BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skąpska Elżbieta (Bialystok University of Technology, Poland)
Title
Services in Eastern Poland
Usługi w Polsce Wschodniej
Source
Barometr Regionalny, 2013, t. 11, nr 4, s. 69-76, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Usługi, Zróżnicowanie regionalne, Gospodarka regionalna
Services, Regional diversity, Regional economy
Note
streszcz., summ.
Country
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstract
Różnice rozwojowe w poszczególnych regionach i podregionach polskiej gospodarki zrodziły potrzebę postępu w zakresie usług, zwłaszcza w Polsce Wschodniej, obejmującej województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie. Za cel opracowania przyjęto zidentyfikowanie makroekonomicznych wyznaczników rozwoju sektora usług, które jednocześnie stanowią wzmocnienie potencjału gospodarczego Polski Wschodniej. Na uwagę zasługuje co najmniej jeden z przejawów zmian jakościowych w usługowym sektorze gospodarczym, związany z powstaniem nowych usług dla biznesu, tzw. usług wspólnych. Rozwój usług outsourcingowych będzie skutkował przede wszystkim tworzeniem nowych miejsc pracy, poprawą stopy życiowej oraz wzrostem dobrobytu w ww. gospodarce regionalnej. (abstrakt oryginalny)

The development differences in particular regions and sub-regions of the Polish economy have given rise to a need for progress in the scope of services, especially in Eastern Poland, which includes the following voivodships: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie and warmińsko-mazurskie. The assumed aim of the study is identification of macroeconomic determinants of service sector development, which simultaneously constitute reinforcement of the economic potential of Eastern Poland. It is worth highlighting at least one of the signs of quality transformations in an economic service sector connected with creating new services for business - known as 'shared services'. The development of outsourcing services will first of all result in producing new jobs, improvement of living standards and increase in wealth of the above-mentioned regional economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brussa, A., and A. Tarnawa. 2011. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 2. Conte, T., B. Blau, G. Satzger, C. van Dinther, and C. Weinhardt. 2011. "Rewarding Participation in Service Value Networks." e-Service Journal no. 7 (2): 2-27.
 3. Garczarczyk, J., and S. Szortyka. 2003. Rozwój sektora usług finansowych w Polsce w latach 1990-2001. Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 4. Godlewska-Majkowska, H., A. Komor, P. Zarębski, and M. Typa. 2012. Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2012. Warszawa: Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych SGH.
 5. Kerneis, P., and J. Prentice. 2011. "The European Union as a Market for Professional Services." Australian Journal of International Affairs no. 65 (4): 436-453. doi: 10.1080/10357718.2011.585224.
 6. Kudrycka, I. 2004. "Czynniki wzrostu PKB w Polsce w latach 90. i perspektywy rozwoju gospodarki." Wiadomości Statystyczne no. 12:29-38.
 7. Misala, J. 2007. "Międzynarodowa wymiana usług w świetle teorii." In Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, edited by A. Szymaniak. Poznań-Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy współpr. Deloitte.
 8. Olearnik, J., and A. Styś. 1989. Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 9. Peneder, M. 2003. "Industrial Structure and Aggregate Growth." Structural Change and Economic Dynamics no. 14 (4): 427-448.
 10. Poland - Europe's Service Center? New Foreign Direct Investment Opportunities in Poland. 2003. Warsaw: McKinsey&Company, Polska Rada Biznesu.
 11. Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2010 r. 2012. Katowice: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach.
 12. Regiony Polski. 2008. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 13. Regiony Polski. 2010. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 14. Regiony Polski. 2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 15. Regiony Polski. 2012. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 16. Styś, A. 2003. Marketing usług. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. Sytuacja gospodarstw domowych w 2010 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. 2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 18. Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. 2012. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 19. Wyszkowska-Kuna, J. 2000. "Service Sector in Central and Eastern Europe and in the European Union - a Comparative Analysis." Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe no. 3 (1/2): 227-242.
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.56583/br.1094
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu