BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żabski Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kodeks dobrych praktyk jako narzędzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego
Code of Good Practice as a Tool Surveillance Corporate Improvement
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 127-141, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Ład korporacyjny, Kodeks dobrych praktyk, Etyka biznesu
Corporate governance, Code of Good Practice, Business ethics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest przedstawienie oraz podkreślenie roli, jaką pełni kodeks dobrych praktyk w poprawie jakości nadzoru korporacyjnego. W pracy posłużono się metodą analizy i krytyki piśmiennictwa z zakresu etyki w biznesie, ładu korporacyjnego, etycznych kodeksów dobrych praktyk oraz metodą analizy i konstrukcji logicznej. Zaprezentowano również krótki opis badań własnych autora na temat stopnia przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez wybrane spółki notowane na GPW. Głównym celem artykułu jest scharakteryzowanie i podkreślenie znaczenia kodeksu dobrych praktyk jako narzędzia pozwalającego na doskonalenie mechanizmów nadzoru korporacyjnego. W pierwszej części pracy dokonano teoretycznego ujęcia etyki biznesu, następnie przedstawiono założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz scharakteryzowano znaczenie kodeksów etycznych w firmach. W drugiej części zdefiniowano pojęcie nadzoru korporacyjnego, zaprezentowano jego istotę i cele. Ponadto zostały ukazane etyczne standardy sprawowania nadzoru korporacyjnego, w tym przede wszystkim międzynarodowe i krajowe kodeksy dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego. W ostatniej części pracy dokonano analizy przestrzegania zasad nadzoru korporacyjnego przez spółki notowane na GPW w oparciu o uzyskane wyniki w toku przeprowadzonych badań własnych.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to present and highlight the role the Code of Good Practice plays in improving the quality of corporate governance. Analysis and critique of the literature in the field of business ethics, corporate governance, ethical codes of good practices and the method of analysis and logical construction was used primarily in this paper. A brief description of the author's own research on the level of corporate governance by the selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange was also presented.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bokszańska G., Etyka - biznes - zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
 2. Kudrycka B., Elementy infrastruktury etycznej w życiu publicznym, [w:] Etyka i polityka, Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków 1998.
 3. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2008.
 4. Jasiński L., Ekonomia i etyka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
 5. Strzałecka-Lewicka A., Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
 6. Gasparski W., Dietl J., Etyka biznesu, PWN, Warszawa 1997.
 7. Hansen G., Wprowadzenie do etyki biznesu, [w:] Dyskusja redakcyjna - wokół etyki zawodowej, "Etyka" 1994, nr 26.
 8. Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 9. Kietliński K., Reyes V.M., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 10. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility - Green paper, Directoriate General for Employment and Social Affairs, European Comission, Brussels 2001, s. 7 (www.jussemper.org/Resources/ Corporate%20Activity/Resources/greenpaper_en.pdf [stan z 6.07.2013]).
 11. Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycji uzupełniona, Wydawnictwo WSPIZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2007.
 12. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 13. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu z Caux (www.cauxroundtable.org/view_file.cfm?fileid=78 [stan z 6.07.2013]).
 14. The Global Sullivan Principles of Social Responsibility (www1.umn.edu/ humanrts/links/sullivanprinciples.html [stan z 6.07.2013]).
 15. Dziesięć zasad Global Compact (www.globalcompact.org.pl/pol/Global- Compact/10-Zasad-GC [stan z 6.07.2013]).
 16. Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 17. Mesjasz Cz., Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy, [w:] D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Ład korporacyjny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 18. Jeżak J., Nadzór korporacyjny - kodeks dobrych praktyk, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 5.
 19. Zalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 20. Ignyś-Lipowiecka A., Wybrane problemy współczesnego nadzoru korporacyjnego, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 21. Mayer C., Nadzór nad działalnością spółek w gospodarce rynkowej i gospodarce z okresu transformacji, [w:] M. Hessel (red.), W poszukiwaniu skutecznej rady, czyli o kontroli spółek akcyjnych w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.
 22. Wawrzyniak B., Nadzór korporacyjny: perspektywy badań, "Organizacja i Kierowanie", nr 2, Warszawa 2000.
 23. Koładkiewicz I., Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
 24. Zalega K., Spór o pojęcie corporate governance, "Organizacja i Kierowanie" 2000, nr 3.
 25. Bogacz-Miętka O., Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem, CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
 26. Aluchna M., Dobre praktyki governance. Światowe tendencje a polskie doświadczenia, "E-mentor" 2008.
 27. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, 2004, s. 11 (www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporate governanceprinciples/34656740.pdf [stan z 6.07.2013]).
 28. Tamowicz P., Dzierżmanowski M., Popławski W., Rynek standardów ładu korporacyjnego, "Gazeta Bankowa" 2003, nr 10.
 29. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, załącznik do Uchwały Nr 19/ 1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.
 30. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259), § 91.1, ust. 5, pkt 4.
 31. Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego przez wybrane spółki publiczne w Polsce, [w:] M. Borkowska (red.), Ekonomia społeczna szansą na rozwój gospodarczy w dobie kryzysu, Instytut Ekonomiczno-Przyrodniczy MarGo z/s w Oleśnicy, Karpacz 2013.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu