BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rynkiewicz Marek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wpływ temperatury wygrzewania peletów sosnowych na ich wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne
Impact of Soaking Heat of Pine Tree Sawdust on Their Selected Physical and Mechanical Properties
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 307-315, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Biomasa, Analiza statystyczna, Wytrzymałość materiałów
Biomass, Statistical analysis, Strength of materials
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono zależność wytrzymałości mechanicznej, długości, średnicy i pęknięć peletów, od temperatury ich wygrzewania. Badane pelety zostały wytworzone z trocin sosnowych w matrycy peleciarki o średnicy otworów 6 mm. Badania polegały na wygrzewaniu peletów w temperaturze od 20 do 70°C ze skokiem co 10°C. Maksymalną wartość średniej wytrzymałości mechanicznej (97,59%) uzyskano w temperaturze 30°C, natomiast średnią wartość minimalną (96,99%) uzyskały pelety wygrzane w temperaturze 70°C. Przeprowadzona analiza statystyczna nie wykazała statystycznie istotnego wpływu temperatury wygrzewania peletów na wyniki wytrzymałości mechanicznej oraz ich średnice. Statystycznie istotny wpływ stwierdzono dla zależności pomiędzy temperaturą wygrzewania a długością i gęstością peletów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a relation between mechanical strength, length, diameter and pellets fractures and their soaking heat. The researched pellets were produced of pine tree sawdust in the pelleting machine matrix of 6- mm diameter openings. The research consisted in soaking pellets in the temperature from 20 to 70°C with a jump every 10°C. The maximum value of the average mechanical strength (97.59%) was obtained in the temperature of 30°C while the average minimum value (96.99%) was obtained by pellets fired in the temperature of 70°C. Statistical analysis which was carried out did not prove statistically significant impact of soaking temperature of pellets on the results of mechanical strength and their diameters. Statistically significant impact was reported for relations between soaking heat and the length and density of pellets. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Filbakk, T.; Raida, J.; Nurmi, J.; Høibø, O. (2011). The effect of bark content on quality parameters of Scots pine (Pinus sylvestris L.) pellets. Biomass and Bioenergy, 35, 3342-3349.
  2. Grzybek, A. (2005). Wykorzystanie pelet jako paliwa. Czysta Energia, 6, 32.
  3. Hejft, R. (2002). Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Wyd. ITE w Radomiu. ISBN 83-7204-251-9.
  4. Stanisz, A. (1998). Przystępny kurs statystyki w oparciu o program Statistica PL. Statsoft Polska Kraków, ISBN 83-904735-4-2.
  5. Tumuluru, J. S.; Sokhansanj, S.; Lim, C. J.; Bi, T.; Lau, A.; Melin, S.; Sowlati, T.; Oveisi, E. (2011). Quality of wood pellets produced in British Columbia for export. Applied Engineering in Agriculture, 26(6), 1013-1020.
  6. EN 14961-2:2011. Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 2: Wood pellets for nonindustrial use.
  7. EN 15150:2011. Solid biofuels - Determination of particle density.
  8. EN 15210-1:2009. Solid biofuels - Determination of mechanical of pellets and briquettes - Part 1: Pellets.
  9. EN 16127:2012. Solid biofuels - Determination of length and diameter of pellets.
  10. Główny Urząd Statystyczny. (2012). Leśnictwo 2012. ISSN 1230-574X. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_lesnictwo_2012.pdf
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu