BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sala Krzysztof (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Title
Zmiany wydatków na turystykę w polskich gospodarstwach domowych jako przejaw zmian zachowań konsumentów w okresie kryzysu
Expenditures on Tourism in Polish Households as a Expresion of Change Behaviours of Customers During Period of Crisis
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 113-126, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Ruch turystyczny, Wydatki gospodarstw domowych, Turystyka
Consumer behaviour, Tourist movement, Household expenditures, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje wpływ, jaki niesie ze sobą kryzys ekonomiczny, na wydatki turystyczne w budżetach polskich gospodarstw domowych. Zmiany struktury wydatków są objawem zmagań polskich konsumentów ze skutkami niekorzystnej koniunktury gospodarczej, obecnej również na rynkach europejskich i światowych. W publikacji zawarto istotne i aktualne informacje dotyczące sytuacji i kondycji polskich gospodarstw domowych w okresie recesji, jak również wyników finansowych w zakresie wydatków i dochodów 2011 roku. Wyniki porównano z danymi z okresów poprzednich. Wyniki badań wyraźnie wskazują na fakt, że słaba kondycja gospodarcza wpływa znacząco nie tylko na zmianę popytu w zakresie nabywania dóbr materialnych i zaspokajania wyszukanych potrzeb wyższego rzędu, lecz także na zachowania konsumenta na rynku turystycznym. Publikacja ma celu przedstawienie jasnego i klarownego obrazu zmian, jakie zaszły w zakresie wydatków mających miejsce w okresie poprzedzającym kryzys, jak również w czasie jego trwania. Jednym z ważnych elementów jest również pokazanie miejsca i udziału, jakie pełnią wydatki turystyczne w ogólnej strukturze wydatków konsumpcyjnych Polaków. Publikacja wskazuje również mnogość i złożoność czynników, wpływających na decyzje turystyczne mieszkańców Polski. Ukazuje znaczenie czynników ekonomicznych jako najistotniejszych i najważniejszych elementów decydujących o wyjazdach turystycznych, a także wpływ czynników pozaekonomicznych na ruch turystyczny obywateli Polski. Publikacja prezentując analizę danych statystycznych, dotyczących sytuacji w ruchu turystycznym Polaków przed i w czasie kryzysu, ocenia istotne zmiany, jakie zaszły na rynku, a także podejmuje próbę prognozy wydatków turystycznych gospodarstw domowych w obliczu niepewnej i trudnej sytuacji gospodarczej. Próba prognozy przyszłej sytuacji w wydatkach turystycznych polskich gospodarstw domowych stanowi istotny element wpływający na dokładny i rzeczywisty obraz omawianego tematu. Pokazuje jednocześnie możliwe scenariusze sytuacji, jakie mogą mieć miejsce na rynku w przyszłości, które mogą w diametralnym stopniu zmienić zachowania konsumenta na rynku turystycznym. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to show the influence of crisis on behavior of polish households. Economic factors are most important barrier in tourism traffic, but many another non- economic considerations have immense impact on polish consumers. They can significantly change the situation. Publication shows expenditures on tourism polish consumers and displays the statistical data concerning tourism. Another goal is to explain the situation in expenditures on turism referring to economy recession. Article attempts also make the forecast about future situation in tourism in terms of crisis. The result of forecast shows gradually growth of tourist movements of polish households until 2015 year. It means economic growth for hotels, gastronomy sector or travel agencies.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 2. Dobiegała-Korona B. (red.), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, ALMAMER Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa 2010.
 3. Dziedzic T., Łopaciński K., Saja A., Szegidewicz A., Polska gospodarka turystyczna w okresie światowego kryzysu, Instytut Turystyki w Warszawie, Warszawa 2010.
 4. Janoś-Kresło M., Mróz B. (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 5. Kieżel E., Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 2010.
 6. Kieżel E., Smyczka S. (red.), Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, Placet, Warszawa 2011.
 7. Łysoń P. (red.), Budżety gospodarstw domowych w 2011 roku, GUS, Departament Badań Społecznych, Warszawa 2012.
 8. Nałęcz S. (red.), Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 r, GUS, Departament Badań Społecznych, Warszawa 2010.
 9. Olejniczuk-Merta A., Młodzi konsumenci w warunkach transformacji rynkowej, WAiP, Warszawa 2009.
 10. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.
 11. Sobczyk G., Zachowania konsumenckie w warunkach kryzysu (na przykładzie województwa lubelskiego), "Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia" 2013, nr 1(6).
 12. Zdon-Konarzewska M., Rachwał T., Turystyka w ramach światowego kryzysu gospodarczego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu" nr 18, Warszawa - Kraków 2011, s. 1.
 13. www.wikipedia.org.
 14. www.intur.com.pl [stan z 15.08.2013].
 15. www.unwto.org [stan z 26.08.2013].
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu