BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowerski Mieczysław (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland), Bielak Jarosław (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland)
Title
The Influence of Business Cycle on the Forecast of Household Financial Situation
Wpływ koniunktury gospodarczej na prognozy sytuacji finansowej gospodarstw domowych województwa lubelskiego
Source
Barometr Regionalny, 2013, t. 11, nr 4, s. 91-99, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Metody prognozowania, Koniunktura gospodarcza, Produkt krajowy brutto (PKB), Gospodarstwa domowe
Forecasting methods, Business trends, Gross domestic product (GDP), Households
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki analizy zależności pomiędzy uzyskanymi podczas kwartalnych badań ankietowych prognozami sytuacji finansowej gospodarstw domowych w województwie lubelskim a kwartalnym tempem wzrostu produktu krajowego brutto w Polsce. Do badań zastosowano modele uporządkowanej zmiennej objaśnianej (przyjmującej trzy wartości: przewidywane pogorszenie sytuacji, brak zmian, poprawa) względem tempa wzrostu PKB oraz wybranych zmiennych kontrolnych. W obliczeniach wykorzystano wyniki kwartalnych badań ankietowych nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim przeprowadzonych w okresie od II kwartału 2006 roku do III kwartału 2012 roku. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of the analysis of relationships between the forecasts of household financial situation and quarterly growth of GDP. The research uses ordered dependent variable models (assuming three values: forecasted worsening, no changes, improvement) related to the GDP growth rate and selected control variables. In our calculations we used the quarterly results of economic sentiment surveys in Lubelskie Voivodship conducted from 2nd quarter of 2006 to 3rd quarter of 2012. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielak, J., and M. Kowerski. 2008. "Próba określenia czynników determinujących oceny regionalnego rynku pracy przez mieszkańców województwa lubelskiego." In Koniunktura gospodarcza - 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, edited by E. Adamowicz, 233-258. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 2. Daykin, A.R., and P.G. Moffatt. 2002. "Analyzing Ordered Responses: A Review of the Ordered Probit Model." Understanding Statistics no. 1 (3): 157-166. doi: 10.1207/S15328031US0103_02.
 3. Drozdowicz-Bieć, M. 2012. Cykle i wskaźniki koniunktury. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 4. Greene, W.H. 2012. Econometric Analysis. 7th ed. Boston-London: Pearson.
 5. Greene, W.H., and D.A. Hensher. 2010. Modeling Ordered Choices. A Primer. Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Gujarati, D.N. 2003. Basic Econometrics. 4th ed. Boston-London: McGraw-Hill.
 7. Hellwig, Z. 1976. "Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne." Przegląd Statystyczny no. 23 (1): 3-20.
 8. Kowerski, M. 2008. "Wartość informacyjna odpowiedzi "bez zmian" w badaniach nastrojów gospodarczych." Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 4 (14): 47-61.
 9. ---. 2013. "Jedenaście lat badań nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim." In Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część II, edited by K. Walczyk, 27-61. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 10. Kowerski, M., and J. Bielak. 2009. "Czynniki determinujące ocenę sytuacji finansowej gospodarstw domowych w województwie lubelskim." In Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, edited by J. Garczarczyk, 279-292. Warszawa: CeDeWu.
 11. Kowerski, M., J. Bielak, D. Długosz, and M. Poninkiewicz. 2012. "Economic Sentiment Changes in the Lubelskie Voivodeship in the 4th Quarter of 2011." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 1 (27): 61-75.
 12. Kufel, T. 2011. Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. 3rd ed. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Maddala, G.S. 2006. Ekonometria. Translated by M. Gruszczyński, E. Tomczyk and B. Witkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. McFadden, D.L. 1974. "Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior." In Frontiers in Econometrics, edited by P. Zarembka, 105-142. New York: Academic Press.
 15. McKelvey, R.D., and W. Zavoina. 1975. "A Statistical Model for the Analysis of Ordinal Level Dependent Variables." The Journal of Mathematical Sociology no. 4 (1): 103-120. doi:10.1080/0022250X.1975.9989847.
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.56583/br.1096
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu