BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankowski Piotr (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku NewConnect w ujęciu sektorowym
NewConnect Market Companies Growth and Development Efficiency in the Branch of Industry Approach
Source
Współczesna Ekonomia, 2010, vol. 4, nr 1, s. 79-96, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Rynek NewConnect, Rynki giełdowe, Spółki giełdowe, Innowacyjność przedsiębiorstw, Analiza empiryczna
NewConnect market, Stock markets, Stock market companies, Enterprise innovation, Empirical analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Powstanie platformy alternatywnego obrotu giełdowego NewConnect (NC) było ważnym wydarzeniem nie tylko dla rynku kapitałowego czy giełdowego w Polsce, ale również dla środowiska małego i średniego biznesu oraz reprezentowanych przez to środowisko różnych sektorów gospodarczych. Uruchomiony w sierpniu 2007 r. alternatywny system obrotu giełdowego stworzył nowe połączenia szczególnie między spółkami z sektorów innowacyjnych czy nietradycyjnych i cechujących się wysokim potencjałem wzrostu a inwestorami poszukującymi możliwości udziału w tych dynamicznie ewoluujących segmentach gospodarki. Rynek NewConnect spowodował również łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania nowych projektów oraz ogromne możliwości wymiany informacji, promocji i pozyskiwania klientów. Sprawiło to, że mniejsze firmy i przedsiębiorcy z najbardziej innowacyjnych sektorów mogą realizować projekty, które odmienią branże ich działania i podniosą efektywność rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki. Artykuł, mający charakter analizy empirycznej, przedstawia wyniki oceny tempa wzrostu i rozwoju spółek notowanych na rynku NewConnect i zakwalifikowanych do kilku sektorów gospodarczych. Ukazuje także czynniki oddziałujące na zróżnicowanie stopnia rozwoju spółek ze względu na sektor ich aktywności ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

The article is an empirical research of growth and development efficiency of stock companies quoted on NewConnect - Warsaw Stock Exchange alternative trading system. The analysis was made in the industry branch approach. The main tool of research was the special coefficient called NCGI (NewConnect Growth Indicator). The article shows sector differences of the companies' growth and presents economic factors which could influence on these differences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aspadarec W., NewConnect [w:] Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 550, Ekonomiczne Problemy Usług nr 40, Szczecin 2009.
 2. Biuletyn Statystyczny NewConnect, I połowa 2009 r.
 3. Kordela D., Alternatywne rynki papierów wartościowych w Europie - geneza, systematyka i rozwój [w:] Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 550, Ekonomiczne Problemy Usług nr 40, Szczecin 2009.
 4. NewConnect po roku. Raport z okresu dojrzewania, Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa 2008.
 5. Porębski Ł., Rynki alternatywne na świecie, e-Biuletyn NewConnect, 2009 nr 1,2 i 3.
 6. Sierpińska A., Sierpińska M., Analiza porównawcza alternatywnych systemów obrotu giełdowego [w:] Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, P. Szczepankowski (red.), Vizja Press & IT,Warszawa 2009.
 7. Sierpińska A., Sierpińska M., NewConnect jako źródło pozyskania kapitału dla małych podmiotów gospodarczych [w:] Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, E. Weiss, M. Godlewska (red.), Vizja Press & IT,Warszawa 2007.
 8. SierpińskaM., Szczepankowski P., Badanie koniunktury spółek rynku NewConnect. Metodologia i próbna weryfikacja proponowanych modeli, "Badania Operacyjne i Decyzje", 2008 nr 3.
 9. Smyrgała E., Wskaźniki rynku NewConnect, e-Biuletyn NewConnect, 2009 nr 19.
 10. Szczepankowski P., Funkcjonowanie i rozwój rynku alternatywnego systemu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] Innowacje finansowe, S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), CeDeWu, Warszawa 2008.
 11. Szczepankowski P., Ewolucja funkcjonowania oraz efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku NewConnect - alternatywnego systemu obrotu w Polsce, "Współczesna Ekonomia", 2008 nr 4 (8).
 12. Szczepankowski P., Problematyka oceny wzrostu, rozwoju i wartości spółek giełdowego rynku alternatywnego systemu obrotu NewConnect, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 6, Szczecin 2008.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu