BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosłon Jolanta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Ciupiński Daniel (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Inwestowanie jako przejaw zachowań przedsiębiorczych
Investing as a Form of Students' Entrepreneurship
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 173-184, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Inwestowanie, Przedsiębiorczość, Studenci
Investing, Entrepreneurship, Students
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorczość, w najbardziej ogólnym znaczeniu, oznacza umiejętność dostrzegania i wykorzystywania pojawiających się w otoczeniu szans, w celu zaspokojenia określonych potrzeb. To gotowość do podejmowania i twórczego rozwiązywania problemów oraz elastycznego przystosowania się do zmieniających się warunków. Przedsiębiorczość stanowi zespół cech i zachowań właściwy, przede wszystkim przedsiębiorcom. Do najważniejszych atrybutów przedsiębiorcy należą: inicjatywa, kreatywność, skłonność do podejmowania ryzyka, wiara we własne siły, optymizm, niestereotypowość, chęć odniesienia sukcesu, umiejętności wyznaczania celów i współpracy z innymi. Jedną z form postawy przedsiębiorczej jest inwestowanie. Artykuł poświęcono problematyce inwestycji, będących wyrazem zachowań przedsiębiorczych. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na populacji studentów magisterskich studiów uzupełniających Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Badania pozwoliły między innymi na określenie profilu studenta - inwestora. Po analizie danych, pozyskanych w drodze sondażu diagnostycznego, możliwa była ocena stanu wiedzy inwestycyjnej i stopnia zaangażowania inwestycyjnego studentów. Badani wskazali przedmiot, strategie, okres i cele inwestowania oraz źródła i strukturę finansowania inwestycji. (abstrakt oryginalny)

Entrepreneurship, in the most general sense, is an ability to see and use the emerging opportunities to meet specific needs. It is a willingness to take and creatively solve problems as well as flexibly adapt to changing conditions. Entrepreneurship is a set of attributes and behaviors relevant mainly to businessmen. The most important attributes of an entrepreneur are: initiative, creativity, risk-taking, self-confidence, optimism, the desire to succeed, ability to set goals and cooperate with others. One form of entrepreneurial mindset is to invest. The article is dedicated to the issues of investment, which are an expression of. The paper presents the results of tests carried out on a population of master studies' students supporting the Faculty of Economics on UW-M in Olsztyn. Research led among other things to determine the profile of the student-investor. After analyzing the data obtained from the diagnostic survey, it was possible to evaluate an investment knowledge and a degree of investment "involvement" of the students. Respondents pointed object, strategies, time and objectives of investing, sources and structure of financing.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 2. Brojak-Trzaskowska M., Zasada przedsiębiorczości, [w:] J. Engelhardt (red.), Współczesne przedsiębiorstwo, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 91.
 3. Cohen D., Prusak L., In Good Company. How social capital makes organizations work, Harvard Business School Press, Boston MA 2001.
 4. Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.
 5. Dyduch W., Mity przedsiębiorczości w polskich warunkach. Próba diagnozy i propozycje rozwijania zachowań przedsiębiorczych, [w:] Z. Olesiński, A. Szplit (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
 6. Janasz W. (red.), Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2004.
 7. Kujaczyński T., Czynniki rozwoju przedsiębiorczości w subregionie leszczyńskim, [w:] J. Buko (red.), Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Mikrofirma 2012, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 696, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 81, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 8. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 9. Lin N., Social capital. A theory of social structure and action, Cambridge University Press, London 2001.
 10. Słomińska B., Aktywność przedsiębiorcza jako czynnik rozwoju gospodarczego gmin, "Handel Wewnętrzny" 2006, nr 1-2.
 11. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. 2, PWN, Warszawa 1979.
 12. Wiatrak A.P., Przedsiębiorczość korporacyjna - istota, uwarunkowania i podstawowe obszary, "Problemy Zarządzania", nr 2 (20), Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu