the scope of works, manner of preparing the maps and the text, and results of the works. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adams, N., G. Cotella, and R. Nunes. 2011. Territorial Development, Cohesion and Spatial Planning. Knowledge and Policy Development in an Enlarged EU, Regions and cities. London: Routledge.
 2. Albrechts, L., P. Healey, and K.R. Kunzmann. 2003. "Strategic Spatial Planning and Regional Governance in Europe." Journal of the American Planning Association no. 69 (2): 113-129. doi: Doi 10.1080/01944360308976301.
 3. Bański, J., and M. Flaga. 2013. "The Areas of Unfavourable Demographic Processes in Eastern Poland - Selected Aspects." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (2): 17-24.
 4. Böhme, K., and B. Waterhout. 2008. "The Europeanization of Planning." In European Spatial Research and Planning, edited by A. Faludi. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
 5. Cross-Border Cooperation. Cross-Thematic Study of INTERREG and ESPON Activities INTERACT. 2007. Luxemburg: ESPON.
 6. Dołzbłasz, S., and A. Raczyk. 2007. "New versus Old Cross-Border Cooperation Programmes in the Example of Polish-Czech and Polish-German Border Areas." Europa XXI no. 16:153-165.
 7. Dołzbłasz, S., and A. Raczyk. 2010. Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Monografie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 8. Draft European Charter of Regional Self-Government (5 June 1997). 2012.
 9. Draft New Version. European Charter for Border and Cross-Border Regions. 2011. Gronau.
 10. Dühr, S., C. Colomb, and V. Nadin. 2010. European Spatial Planning and Territorial Cooperation. 1st ed. London [u.a.]: Routledge.
 11. ESDP. European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union. 1999. Luxembourg: Office for Official Publ. of the European Communities.
 12. European Neighbourhood and Partnership Instrument Crossborder Cooperation ENPI-CBC, CBC Programming Guidelines. 2006, 27 April.
 13. EXLINEA "Lines of Exclusion as Arenas of Co-operation: Reconfiguring the External Boundaries of Europe - Policies, Practices, Perceptions." Final Project Report. 2006. ed J. Scott and S. Matzeit: EXLINEA. http://www.exlinea.comparative-research.net/fileadmin/user_upload/reports_and_publications/exlinea%20final%20report.pdf (accessed 2013.09.16).
 14. Faludi, A. 2002. "Spatial Planning and European Integration." In European Spatial Planning, edited by A. Faludi, 195-207. Cambridge, Mass.: Lincoln Institute of Land Policy.
 15. Fritsch, M. 2009. "European Territorialisation and the Eastern Neighbourhood. Spatial Development Co-operation between the EU and Russia." European Journal of Spatial Development no. 35.
 16. Janin Rivolin, U., and A. Faludi. 2005. "The Hidden Face of European Spatial Planning. Innovations in Governance." European Planning Studies no. 13 (2): 195-215. doi: 10.1080/0965431042000321785.
 17. Kawałko, B. 2011. "Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (24): 35-60.
 18. Kociuba, D. 2012. "Territorial Cohesion of Polish Border areas - Spatial Planning Aspect." Studia Regionalia no. 33:97-113.
 19. Krok, K., and M. Smętkowski. 2006. Cross-Border Co-operation of Poland after EU Enlargement. Focus on the Eastern Border. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar."
 20. Leibenath, M., E. Korcelli-Olejniczak, and R. Knippschild. 2008. Cross-Border Governance and Sustainable Spatial Development. Mind the Gaps!, Central and Eastern European development studies. Berlin: Springer.
 21. National Spatial Development Concept 2030. (Approved by the Council of Ministers on 13 December 2011). 2012. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego [Ministry of Regional Development].
 22. Territorial Agenda of the European Union: Towards a More Competitive and Sustainable Europe of Diverse Regions. 2007. Agreed on the occasion of the Informal Ministerial Meeting on Urban Development and Territorial Cohesion in Leipzig on 24/25 May, Leipzig.
 23. European Charter of Local Self-Government, Strasbourg, 15 October 1985 (CETS No.: 122) ratified by Poland on 26 April 1993 (see: Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. - DzU z 1994 r. nr 124 poz. 607, and Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2006 r. o sprostowaniu błędu - DzU z 2006 r. nr 154 poz. 1107).
 24. European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities, Madrid, 21 May 1980 (CETS No.: 106) ratified by Poland on 10 March 1993 (see: Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, sporządzona w Madrycie dnia 21 maja 1980 r. - DzU z 1993 r. nr 61 poz. 287).
 25. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2003 r. nr 80 poz. 717) [Act dated March 27, 2003 on spatial planning and management]
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.56583/br.1090
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu