BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Havran Volodymyr (State Historical Architectural Reserve in Zhovkva, Ukraine; University of Management and Administration in Zamość, Poland)
Title
Wooden Tserkvas of the Carpathian Region in the UNESCO World Heritage List : Common Problems and Local Solutions
Drewniane świątynie Karpat na Liście światowego dziedzictwa UNESCO : ogólne problemy i lokalne rozwiązania
Source
Barometr Regionalny, 2013, t. 11, nr 4, s. 43-51, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Dziedzictwo kulturowe, Ochrona zabytków, Ochrona dóbr kultury, Atrakcyjność regionu, Światowe dziedzictwo
Cultural heritage, Conservation, Protection of cultural goods, Regions attractiveness, World heritage
Note
streszcz., summ.
Country
Karpaty, Ukraina, Polska
Ukraine, Poland
Abstract
W tym roku udało się zrealizować wspólny międzynarodowy projekt: obiekty polsko-ukraińskiego pogranicza - drewniane cerkwie Karpat - wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Każdy z wpisanych 16 obiektów posiada swoje problemy, które zostały zilustrowane na przykładzie cerkwi Świętej Trójcy w Żółkwi. Bogata historia cerkwi, kontekst miasta, otoczenia i czasu powstania budowli, jej konstrukcja i wyposażenie, tło kulturowe i wyznaniowe stanowią podstawę współczesnego postępowania z obiektem z listy UNESCO. Regulacje prawne, państwowe i lokalne, stwarzają możliwości dla zachowania i najlepszego wykorzystania obiektu. Bardzo ważnym elementem zarządzania jest monitoring, który ma być prowadzony przez organy ochrony dziedzictwa. Wszystkie wymienione działania mają pracować m.in. na popularyzację obiektu, rozwój turystyki i zwiększenie atrakcyjności miasta lub wsi. Każda cerkiew może zostać obiektem przyciągającym inwestycje i stymulującym rozwój lokalnej gospodarki, a także podstawą dla tworzenia regionalnych projektów. (abstrakt oryginalny)

This year we have managed to implement a joint international project aimed at including the best Carpathian wooden tserkvas of the Polish-Ukrainian borderland in the UNESCO World Heritage List. Each of the 16 objects has its own problems which are illustrated on the example of the Tserkva of the Holy Trinity. Its rich history, the urban context, the environment and the period of the building erection, its design and equipment, cultural and religious backgrounds are the basis of today's work on the UNESCO object. Legal, state and local regulations create some opportunities for its preservation and best use. A very important element of the church maintenance is monitoring which should be provided by heritage protection authorities. All mentioned steps should provide, in particular, the popularization of the object, development of tourism and growth of the attractiveness of town or village. Each church can be a place of stimulating investment and development of the local economy, as well as basis for creating projects regionally significant. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Herych, V.P. [Герич В. П.] 2011. Феномен дерев'яної церкви: збірник статей Міжнародної наукової конференції. Львів: Растр.
  2. "Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention." In. 2008. Paris: UNESCO World Heritage Centre. http://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf.
  3. Wooden Tserkvas of the Carpathian Region in Poland and Ukraine. Cultural Property of the Republic of Poland and Ukraine for Inclusion in the World Heritage List. 2011. Warsaw-Kiev.
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.56583/br.1091
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu