BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gawrycka Małgorzata (Politechnika Gdańska), Szymczak Anna (Politechnika Gdańska)
Title
Przestrzenne zróżnicowanie rynków pracy z punktu widzenia popytu na pracę
Spatial Differentiation of Labor Markets from the Labor Demand Perspective
Source
Współczesna Ekonomia, 2010, vol. 4, nr 1, s. 47-58, tab., bibliogr. 15 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Rynek pracy, Popyt na pracę, Lokalny rynek pracy, Przestrzenna analiza porównawcza, Metody taksonomiczne
Labour market, Labour demand, Local labour market, Comparative spatial analysis, Taxonomic methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek pracy nie jest kategorią jednorodną. Jego zróżnicowanie wynika ze specyfiki regionu, jego struktury oraz poziomu rozwoju. W celu zbadania przewag konkurencyjnych lokalnych rynków pracy, z punktu widzenia warunków związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, można dokonać charakterystyki cech determinujących potencjał tkwiący w danym regionie. Mnogość tych cech zmusza do dokonywania trudnego wyboru miar oddających w pełni obraz zróżnicowania rynków pracy. Celem artykułu jest ocena przestrzennego zróżnicowania rozwoju rynków pracy z punktu widzenia popytu na pracę, która została dokonana w oparciu o metodę taksonomiczną. (abstrakt oryginalny)

The labor market is not a homogenous category. Its diversity is a consequence of the specificity of the region, its structure and level of development. In order to examine the competitive advantages of local labor markets, in terms of conditions associated with the operation of businesses, one shall specify characteristics determining features the potential of the region. The multitude of these features makes it difficult to choose measures that could enrich picture of diversity of labor markets. This aim of a paper is to assess the spatial differentiation of labor markets from the labor demand perspective. In the paper the taxonomic methodology was applied. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1996.
 2. Grabiński T., Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 3. Jahn J., Wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej w przekroju regionalnym, [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, E. Pancer-Cybulska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 4. Biegun K., Infrastruktura techniczna a konkurencyjność regionów, [w:] Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, M. Klamot (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 5. Kunasz M., Przykład zastosowania metody WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, D. Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 6. Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, WN PWN,Warszawa 2006.
 7. Nahotko S., Zarządzanie kosztami pracy w przedsiębiorstwie działającym w otoczeniu bezrobocia, SPG, Gdańsk 2005.
 8. Pawlas I., Wykorzystanie taksonomicznej miary rozwoju Z. Hellwiga do określenia poziomu rozwoju polskiej gospodarki na tle krajów należących do Unii Europejskiej, [w:] Modele rozwoju gospodarczego dla Polski, M. Noga, M.K. Stawiska (red.), CeDeWu, Warszawa 2009.
 9. PlutaW.,Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
 10. Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa 2008.
 11. Rocznik Statystyczny Województw, GUS, Warszawa 2008.
 12. Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 13. Tuziak A., Innowacje jako instrument pobudzania wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności w regionie Podkarpacia, www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/zeszyt5/22 dostęp z dn. 08.12.2009 r.
 14. Wronowska G., Czynniki kształtujące kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza, [w:] Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, D. Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 15. Wojarska M., Czeszejko-Sochacka M., Polska i jej regiony na tle eubejskiej przestrzeni społeczno-ekonomicznej, [w:] Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, M. Klamot (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu