BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimny Artur (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Title
Współpraca uczelni z przedsiębiorcami jako wyraz nowego podejścia do zarządzania szkołą wyższą
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 163-171, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie szkolnictwem
Higher education, Education management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian w spojrzeniu na sposób zarządzania szkołami wyższymi oraz podkreślenie potrzeby budowania odpowiednich relacji między uczelniami a przedsiębiorcami. W opracowaniu przedstawione zostały wnioski i postulaty ujęte w dokumentach unijnych i krajowych, które odnoszą się do kwestii współpracy uczelni z przedsiębiorcami, oraz propozycje sformułowane w Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku opracowanej przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, które stanowią wyraz nowego podejścia do zarządzania szkołą wyższą.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present changes in perception of the management of higher education institutions and underline the need to build relationships between higher education institutions and enterpreneurs. This paper presents the conclusions and proposals included in the documents of the EU and national levels which relate to the issue of cooperation between universities and businesses and proposals formulated in the "Strategy for development of higher education in Poland until 2020" prepared by a consortium of Ernst & Young Business Advisory and The Gdańsk Institute for Market Economy which are an expression of a new approach to the management of the higher education institution. The study was enriched by presentation of economic arguments for cooperation between universities and the private sector and barriers to cooperation between the two environments.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, Raport MNiSW, Warszawa, listopad 2006.
 2. Budgol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
 3. Komunikat Komisji z dnia 10 maja 2006 r. "Realizacja programu modernizacji dla uniwersytetów: edukacja, badania naukowe i innowacje", C0M(2006)0208.
 4. Komunikat Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. "Nowe partnerstwo na rzecz modernizacji uczelni: Forum UE na rzecz dialogu uczelni i przedsiębiorstw", C0M(2009)0158.
 5. Kubiński P., Kwieciński L., Żurawowicz L., Naukowiec przedsiębiorcą. Własność intelektualna, Dolnośląska Platforma Promocji Przedsiębiorczości Akademickiej, Wrocław 2010.
 6. Model współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, grudzień 2010.
 7. Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa, grudzień 2008.
 8. Pluta-Olearnik M. (red.), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Difin, Warszawa 2009.
 9. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie kształcenia dorosłych: nigdy nie jest za późno na naukę, P6_TA(2008)0013.
 10. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie procesu bolońskiego i mobilności studentów, P6_TA(2008)0423.
 11. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie dialogu środowisk akademickich z przedsiębiorcami: nowego partnerstwa na rzecz modernizacji uczelni w Europie, P7_TA(2010)0187.
 12. Rezolucja Rady z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie "Nowych umiejętności w nowych miejscach pracy", Dz.U. C 290 z 4.12.2007.
 13. Rola prac dyplomowych w rozwoju gospodarki województwa małopolskiego, CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, Kraków, grudzień 2010.
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i instytucjonalnej, Dz.U. z 2011 r., nr 207, poz. 1232.
 15. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku - drugi wariant, Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, marzec 2010.
 16. Theime J.K., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA, Difin, Warszawa 2009.
 17. Uchwała nr 501/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów oceny planów studiów i programów nauczania.
 18. Uchwała nr 459/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie dostosowania procesu kształcenia do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.
 19. Uchwała nr 920/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 października 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny.
 20. Uchwała nr 961/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej.
 21. Uchwała nr 962/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej.
 22. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037.
 23. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
 24. Wissema J.G., Technostarterzy. Dlaczego i jak?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu