BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefański Marek (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku)
Title
Sektory bankowe nowych państw członkowskich Unii Europejskiej
Banking Sectors in the New European Union Member States
Source
Współczesna Ekonomia, 2010, vol. 4, nr 1, s. 21-46, tab., tys., bibliogr. 47 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Sektor bankowy, Rynki finansowe, Ocena kondycji finansowej banku, Bankowość, Rentowność aktywów, Rentowność kapitału własnego, Rentowność banków, Analiza danych
Banking sector, Financial markets, Assessment of the financial condition of the bank, Banking, Return on assets (ROA), Return on equity (ROE), Profitability of banks, Data analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podstawowym celem artykułu jest analiza pozycji ekonomicznej i siły finansowej sektorów bankowych nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-12). Sektor bankowy tworzą wszystkie banki funkcjonujące w danym kraju, z wyjątkiem banku centralnego i banków nieprowadzących działalności operacyjnej, w tym banków będących w stanie upadłości i likwidacji. Według nomenklatury Unii Europejskiej banki nazywane są instytucjami kredytowymi, chociaż ta nazwa nie jest używana we wszystkich krajach. Autor charakteryzuje sektory bankowe państw UE-12 pod względem wielu wskaźników ekonomiczno-finansowych (wielkości aktywów, stopnia ich koncentracji, form własności, wyniku finansowego, efektywności itp.), stosowanych przez Europejski Bank Centralny (Mörttinen, Poloni, Sandors, Vesala, 2005). Następnie, na tej podstawie, podejmuje próbę oceny tych sektorów oraz określa ich stabilność finansową oraz odporność na ryzyko makroekonomiczne i bankowe. Prezentuje także funkcjonowanie sektorów bankowych w państwach UE-12 w okresie kryzysu finansowego. Analizie towarzyszy hipoteza badawcza, że o rozwoju sektorów bankowych UE-12 decydować będą zagraniczni właściciele banków. (abstrakt oryginalny)

The main goal of his article is to analyze the economic position and financial strength of banking sectors in the new European Union member states (EU-12). The banking sector consists of all banks that operate in a given country except for the central bank and non-operating banks, such as those in the state of insolvency or liquidation. The author discusses EU-12 banking sectors with regard to a number of economic and financial indices, including the size of assets, the degree of their concentration, ownership types, financial results and efficiency. The analysis is followed by an attempt to evaluate those sectors and assess their financial stability and resistance to macroeconomic and banking risks. Action EU-12 banking sectors in the time of financial crisis is presented as well. Analysis is accompanied by the hypothesis, that about further development of UE-12 banking sectors will decide foreign owners of banks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baka W., Bankowość europejska, PWN, Warszawa 2005.
 2. Bank of Estonia, Financial Stability Review, Tallinn, No.1, 2009.
 3. Bank of Latvia, Financial Stability Report 2008, Riga 2009.
 4. Bank of Lithuania, Annual report of The Bank of Lithuania 2008, Vilnius 2009.
 5. Bank of Lithuania, Financial stability review 2009, Vilnius 2009a.
 6. Bank of Slovenia, Financial Stability Review, May 2009.
 7. Bulgarian National Bank, Report-January-June 2008, Sofia 2008.
 8. Central Bank of Malta, Financial Stability Report 2008, Valletta 2009.
 9. Central Bank of Slovenia, Financial Stability Report, May 2006.
 10. CEC, European financial integration report 2008, Commission of the European Communities, Brussels 2009.
 11. CEC (2009a), Report from the Commission. Special edition on state aid interventions in the current financial and economic crisis, Commission of the European Communities, Brussels, April.
 12. Czech National Bank, Financial stability report 2008/2009, Praha 2009.
 13. Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L177, Bruksela.
 14. EACB, Key statistics. Financial Indicator European Association of Cooperative Banks, www.eurocoopbanks.coop, 2007.
 15. European Commission, Financial services provision and prevention of financial exclusion, Brussels 2008.
 16. ECB, EU banking sector stability, Frankfurt am Main, October 2005.
 17. ECB, EU banking structures, Frankfurt am Main, October 2006a.
 18. ECB, EU banking sector stability, Frankfurt am Main, November 2006b.
 19. ECB, EU banking structures, Frankfurt am Main, October 2008.
 20. ECB, EU banking sector stability, Frankfurt am Main, August 2009.
 21. ECB, Statistics Pocket Book, Frankfurt am Main, December 2009a.
 22. ECB, EU banks' funding structures and policies, Frankfurt am Main, May 2009b.
 23. EIU, Risk and regulation. A new era for capitalism, Economist Intelligence Unit, London 2009.
 24. Ėgert B., Backė P., Zumer T., Credit growth in Central and Eastern Europe. New (over) shooting stars?, "Working Paper Series ", No 687, European Central Bank, Frankfurt am Main 2006.
 25. EBRD, Transition report 2005. Business in transition, European Bank for Reconstruction and Development, London 2005.
 26. EBRD, Transition report 2009. Transition in crisis, European Bank for Reconstruction and Development, London 2009.
 27. Fitch Ratings, Bank systemic risk report, November 2009, www.fitchratings.com.
 28. Fries S., Neven D., Seabright P., Market entry, privatization and bank performance in transition, "Economics of Transition", Volume 14, No 4, European Bank for Reconstruction and Development, London 2006.
 29. Gospodarowicz A. (red.), Banki w Unii Europejskiej,Wyd. PASSAT, Poznań-Wrocław 2004.
 30. Gropp R., DucaM., Vesala J., Cross-border bank contagion in Europe, ECB, "Working Paper Series" No 662, July 2006.
 31. IMF, Cyprus financial system stability assessment, InternationalMonetary Fund,Washington, November 2009.
 32. KNB, Sytuacja finansowa banków w 2005 r. Synteza, Warszawa 2006.
 33. Krześniak M., Przy wyborze banku liczy się cena, "Rzeczpospolita", 2009 nr 294.
 34. Magyar Nemzeti Bank, Report on Financial Stability, Budapest, April 2009.
 35. Morttinen L., Poloni P., Sandors P., Vesala J., Analysing banking sector conditions. How to use macroprudential indicators, European Central Bank, Frankfurt am Main, "Occasional Paper Series", No 26, April 2005.
 36. NBP, Raport o stabilności systemu finansowego,Warszawa 2009.
 37. National Bank of Romania, Financial stability report, Bucharest 2009.
 38. National Bank of Slovakia, Financial stability report 2008, Bratislava 2009.
 39. Schepers M., Banki będą jeszcze bankrutować, "Rzeczpospolita", 2009 nr 215.
 40. Stefański M., Kierunki ewolucji sektora bankowego w Polsce po 1989 r., WSHE, Włocławek 2006a.
 41. Stefański M., Banking sectors in new EU member states: their economic position and financial strength, "Social Sciences Bulletin", No 2, Daugavpils University, Latvia 2006b.
 42. Stefański M., Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec bankowy, NBP, "Materiały i Studia", Zeszyt Nr 212, 2006c.
 43. Stefański M., Sektory bankowe nowych państw członkowskich Unii Europejskiej - analiza porównawcza, [w:] Ignasiak-Szulc A., Kosiedowski W. (red.), Problemy współpracy gospodarczej w Regionie Bałtyckim w kontekście integracji europejskiej, TNOiK, Toruń 2008.
 44. The World Bank, Global development finance. The role of international banking, Washington 2008.
 45. The Banker, The Top 1000 World Banks 2007, London 2007.
 46. Tochkov K., Nenovsky N., Efficiency of commercial banks in Bulgaria in the wake of EU accession, Bulgarian National Bank, Discussion Paper No 75, 2009.
 47. USDT, Agency Financial Report, United States Department of the Treasury, Office of Financial Stability, Washington 2009.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu