BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rahim Abdul Sada M. (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Analiza ekonometryczna transportu lotniczego w Iraku
Econometric Analysis of the Air Transport in Iraq
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1988, nr 246, s. 139-154, tabl., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej
Keyword
Analiza ekonometryczna, Transport lotniczy, Korelacja, Modele ekonometryczne, Ekonometria
Econometric analysis, Air transport, Correlation, Econometric models, Econometrics
Note
rez., summ.
Country
Irak
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie wyników analizy ekonometrycznej czynników określających poziom i rozwój transportu lotniczego w Iraku w latach 1970-1982. Podstawą rozważań był szeroki zestaw 45 zmiennych charakteryzujących transport lotniczy oraz 25 zmiennych makroekonomicznych, jako potencjalnych czynników determinujących prawidłowości rozwojowe w zakresie transportu lotniczego (obok czynników wewnętrznych tkwiących w samym transporcie lotniczym). W pracy uwzględniono standardowe metody statystyczno-ekonometryczne: analizę tendencji rozwojowych przy pomocy funkcji trendu, analizę korelacyjną, opisowe modele ekonometryczne, procedury optymalnego doboru zmiennych objaśniających.

In the article the results were presented of econometric analysis of the factors that determined the state and development of the air transport in Iraq in the years 1970 - 1982. The study was based on the wide range of variables. There were 45 variables characterizing the air transport and 25 macroeconomic variables (including 3 C-1 variables that were used to describe the impact of "quality" factors - Iraqi-Iranian war, oil boom and combination of these two factors). In this study standard statistical-econometric methods were used-development trend analysis by means trend function, correlation analysis, descriptive econometric models, procedures for optimal selection of explanatory variables.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Costis H.G., Statistics for Business, A Bell and Howell Company, Columbus 1972.
  2. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Modele ekonometryczne w procesie prognozowania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981 (wyd. II).
  3. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
  4. Hellwig Z., Problem optymalnego wyboru predykant, "Przegląd Statystyczny" 1969, nr 3-4.
  5. Hellwig Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, "Przegląd Statystyczny" 1976, nr 1.
  6. Zieliński R., Tablice statystyczne, PTO, Warszawa 1972.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu