BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipai Tatyana, Koblianidze Tamara, Meladze Maia, Ucieklak-Jeż Paulina
Title
Youth Employment Trends in Post Soviet Countries
Trendy w zatrudnianiu młodych ludzi w krajach postsowieckich
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 211-217, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Pracownicy niewykwalifikowani, Zatrudnienie, Turystyka, Bezrobocie ludzi młodych
Unqualified workers, Employment, Tourism, Youth unemployment
Note
streszcz., summ.
Country
Kraje byłego ZSRR
Post-Soviet countries
Abstract
Przedłużający się kryzys zatrudnienia powoduje również to, że współczesne pokolenie młodych ludzi staje się mniej wybredne co do typu pracy, jaką są gotowi przyjąć. Jest to tendencja, która uwidoczniła się już jakiś czas przed kryzysem. Coraz większa liczba młodych ludzi podejmuje pracę w niepełnym wymiarze godzin lub musi zadowolić się zatrudnieniem dorywczym. Bezpieczna praca, która kiedyś, dla wcześniejszych pokoleń, była normą - przynajmniej w krajach rozwiniętych gospodarczo - dla współczesnego młodego pokolenia nie jest już tak łatwo dostępna. Obszary rozwijające się stoją w obliczu poważnych wyzwań związanych z jakością oferowanej młodym ludziom pracy. Niniejszy artykuł dotyczy najważniejszego problemu społeczno-ekonomicznego - pracy dla młodych ludzi. Wysoki poziom bezrobocia to poważny problem na całym świecie, ponieważ stanowi on poważne zagrożenie dla ludzkości (terroryzm, narkomania, nihilizm, problemy demograficzne). Zagadnienie to ma największą wagę dla nowo powstałych, niepodległych krajów. Artykuł napisano w oparciu o dane statystyczne ILO, UNWTO, WTTC i GEOSTAT, z zastosowaniem metod grupowania, analizowania i syntetyzowania danych oraz metody wywiadu kwestionariuszowego, przeprowadzonego w rejonach rozwijających się, gdzie mieszka 90 procent globalnej populacji młodych ludzi, a stałe, bezpieczne zatrudnienie jest szczególnie trudno dostępne. Kryzys dotyka młodych ludzi. Aktualnie, w skali globalnej, bezrobotnych jest 73,8 miliona młodych ludzi, a spowolnienie działalności gospodarczej prawdopodobnie spowoduje do roku 2014 wzrost tej liczby o kolejne pół miliona. Stopa procentowa bezrobocia wśród młodzieży - która już wzrosła do 12,6 procenta w 2012 roku - do roku 2017 ma osiągnąć 12,9 procenta. Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) oraz Światowa Organizacja Turystyki ONZ (UNWTO) podpisały porozumienie o współpracy mające na celu poszerzenie możliwości i intensyfikację aktywności tych dwóch agencji ONZ w tym zakresie (2007) oraz wzrost znaczenia sektora zajmującego się tworzeniem miejsc pracy, rozwojem i zwalczaniem ubóstwa. Młodych ludzi w Gruzji uznano za jedną z najbardziej pozbawionych ochrony grup społecznych na rynku pracy, ale pomimo aktualności tematu, niewiele uwagi poświęca się temu zagadnieniu w badaniach naukowych, w środkach masowego przekazu i w dyskusjach. W obliczu takiej rzeczywistości, interesujące stają się działania podejmowane w turystyce i sektorze usług turystycznych. Rosnąca liczba turystów potrzebuje różnego rodzaju usług. Szczególnie wzrasta zapotrzebowanie na pracowników niewykwalifikowanych oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników technicznych. Tak więc, turystyka i hotelarstwo dają duże możliwości zatrudnienia dla obu grup wiekowych ludzi nieposiadających wystarczającego doświadczenia zawodowego i ducha rywalizacji, ale wykazujących kreatywność i zapał do pracy. Głównym tematem artykułu są działania promocyjne dające młodym ludziom okazję zdobycia doświadczenia zawodowego i przynajmniej częściowej niezależności finansowej. (abstrakt oryginalny)

The article is about the most important social-economical problem - youth employment. High level of unemployment is the serious concerns all over the world, because it poses major threats to the mankind (terrorism, drug addiction, nihilism, demographic problems). The issue is the most problematic in developing and young independent countries. The article is based on the statistical data of ILO, UNWTO, WTTC and GEOSTAT, the method used is data grouping, analytic and synthetic methods and the opinion survey method. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Economic Impact of Travel & Tourism 2013 Annual Update: Summary.
 2. Global Employment Trends for Youth 2013: A generation at risk / International Labour Office - Geneva: ILO, 2013.
 3. Global Employment Trends 2013 (Recovering from a second jobs dip) ILO.
 4. Gordon Betcherman, Martin Godfrey, Susana Puerto, FriederikeRother and AntonetaStavreska Findings of the Youth Employment Inventory Social Protection The World Bank 2007.
 5. Poverty Reduction Through Tourism - ILO wcms_159257.pdf.
 6. Lipai, T. Place and role of the ecotourism in the development of tourism Industry / T. Lipai // Innovation in Tourism: Economics and Business: 4 th International Scientific-Practical Conference: Batumi - Trabzon, 8-9 June 2013. - Batumi: BSRSU, 2013.
 7. www.unwto
 8. www.ilo.org
 9. www.wttc.org
 10. www.gnta.ge
 11. www.geostat.ge
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu