BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Redlarski Grzegorz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Piechocki Janusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kupczyk Adam (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Ambroziak Dominik (Politechnika Gdańska)
Title
Analiza konwencjonalnych nośników energii z biomasą do celów grzewczych. Cz. 1. Charakterystyka problemu oraz metodyka badań
The Analysis of Conventional Energy Carriers with Biomass for Heating Purposes. Part 1. Description of the Issue and the Research Method
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 279-287, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Biomasa, Nośniki energii, Gaz ziemny, Energia elektryczna, Analiza ekonomiczna
Biomass, Energy carrier, Natural gas, Electric power, Economic analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono istotę problemu zastosowania konwencjonalnych źródeł energii (węgla kamiennego, gazu ziemnego, oleju opałowego oraz energii elektrycznej pozyskiwanej z krajowego systemu elektroenergetycznego - KSE) w odniesieniu do odnawialnego źródła energii - OZE (jakie stanowi biomasa). Przedstawiona w artykule metodyka stanowi podstawę ilościowej realizacji analizy ekonomicznej oraz ekologicznej ww. nośników energii, w odniesieniu do różnych stref klimatycznych, zlokalizowanych na terytorium Polski (strefa I - Gdańsk, strefa II - Piła, strefa III - Toruń, strefa IV - Białystok, strefa V - Suwałki). Dodatkowo w sposób szczegółowy przedstawiono obiekt referencyjny, stanowiący typowy, jednopiętrowy domek jednorodzinny. Materiał stanowi pierwszą część tematyczną problemu, któremu poświęcono kolejną pracę (Ambroziak i in., 2013), a także rozwinięcie i uzupełnienie materiału prezentowanego w pracach (Redlarski i in., 2013a; 2013b). (abstrakt oryginalny)

The paper presents the essence of the issue of using conventional energy sources (hard coal, natural gas, heating oil and electric energy obtained from the national electro-energy system - KSE) with reference to the renewable energy source - OZE (i.e. biomass). Methodology presented in the article constitutes a basis for realization of the economic and ecological analysis of the above mentioned energy carriers with reference to different climatic zones, located on the territory of Poland (zone I - Gdańsk, zone II - Piła, zone III - Toruń, zone IV - Białystok, zone V - Suwałki). Additionally, a reference object, that is a typical single-story one family house was presented with details. The material constitutes a thematic part of the issue, for which a next paper was devoted (Ambroziak et al.) and expansion and complementation of the material presented in papers (Redlarskiet et al. 2013a) and (Redlarski et al., 2013b). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambroziak, D.; Kupczyk, A.; Piechocki, J.; Redlarski, G. (2013). Analiza konwencjonalnych nośników energii z biomasą do celów grzewczych cz. 2. Studium przypadku. Inżynieria Rolnicza, 2(143)T.1, 289-301.
 2. Keith, D.; Moreno-Cruz, J. (2011a). Pitfalls of coal peak prediction. Nature, 469, 472.
 3. Keith, D.; Moreno-Cruz, J. (2010b). The end of cheap coal. Nature, 468, 367-369.
 4. Kupczyk, A.; Piechocki, J.; Kupczyk, M. (2011a). Rozwój biogazowi rolniczych w Polsce na tle wykorzystania odnawialnych źródeł Energii. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 1, 24-30.
 5. Kupczyk, A.; Borowski, P.; Powałka, M.; Ruciński, D. (2011b). Biopaliwa transportowe w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. WEMA Wydawnictwo-Poligrafia Sp. z o o.
 6. Majchrzak, H. (2009). Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Materiały konferencyjne KPE PAN, Warszawa.
 7. Niedziółka, I.; Zuchniarz, A. (2006). Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. MOTROL - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 8A, 232-237.
 8. Niernsee, M. (2010). Kryteria doboru lokalizacji nowych elektrowni węglowych - praktyczne podejście w warunkach polskich. Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Czasopismo Energetyczne, 2, 83-87.
 9. Rosa, E. A.; Dietz, T. (2012). Human drivers to national greenhouses-gas emission. Nature Climate Change, 2, 581-586.
 10. Redlarski, G.; Wojdalski, J.; Kupczyk, A.; Piechocki, J. (2012). Efficiency of Biomass Energy used for Heating Purposes in a Residential Building in Comparison with other Energy Sources. TEKA Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture. Polish Academy of Sciences Branch in Lublin. Lublin, vol. 12, 211-218.
 11. Redlarski, G.; Piechocki, J.; Dąbkowski, M. (2013). Reducing Air Pollutant Emissions from the Residential Sector by Switching to Alternative Energy Sources in Single-Family Homes. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 22, no. 1, 197-203.
 12. Sekret, R. (2008). Systemy ogrzewania budynków i przygotowania c.w.u.. Materiały wykładowe - wykład 8.
 13. Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). (2012a). Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2010 r. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl/cps/rde /xbcr/gus/l_ludnosc_stan_struktura_31_12_2010.pdf.
 14. Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). (2012b). Bank Danych Lokalnych (BDL). Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
 15. Demografia. Pozyskano z: http://www.becikowe.com/?sr=demografia/demografia.htm
 16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG.
 17. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 18. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 19. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006.
 20. Fay, P. A.; Jin, V. L.; Way, D. A.; Potter, K. N.; Gill, R. A.; Jackson, R. B.; Polley, H. W. (2012). Soil-meditated effects of subambient to increased carbon dioxide on grassland productivity. Nature Climate Change, 2, 742-746.
 21. INTERsoft Sp. z o.o.. (2008). Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia - TERMO. Pozyskano z:http://www.intersoft.pl/pdf/podreczniki/Podrecznik_ArCADiaTERMO_Charakterystyka_Energetyczna.pdf.
 22. PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach - metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
 23. Prezydent Rzeczypospolitej, Dziennik Ustaw z dnia 17 października 2005 roku, Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 roku (Dz. U. 2005 nr 203, poz. 1684).
 24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 roku, w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji.
 25. Sklepy internetowe ogłaszające się na portalu internetowym Allegro.pl. (2012). Pozyskano z: http://allegro.pl/.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu