BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kożuch Antoni (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki), Książek Ewa (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Title
The Changes of the Organisational Behaviours in the Light of the Self-Government Offices Modernisation
Zmiany zachowań organizacyjnych w kontekście modernizacji urzędów samorządowych
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 267-283, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Administracja samorządowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Public administration, Self-government administration, Human Resources Management (HRM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zmiany zachowań organizacyjnych w kontekście modernizacji urzędów samorządu terytorialnego wymagają ciągłego doskonalenia działalności urzędów administracji oraz przystosowania się do stale pojawiających się zmian. Jednostki administracyjne przechodzą od tradycyjnego modelu administrowania do modelu nowego zarządzania publicznego i nowego współrządzenia publicznego. Celem niniejszego opracowania jest próba identyfikacji zmian w zachowaniach organizacyjnych i ich wpływu na możliwości modernizacji lokalnych urzędów samorządowych. (abstrakt oryginalny)

The changes of the organisational attitudes in the light of the territory self-government office modernisation require constant improvement of the administration office activity and adaptation to the constantly rising changes. The administration units go from the traditional model of administration towards the model of the new public management and the new public co- management. The aim of the following essay was an attempt to identify the changes in the organisational attitudes and their influence on the possibilities of the local self-government offices modernisation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alberti A., Bertucci G., Replicating Innovations in Governance: An Overview, [in:] Innovations in Governance and Public Administration: Replicating what works, DESA UN, New York, 2006.
 2. Bąk D., Kształtowanie zatrudnienia w urzędach samorządu terytorialnego, [in:] Markowski T., Stawasz D. (eds.), Zarządzanie rozwojem lokalnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2002.
 3. Czaputowicz J. (ed.), Służba cywilna w procesie integracji europejskiej, [in:] Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, WN PWN, Warszawa 2008.
 4. Frederickson G., Johnston J.M. (eds.), Public Management Reform and Innovation, The University of Alabama Press, Tuscaloosaand London 1999.
 5. Grosse T.G., Nowe metody zarządzania publicznego w Unii Europejskiej, [in:] Czaputowicz J. (ed.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, WN PWN, Warszawa 2008.
 6. Hausner J. (ed.), Administracja publiczna, WN PWN, Warszawa 2003.
 7. Izdebski H., Badania nad administracją publiczną, [in:] Hausner J. (ed.), Administracja publiczna, WN PWN, Warszawa 2003.
 8. Kowalik J., Wybrani w bezpośrednich wyborach, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 6.
 9. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (eds.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996.
 10. Kożuch B., Innowacyjność w sektorze publicznym - bariery i możliwości rozwoju, [in:] Kryk B., Piech K., Innowacyjność w skali makro i mikro, Instytut Wiedzy i Informacji, Warszawa 2009.
 11. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 12. Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój: od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 13. Kuc B.R., Moczydłowska J.M., Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009.
 14. Kuźnik F., Stare i nowe koncepcje zarządzania publicznego w strukturach samorządu terytorialnego, [in:] Kożuch B., Markowski T. (eds.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, FWZ, Białystok 2005.
 15. Maciejowska M., Iskierka-Kacperek E., Motywowanie w procesie dekoniunktury jako szansa na sukces w przyszłości. Personel i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003.
 16. Markowski T., Banachowicz B., Innowacyjność w samorządzie terytorialnym, [in:] Kożuch B., Markowski T. (eds.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, FWZ, Białystok 2005.
 17. Michałowski S., Państwo obywatelskie a przebudowa administracji publicznej, [in:] Pawłowska A. (ed.), Administracja publiczna. Zagadnienia wstępne, Norbertinum, Lublin 1999.
 18. Najnigier S., Administracja czy biznes?, [in:] Czaputowicz J. (ed.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, WN PWN, Warszawa 2008.
 19. Nowak J.F., Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 20. Noworól A., Model zarządzania terytorialnego, [in:] Kożuch B., Markowski T. (eds.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, FWZ, Białystok 2005.
 21. Potoczek A., Administracja lokalna w procesie świadczenia usług społecznych, [in:] Kożuch B. (ed.), Zarządzanie usługami publicznymi, TNWZ, Kraków 2008.
 22. Przybyszewski R., Administracja publiczna wobec przemian społeczno-ekonomicznych epoki informacyjnej, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2009.
 23. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 24. Szatkowski K., Istota i rodzaje innowacji, [in:] Brzeziński M., Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
 25. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym. [Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95].
 26. Wytrążek W., Sprawność działania administracji publicznej w Polsce w warunkach decentralizacji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu