BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dolecka Marta (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland), Raczkiewicz Dorota (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Comparative Analysis of Labor Force Resources in Poland According to the 2011 Population Census and Labor Force Survey
Analiza porównawcza zasobów siły roboczej w Polsce według spisu ludności 2011 i badania aktywności ekonomicznej ludności
Source
Barometr Regionalny, 2013, t. 11, nr 4, s. 53-63, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Współczynnik aktywności zawodowej, Siła robocza, Aktywność ekonomiczna ludności, Analiza porównawcza
Labour force participation rate, Labour force, Human economic activity, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza wielkości zasobów siły roboczej w Polsce według spisu ludności 2011 i badań aktywności ekonomicznej ludności. Istnieją rozbieżności w danych uzyskanych z tych dwóch źródeł. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak duże są te rozbieżności i jakie są ich przyczyny. Analizowano liczby aktywnych zawodowo i pracujących oraz dwa mierniki względne: współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia. Do porównań zastosowano test istotności różnicy dwóch parametrów. Obliczono także różnice bezwzględne i względne między tymi samymi danych z dwóch źródeł. Wszystkie wyniki rozpatrywano ogółem oraz według płci, wieku, poziomu wykształcenia oraz miejsca zamieszkania z podziałem na miasta i wsie oraz według województw. (abstrakt oryginalny)

This paper is aimed to analyze the size of the labor force in Poland, according to the 2011 Population Census and Labor Force Survey at the same time. These data are not consistent, an attempt is made to determine the size and causes of this inconsistency. The number of economically active and working people, as well as two relative measures: activity and employment rates were analyzed. A test of significance of differences between two parameters was used in comparisons. The absolute and relative differences between the same data from two sources were also calculated. All results were considered in total and by gender, age, level of education and place of residence divided into urban and rural areas, and by voivodships. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2011 [Labour Force Survey in Poland 1st Quarter 2011]. 2011. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS.
  2. Burda, M.C., and C. Wyplosz. 1995. Makroekonomia. Podręcznik europejski. Translated by E. Adamowicz and et al. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
  3. Czarny, B. 2006. Wstęp do ekonomii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  4. Kasprzyk, D., G. Duncan, G. Kalton, and M.P. Singh. 1989. Panel Surveys, Wiley series in probability and mathematical statistics. Applied probability and statistics. New York: Wiley & Sons.
  5. Kordos, J. 1987. Dokładność danych w badaniach statystycznych, Biblioteka Wiadomości Statystycznych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
  6. Raczkiewicz, D. 2013. Metody badania jakości spisów ludności - aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie.
  7. Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. 2012. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.56583/br.1092
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu