BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skwarek Janusz (University of Management and Administration in Zamość, Poland), Łygas Andrzej (University of Management and Administration in Zamość, Poland)
Title
Innovative Economy and Adult Education
Innowacyjna gospodarka i edukacja dorosłych
Source
Barometr Regionalny, 2013, t. 11, nr 4, s. 65-68, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Innowacyjność gospodarki, Kształcenie ustawiczne, Kwalifikacje zawodowe
Innovation economy, Lifelong learning, Professional skills
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prezentowany artykuł dotyczy istotnych zagadnień związanych z edukacją ustawiczną dorosłych w kontekście działalności innowacyjnej we współczesnej gospodarce. Postęp cywilizacyjny wymusza nowe cele i zadania w całym systemie edukacji, a w szczególności w zakresie kształcenia dorosłych. Edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników ma bezpośrednie przełożenie na rozwój firm i przedsiębiorstw. Działania innowacyjne wnoszą wkład do rozwoju i rozpowszechniania nowych rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych, tworząc i przechowując wiedzę i umiejętności. Główne podmioty w obszarze tworzenia i rozpowszechniania innowacji to przede wszystkim nauka akademicka i stosowana, przedsiębiorstwa, środowiska biznesowe, instytucje rządowe, korporacje oraz organizacje międzynarodowe. (abstrakt oryginalny)

This paper concerns important issues connected with adult continuing education in the context of innovative activity in a modern economy. The progress of civilization in the world leads to the creation of new goals and objectives in the entire system of education, and in particular in adult education. Education and the professional training of workers are closely connected with the development of companies and enterprises. Innovative activities contribute to the development of new technological and organizational solutions and to their popularization, creating and storing knowledge and abilities. The main elements in the sphere of the creation and popularization of innovation are: academic and applied sciences, companies, business environments, government institutions, corporations and international organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Babiak, J. 2008. "Wiedza i innowacyjność we współczesnej gospodarce." In Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, edited by J. Babiak. Warszawa: Studio Emka.
  2. Banach, C. 2010. "Edukacja polska wobec wyzwań i zadań do roku 2020." In Proces kształcenia i jego uczestnicy, edited by K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs and P. Oleśniewicz, 31-38. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas" - Wyższa Szkoła Humanistyczna.
  3. Kwiatkowski, S.M. 1999. "Perspektywy oświaty dorosłych w Polsce." Edukacja Ustawiczna Dorosłych no. 2:17-21.
  4. Lichniak, I. 2010. "Innowacja, proces innowacyjny, system innowacyjny." In Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, edited by H. Godlewska. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
  5. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. 1997. Translated by K. Pachniak and R. Piotrowski. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
  6. Skwarek, J. 2006. Kształcenie dorosłych w świetle wymagań współczesnego życia, Podręczniki Akademickie/Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Zamość: WSZiA. Centrum Badawczo-Szkoleniowe.
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.56583/br.1093
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu