BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gąsowska Magdalena Katarzyna (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Title
Koszty logistyki we współczesnych procesach kreowania wartości
Logistics Costs In Modern Value Creation Processes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 103-116, rys., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Tworzenie wartości, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Koszty logistyki, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Ekonomiczna wartość dodana
Value creation, Creating company's value, Logistics costs, Value Based Management (VBM), Economic Value Added (EVA)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest analiza znaczenia kosztów logistyki w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Jako wartość docelową przedsiębiorstwa przyjęto ekonomiczną wartość dodaną (EVA-Economic Value Added). W pierwszej części przedstawiono pojęcie i strukturę kosztów procesów logistycznych. W drugiej części zaprezentowano wpływ kosztów logistyki na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The present study is to analyse the significance of logistics costs in the corporate value creation. Economic Value Added was assumed as the target corporate value. The first part describes the idea and structure of costs of logistic processes. The second part presents the impact of logistics costs on the corporate value creation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa ujęcie sytuacyjne, M. Hamrol (red.), Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 2. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2001.
 3. Blaik P., Nowoczesna koncepcja logistyki jako systemowa determinanta zarządzania przedsiębiorstwem, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2009, nr 5.
 4. Blaik P., Kluczowe wyzwania współczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Struktura - trendy - doświadczenia, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2010, nr 4.
 5. Bozart C., Handfield R. B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wyd. Helion, Gliwice 2007.
 6. Brzeziński M., Logistyka w przedsiębiorstwie. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006.
 7. Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C. H. Beck, Warszawa 2006.
 8. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, "Studia i Monografie" nr 143, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 9. Ficoń K., Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, BEL Studio, Warszawa 2008.
 10. Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, W. Szczęsny (red.), C. H. Beck, Warszawa 2007.
 11. Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości, W. Caputa, D. Szwajca (red.), CeDeWu, Warszawa 2008.
 12. Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, C. H. Beck, Warszawa 2009.
 13. Gołębiowski G., Szczepankowski A., Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 14. Jeszka A. M., Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009.
 15. Kawa A., Solecki B., Śliwka R., Projekty usprawniające procesy logistyczne, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2009, nr 1.
 16. Logistyka, D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak (red.). Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
 17. Logistyka w biznesie, M. Ciesielski (red.), PWE, Warszawa 2006.
 18. Najlepsze praktyki w logistyce, T. Janiak (red.). Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.
 19. Neider J., Transport w handlu międzynarodowym, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 20. Owczarski S., Tendencje rozwojowe logistyki, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006.
 21. Pluta W., Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2009.
 22. Raport: informatyka, "Nowy Przemysł" 2010, nr 3.
 23. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.
 24. Słownik terminologii logistycznej, M. Fertsch (red.). Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.
 25. Twaróg J., Koszty logistyki przedsiębiorstw. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003.
 26. Waselik A., Kilka uwag o kosztach logistyki w przedsiębiorstwie, "Logistyka" 1996, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu