BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepańska Katarzyna (Politechnika Warszawska)
Title
Teoria zarządzania wartością w ujęciu praktyki zarządzania jakością
Fundamentals of Value Based Management in Practice of Quality Management
Source
Współczesna Ekonomia, 2010, vol. 4, nr 1, s. 163-173, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Zarządzanie wartością, Zarządzanie jakością, Praktyka zarządzania, System zarządzania jakością, Zarządzanie przez jakość, Mierniki wartości przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Teoria wartości, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Value management, Quality management, Management practice, Quality management systems, Total Quality Management (TQM), Enterprise value measures, Enterprise value, Value theory, Value Based Management (VBM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono praktyczne aspekty wykorzystania teorii wartości w zarządzaniu jakością. Zaprezentowano istotę zarządzania wartością jako tło rozważań nad jej związkami z zarządzaniem jakością. Spójność omawianych koncepcji w praktyce została poddana weryfikacji w badaniach własnych autorki. Stwierdzenie braku wystarczającej struktury mierników procesowych o charakterze ekonomiczno-finansowym, służących pomiarowi wartości w systemie zarządzania jakością, wskazuje na istniejącą lukę pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi uwarunkowaniami zarządzania wartością w systemie zarządzania jakością przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the practical aspects of using the theory of value management in quality management. Presents the essence of value based management (VBM) as a background of reflection on its links with quality management. Coherence of the concept in practice, been reviewed in the author's own studies. The discovery of absence of sufficient procedural structure of the metrics of an economic - financial, to measure the value of the quality management system, points to a gap between the theoretical and practical considerations in managing the value of the company quality management system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dobiegała-Korona B., Herman A. (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
  2. Herman A., Szablewski A., Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999.
  3. Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
  4. Suszyński C. (red.), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE Warszawa 2007.
  5. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  6. Szczepańska K., Kompleksowe Zarządzanie Jakością. TQM, Wydawnictwa Normalizacyjne ALFA-WERO, Warszawa 1998.
  7. PN-EN ISO 9001:2009, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu