BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bodzek Edward (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Zarządzanie kapitałem ludzkim a wartość przedsiębiorstwa
Human Capital Management and the Worth of an Entrepreneurship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 39-54, rys., bibliogr. 31 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Kapitał ludzki, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wartości niematerialne
Human capital, Enterprise value, Human Capital Management, Intangible asset
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono znaczenia kapitału ludzkiego w współczesnym przedsiębiorstwie oraz jego wpływ na proces kreowania wartości. Wartość przedsiębiorstwa zajmuję kluczowe miejsce we współczesnych procesach gospodarczych i jest obiektem zainteresowania wielu specjalistów z zakresu ekonomii, zarządzania, rachunkowości. Źródłem wartości przedsiębiorstwa jest jego kapitał. To jego wielkość i struktura decyduje o kondycji, trwaniu i rozwoju danego podmiotu. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa wynika z naturalnego dążenia właściciela do pomnażania zainwestowanego kapitału, realizuję także cele pozostałych interesariuszy (menedżerów, pracowników, kredytodawców, społeczeństwa, państwa). W realiach współczesnej gospodarki coraz większe znacznie mają aktywa niematerialne. Dziś przedsiębiorstwa, aby móc sprawnie i efektywnie działać na rynku muszą posiadać zasoby niematerialne, które są unikatowe i trudne do skopiowania. Współczesne ujęcie zarządzania kapitałem ludzkimi uznaje pracowników za jeden z najbardziej wartościowych aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Posiadanie tych aktywów umożliwia kreowanie wartości przedsiębiorstwa. Wartości te można określić jako kapitał intelektualny. (abstrakt oryginalny)

This article concerns the worth of human capital in a contemporary entrepreneurship, as well as its influence on the process of generating values. The worth of an entrepreneurship plays a key role in contemporary economic processes and is a matter of interest for many specialists representing fields such as economy, management or accountancy. The source of an entrepreneurship's value is its human capital. It is its dimension and structure that determines the condition, existence and development of a certain unit. The magnification of the entrepreneurship's value arises from the natural drive/ pursuit of the owner to multiply the invested capital and realize the aims of the stakeholders (managers, workers, debtors, society and state). In contemporary economy there is a greater importance of the non-tangible assets. Nowadays, an entrepreneur, in order to be efficient and effective, has to be in a possession of non-material resources that are unique and hard/ difficult to copy. The contemporary idea of human capital management considers workers as the most valuable non-tangible assets of the entrepreneurship. The possession of these assets enables generation of the values of the entrepreneurship. These values, in turn, can be referred to as intellectual capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Accounting Principles Board Opinion No 17, Intangible Assets, AFCPA, New York, 1976.
 2. Adamska A., Rola i zadania dyrektora finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 3. Becker G.S., Investment in Human Capital. A Theoretical Analysis, "Journal of Political Economy" October 1962.
 4. Bochniarz P., Gudała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa 2005.
 5. Bontis N., National Intellectual Capital Index: A United Nations Initiative for the Arab Region, "Journal of Intellectual Capital", vol. 5, nr 1/ 2004.
 6. Borowiecki R. (red.). Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 7. Domański R. S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 8. Duraj J. red.. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wyd. UŁ, Łódź 1999.
 9. Duraj J. red.. Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Wyd. Naukowe Novum, Płock - Pekin - Łódź 2004.
 10. Edvinsson L., Malone M. S., Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Hidden Brainpower, Harper Collins Publisher, New York 1997.
 11. Engelhardt J., Współczesne przedsiębiorstwo, CeDeWu, Warszawa 2009.
 12. Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 13. Hanari O., Value in the New Economy, part 1 and 2, http://mworld.mce.be.
 14. Hornby A. S., Cowie A. P., Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Oxford University; PWN (reprint). Warszawa 1981.
 15. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 16. Jerzemowska M., Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wyd. UG, Gdańsk 1996.
 17. Juchnowicz M. (red.). Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004.
 18. Jugarowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, koncepcje i praktyka, Wyd. OD i DK, Gdańsk, 2002.
 19. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 20. Kożuch B. (red.). Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Wyd. Uniwersytetu Białostockiego, Białystok 2000.
 21. Łukaszewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, PWN, Warszawa 2009.
 22. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
 23. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 24. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 25. Paauwe J., HRM and Performance, Oxford University Press, Oxford 2004.
 26. Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny, dylematy, wyzwania. Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2001.
 27. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie -procesy - metody, PWE, Warszawa 2007.
 28. Skoczylas W. (red.). Determinanty i modele wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 29. Stanisławski J., Wielki słownik angielsko-polski. Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
 30. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 1994 r., nr 121, poz. 591, art. 33, ust. 4.
 31. Weiss D. S., High - Impact HR Transforming Human Resources for Competitive Advantage, John Wiley & Sons, Canada 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu