BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrzykowska Barbara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego
From Human Resources to Human Capital
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 251-265, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Motywowanie pracowników, Style kierowania
Human Resources Management (HRM), Human Capital Management, Motivating employees, Management styles
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ostatnich latach w nauce i praktyce kadrowej coraz częściej w miejsce lub obok pojęcia "zarządzanie zasobami ludzkimi" pojawia się pojęcie "zarządzanie kapitałem ludzkim", pracowników określa się również mianem kapitału, a nie tylko zasobu. Przedstawiona zmiana dokonuje się w sposób względnie płynny bez odpowiednio pogłębionej dyskusji naukowej na ten temat, pomimo że pojęcia zasobu i kapitału nie są tożsame. W artykule podjęto zadanie ustalenia podejścia zasobowego i kapitałowego do czynnika ludzkiego we współczesnym przedsiębiorstwie, a także ich implikacji dla wykorzystywanych stylów kierowania i motywowania pracowników. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny, wykorzystano materiał zawarty w literaturze dotyczący poruszanej problematyki oraz dane empiryczne zawarte w raportach z badań pt. "Saratoga HC Benchmarking" przeprowadzonych przez firmę PwC na rynku polskim i zagranicznym. (abstrakt oryginalny)

In recent years, the science and practice of human resources are increasingly in place of or alongside the term "human resource management" appears in the concept of "human capital management". Employees also referred to as capital rather than a resource. The change takes place in a relatively smooth without a properly-depth scientific discussion on the subject despite the fact that the concept of resource and capital are identical. The article approaches the task to the resource and capital to the human factor in the modern enterprise as well as their implications for the styles used in leading and motivating employees. The elebration is a theoretical and empirical, used the material in the literature on the discussed issues and empirical data contained in the reports of the tests Fri "Saratoga HC Benchmarking" conducted by PwCon the Polish and foreign markets.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
  2. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania post- industrialnego, PWE, Warszawa 1993.
  3. Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, ABC, Kraków 2001.
  4. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
  5. Kunasz M., Pomiar efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
  6. Lepak D.P., Snell S.A., The Human Resources Architecture. Toward a Theory of Human Capital Allocation and development, "Academy of Management Review" 1999, vol. 24, nr 1.
  7. Penc J., Humanistyczne wartości zarządzania, w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań, Diffin, Warszawa 2010.
  8. Raporty: Saratoga HC Benchmarking, 2009, 2010.
  9. Wyrzykowska B., Ewolucja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, [w:] E. Jędrych, A. Pietras, A. Stankiewicz-Mróz (red.), Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji. Diagnoza i perspektywy, Wyd. Media Press, Łódź 2008.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu