BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balińska Agata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-gospodarczych : rzeczywisty i potencjalny popyt turystyczny mieszkańców wsi
Tourist Activity in the Context of the Rural Population Socio-Economic Transformation : Actual and Potential Tourist Demand of Rural Residents
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, t. 101, z. 2, s. 112-122, tab., bibliogr. 32 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Aktywność turystyczna, Popyt turystyczny, Ludność wiejska, Badania empiryczne
Tourist activity, Tourist demand, Rural population, Empirical researches
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia aktywności turystycznej mieszkańców wsi. Z badań wynika, że udział mieszkańców obszarów wiejskich w turystyce jest niższy od średniej krajowej. W artykule wykorzystano dane wtórne (metoda desk research) oraz wyniki własnych badań empirycznych przeprowadzonych wśród mieszkańców trzech wsi (metoda sondażowa). Przeprowadzone badania wykazały bogactwo i znaczne zróżnicowanie determinant popytu turystycznego oraz wskazały na istnienie popytu potencjalnego na usługi turystyczne wśród mieszkańców wsi. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issues of tourist activity in the rural population. Research shows that the share of rural population in tourism is lower than the national average. The article uses secondary data (desk research method) and the results of their empirical research conducted among residents of three villages (by a probing method). The study showed significant differences in wealth and determinants of tourist demand, and pointed to the existence of potential demand for tourism services among the rural population. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alejziak W. 2007: Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych, "Folia Turistica", nr 17.
 2. Anszperger A. 2012: Turystyka i dobrobyt, [w] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu, U. Zagórska-Jonszta, R. Pęciak (red.), "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 305.
 3. Budżety gospodarstw domowych w 2012 roku. 2013: GUS, Warszawa.
 4. Dziedzic E., Skalska T. 2012: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Wydawnictwo Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa.
 5. Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, pozyskano z: http://siecobywatelska.pl, dostęp 15.03.2014.
 6. Górka J. 2010: Uwarunkowania aktywności rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców wsi Wielkopolski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin, s. 91-102.
 7. http://mac.gov.pl/projekty/fundusz-solecki-nowelizacja/opis-projektu, dostęp. 06.06.2014.
 8. http://www.witrynawiejska.pl, dostęp 24.03.2014.
 9. https://www.polskaszerokopasmowa.pl, dostęp 24.03.2014.
 10. Inglot-Brzęk E. 2011: Brak dostępu do internetu jako wskaźnik wykluczenia społecznego. Nierówność społeczna a wzrost gospodarczy, "Zeszyt Naukowy Katedry Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego", nr 19.
 11. Jakość życia i spójność społeczna 2011. GUS, Wstępna analiza wyników badań ankietowych, http:// www.stat.gov.pl, dostęp 19.03.2013.
 12. Kachniewska M. 2011: Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych. "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH", t. 32.
 13. Konieczna-Domańska A. 2008: Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 106-131
 14. Krajowe i zagraniczne podróże Polaków w 2008 roku, www.d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments, s. 4, dostęp 15.03.2014.
 15. Łaciak J. 2004: Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w 2003 r., Instytut Turystyki, Warszawa, s. 25-45,63-77.
 16. Middleton V. 1996: Marketing w turystyce, Wydawnictwo PAPT, Warszawa.
 17. Migracje zagraniczne ludności. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011. 2013: GUS, Warszawa.
 18. Murawska A. 2012: Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 3(25).
 19. Niemczyk A., Seweryn R. 2012: Kryzys XXI wieku a zmiany w popycie na usługi turystyczne (na przykładzie Krakowa), "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarski Światowej", nr 35.
 20. Niezgoda A. 2012a: Popyt turystyczny - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 697, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 82.
 21. Niezgoda A. 2012b: Uwarunkowania popytu turystycznego, [w] Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 22. Podróże Polaków w 2007 roku. Podstawowe wyniki badań. 2008: Instytut Turystyki, Warszawa.
 23. Podróże Polaków w 2013 roku. Podstawowe wyniki badań. 2014: MSiT, Warszawa.
 24. Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju. 2013: Biuletyn Forum Debaty Publicznej, nr 23, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, luty 2013.
 25. Przecławski K. 1997: Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków.
 26. Sytuacja społeczno-demograficzna gospodarstw domowych w latach 2000-2011. Zróżnicowanie miasto-wieś. 2013: GUS, Warszawa.
 27. Turyści kupują online. 2014: "Rynek Turystyczny", nr 3/2014.
 28. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, Dz.U. 2010.217.1427 z późn. zm.
 29. Wilkin J., Nurzyńska I. 2012: Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 30. Wodejko S. 1997: Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wydawnictwo Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa.
 31. www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/mot_2.pdf
 32. www.turinfo.pl/p/ak_id,38369,,kolonia,biuro_podrozy,parafia,pit,szara_strefa,organizator_turystyki,grzegorz.html, dostęp 30.03.2014.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu