BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Waldemar (Uniwersytet Łódzki)
Title
Znaczenie i rola projektów w zarządzaniu współczesnymi organizacjami
The Meaning and Role of Projects in Contemporary Management
Source
Współczesna Ekonomia, 2010, vol. 4, nr 1, s. 175-190, rys., bibliogr. 27 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Zarządzanie przez projekty, Zarządzanie projektem, Analiza organizacji
Management by projects, Project management, Organisation analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto rozważania mające na celu przybliżenie i wyjaśnienie istotnej roli oraz znaczenia projektów w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Szczególną uwagę zwrócono na wyróżniające cechy projektów oraz przesłanki, jakie uzasadniają wzrastające zainteresowanie metodyką zarządzania projektami. Istotnym elementem prowadzonych analiz jest wnikliwe omówienie ograniczeń projektowych oraz zaproponowana metodyka diagnozy kluczowych uwarunkowań, które mają fundamentalne znaczenie dla prawidłowego planowania i realizacji projektów. Bardzo ważnym akcentem zaprezentowanych rozważań są rekomendacje dla praktyki zarządzania związane z identyfikowaniem potrzeb, oczekiwań oraz wpływu interesariuszy na sukces projektu, a także zwrócenie uwagi na korzyści, jakie zyskują organizacje dzięki realizowanym projektom. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present and explain the important role and meanings of projects for modern organizations. The particular attention was paid on differing project's. features and premises that substantiate incremental interest of project management methodic of diagnosis key conditionality, which has fundamental meaning for correct planning of project venture. Important element of led analysis was presenting and discussing project limitation and key processes related with project preparation phase. A very significant accent of led consideration are recommendations for management practice related with identifying the needs, expectations and stakeholders influence on project success, as well as calling particular attention on benefits gained by organizations due to realized project. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barkley B., Project risk management, McGraw-Hill Professional, New York 2004.
 2. Berkun S., Making Things Happen: Mastering Project Management, O'Reilly Media, Inc., Sebastopol 2008.
 3. Cleland D.I., Ireland L.R., Project manager's portable handbook, McGraw-Hill Companies Inc., New York 2004.
 4. Dinsmore P.C., Cabanis-Brewin J., The AMA handbook of project management, Amacom, New York 2006.
 5. Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi, WN PWN, Warszawa 2006.
 6. Frame J.D., The New Project Management, Jossey-Bass a Wiley Company, John Wiley & Sons Inc., San Francisco 2002.
 7. Harrison F.L, Lock D., Advanced project management: a structured approach, Gower Publishing Limited., Hampshire 2004.
 8. Heerkens G., Project management, McGraw-Hill Companies Inc., New York 2002.
 9. Heldman K., Mangano V., PMP: Project Management Professional Exam Review Guide, Sybex, Wiley Publishing Inc., Indianapolis 2009.
 10. Hill G.M., The complete project management office handbook, Auerbach Publication Taylor & Francis Group, New York 2008.
 11. Lientz B.P., Rea K.P., Project management for the 21st century, Butterworth-Heinemann, Academic Press, San Diego 2002.
 12. Kendrick T., Identifying and Managing Project Risk, Amacom, New York 2009.
 13. Kerzner H., Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey 2009.
 14. Kliem R.L., Leading high performance project, J. Ross Publishing Inc., Boca Raton 2004.
 15. Lewis J., Fundamentals of project management, third edition, AMACOM, New York 2007.
 16. Lewis J., Project planning, scheduling and control, McGraw-Hill Professional Publishing, New York 2005.
 17. Lock D., Project Management, Gower Publishing Limited, Hampshire 2007.
 18. Pawlak M., Zarządzanie projektami, WN PWN, Warszawa 2007.
 19. Phillips J., PMP Project management professional study guide, McGraw-Hill/Osborne, Emeryville 2004.
 20. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, WN PWN, Warszawa 2008.
 21. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 22. Verzuch E., The portable MBA in project management, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2003.
 23. Verzuch E., The fast forward MBA in project management, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2005.
 24. Verzuch E., The fast forward MBA in project management; third edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2008.
 25. Zarządzanie projektem europejskim, Trocki M., Grucza B. (red.), PWE,Warszawa 2007.
 26. Strategiczne zarządzanie projektami, Trocki M., Sońta-Drączkowska E. (red.), Bizarre, Warszawa 2009.
 27. Walczak W., Orientacja na cele w zarządzaniu projektami, Master of Business Administration, 4(99)/2009, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu