BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobus-Ostrowska Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Title
Instrumenty aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce - stan i potrzeby
Instruments of Activation Disabled People in Poland - the State and Needs
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 99-112, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Aktywizacja bezrobotnych, Rynek pracy
Disabled people, Disabilities employment activity, Unemployed activation, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja dostępnych w Polsce instrumentów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz określenie kierunków niezbędnych zmian. Okazuje się, że mimo realizacji wielu działań wspierających, skierowanych zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i do przedsiębiorców, nadal ponad 70 proc. osób z określonym stopniem niepełnosprawności to jednostki bierne zawodowo, a przecież prawo do pracy jest konstytucyjnym prawem każdego człowieka. Osoby niepełnosprawne nie różnią się od innych, mają takie same potrzeby, pragnienia, aspiracje, wrażliwość, a także wewnętrzną siłę do kierowania swoim życiem. Dla realizacji celu wskazanego w artykule wykorzystano metody: ilościową, porównawczą i jakościową. Artykuł wzbogacono również o analizę instytucjonalno-prawną bezpośrednio związaną z realizowanym tematem. (abstrakt oryginalny)

Disabled people aren't different than the others, they have the same needs, desires, aspiration, the sensitivity, as well as the inner force for managing their life. Unfortunately they aren't able, due to healthy restrictions, to adapt in an optimal way to surrounding without the appropriate support. Such a person requires the help in order to carry out one's plans and desires, and get from others experience. Nowadays disability doesn't sentence people to the helplessness and the passivity. Disabled people can count on the support of various organizations and institutions which are giving her the chance of assimilating into society, and taking up the work. Instruments supporting the employment directed at disabled people and potential employers are also available. However professional problems which they are contending are often connected with the selection of an occupation, as well as preparing for the career and for her with getting, or staying in the employment, effectively discourage them from any activity. In this place it is worth noticing that all taken actions should consist in increasing the potential of the disabled person and the compensation for her shortages. At first the disabled person must accept her state, next important is motivating for action, excitement and impelling real duties to do are becoming essential. Real that is of the ones which are possible after taking existing shortages. The article is an attempt of the answer the question whether instruments available in Poland of the activation of disabled people are effective, or require thorough changes?
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogacz-Wojtanowska E., Formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w organizacjach pozarządowych - wyniki badań empirycznych, "Trzeci Sektor" 2005/2006, nr 4.
 2. Brzezińska A., Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: czynniki społeczno-demograficzne, "Nauka" 2008, nr 1.
 3. Frąckiewicz L., Demograficzno-społeczne problemy osób niepełnosprawnych, "Polityka Społeczna" 2001, nr 4 (325).
 4. Frączek P., Determinanty aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy, "Polityka Społeczna" 2003, nr 11-12.
 5. Karwat I.D., Kalinowski P., Kierunki realizacji rehabilitacji zawodowej z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności, [w:] L. Solecki (red.), Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie, Wyd. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2004.
 6. Karwat I.D., Niepełnosprawność osób niepełnosprawnych jako problem społeczny i medyczny w Polsce, Wydawnictwo LIBER, Lublin 2002.
 7. Klimkiewicz L., Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2011 roku, "Służba Pracownicza" 2011, nr 5.
 8. Kołaczek B., Kowalski J., Rynek pracy osób niepełnosprawnych, Raport IPiSS zeszyt nr 18, Warszawa 1999.
 9. Kozek W., Praca w warunkach zmian rynkowych: wybrane zagadnienia, Wyd. First Business College, Warszawa 1994.
 10. Kukla D., Bednarczyk Ł., Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka, Difin, Warszawa 2010.
 11. Majewski T., Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, CNR- -RON, Warszawa 1995.
 12. Mazurek F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.
 13. Paszkowicz M.A., Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.
 14. Piasecki M., Śliwak J., Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Fundacja Fuga Mundi, Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, Lublin 2008.
 15. Ratajczyk W., Osoby niepełnosprawne a wykluczenie społeczne - bariery dostępu do pracy, [w:] Frąckiewicz L. (red.), Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005.
 16. Truszkowska J., Niepełnosprawni, edukacja, rynek pracy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Łomża 2009.
 17. Waszczak S., Psychospołeczne bariery w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, "Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych" 2006, nr 1-2.
 18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. 2009, nr 5, poz. 25).
 19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. 2009, nr 136, poz. 1118, z późn. zm.).
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009, nr 142, poz. 1160).
 21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. 2010, nr 30, poz. 155, z późn. zm.).
 22. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 23. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
 24. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 25. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2008, nr 69, poz. 415, z późn. zm).
 26. Netografia
 27. www.niepelnosprawni.gov.pl [stan z 9.07.2013].
 28. www.pcpr.vel.pl [stan z 30.06.2013].
 29. www.psz.gov.pl [stan z 27.06.2013].
 30. www.mops.rsl.pl [stan z 9.07.2013].
 31. www.mpips.gov.pl [stan z 12.07.2013].
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu