BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Książek Ewa (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Ucieklak-Jeż Paulina (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Title
The Flexicurity Model and Flexible Forms of Employment in the EU Member Countries
Model flexicurity a elastyczne formy zatrudniania w krajach UE
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 295-304, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Elastyczność czasu pracy, Formy zatrudnienia
Flexitime, Employment forms
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zanikanie stabilności w zatrudnieniu jest podyktowane globalizacją, konkurencją, kryzysem gospodarczym. Model flexicurity oraz elastyczne formy zatrudnienia są odpowiedzią w walce z bezrobociem w krajach Unii Europejskiej. Odejście od tradycyjnego modelu zatrudnienia poprzez wdrażanie atypowych form zatrudnienia pozwala na utrzymanie zatrudnienia w grupach osób narażonych na wykluczenie spowodowane bezrobociem długotrwałym. Zastosowanie odpowiedniej formy atypowego zatrudniania przyczynia się do obniżania kosztów pracy oraz poprawy efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w organizacji. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia praca może być realizowana w wygodniejszy niestandardowy sposób oraz ograniczyć skalę zwolnień w dobie kryzysu. Model flexicurity umożliwia utrzymanie maksymalnie wysokiego poziomu zatrudnienia, który jest jedną z najważniejszych form wspólnej polityki społecznej krajów UE.(abstrakt oryginalny)

Vanishing stability in employment is dictated by globalisation, competition, economic crisis. The flexicurity model and flexible forms of employment are the reactions in the fight with unemployment in the member countries of the European Union. Abandoning the traditional model of employment by implementation of atypical forms of employment contributes to maintaining employment in the groups of people threatened with exclusion due to long-term unemployment. Applying an appropriate form of an atypical employment contributes to lowering costs of labour and better effectiveness in management of human resources in an organisation. Due to the flexible forms of employment, the work can be carried out in a more comfortable, non-standard way and cut the scale of layoffs at the time of crisis. The flexicurity model allows to maintain the maximum level of employment, which is one of the most important forms of contemporary joint social policy of the EU members countries.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bekker S., Wilthagen T., Flexicurity - a European Approach to Labour Market Policy, "Intereconomics" 2008, Volume 43, No 2.
 2. Bernais J., Elastyczne formy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, "Przegląd Organizacji" 2003, No 5.
 3. Cazes S., Nesporova A., Flexicurity a relevant approach in Central and Eastern Europe, International Labour Organisation, Geneva 2007.
 4. Dacko-Pikiewicz Z., Szczepańska-Woszczyna K., Absolwenci wyższych uczelni na rynku pracy Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007.
 5. Goetschy J., The implications of the Lisbon Strategy for the future of social Europe: 'on the road' or 'new age'?, "The International Journal of Com- parative Labour Law and Industrial Relations", Vol. 23, No. 4.
 6. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23.04.1964 - Dz.U. No. 16/ 1964, item 93 with later amendments.
 7. Announcement of the Commission to the European Parliament, the Council of European Social-Economic Committee and the Committee of the Regions, Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, Komisja Europejska, KOM 359.Bruksela 2007.
 8. Lipski S., Nowe trendy w stosunkach pomiędzy pracodawcą a pracobiorcami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2001, No 10.
 9. Majdzińska K., Europejski Model Społeczny a rynek pracy, [in:] Osiatyński J. (ed.), Praca, społeczeństwo, gospodarka. Między polityką a rynkiem, SGH, Warszawa 2011.
 10. Makowski D., Agencje (przedsiębiorstwa) pracy czasowej - miejsce i rola w prawie pracy państw Wspólnoty Europejskiej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999, No 3.
 11. Obadić A., The Danish flexicurity labour market policy concept, FEB - Working paper series. Paper No 09-04. University of Zagreb. Zagreb 2011.
 12. Osińska P., Elastyczne sposoby organizacji czasu pracy: wyzwanie dla pracowników czy pracodawców?, [in:] Lechiewicz S., Matejun M. (ed.), Problemy współczesnej praktyki zarządzania, vol. 1, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 13. Prokurat S., Wpływ Europejskiego Modelu Społecznego na wyrównywanie nierówności społecznych w Europie, "Nierówność Społeczna a Wzrost Gospodarczy" 2011, No 18, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 14. Rollnik-Sadowska E., Zastosowanie modelu flexicurity w polityce zatrudnienia Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2013, No 4(64).
 15. Rosati D.K. (ed.), Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, PWE, Warszawa 2009.
 16. Sidor-Rządkowska M., Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Oficyna WoltersKluwer business, Warszawa 2010.
 17. Staroń A., Matejun M., Zakres wykorzystania elastycznych form zatrudniania w sektorze MŚP, [in:] Lechiewicz S., Matejun M. (ed.), Problemy współczesnej praktyki zarządzania, Vol. 1, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 18. Stolarczyk P., Zwiększenie efektywności rynku pracy w krajach UE. Czy to możliwe?, [in:] Miłek M., Wilk-Jakubowski G. (ed.), Stan realizacji polityki społecznej w XXI wieku, Wydawnictwo Stowarzyszenie Współpracy Polska- Wschód. Oddział Świętokrzyski, Kielce 2009.
 19. Wilthagen T., Tros F., The concept of 'flexicurity': a new approach to regulating employment and labour markets, "Transfer" 2004, vol. 10, No 2.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu