BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim), Byczkowska Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Wiedza a innowacyjność przedsiębiorstw
Knowledge vs. Enterprise Innovativeness
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 117-130, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Wiedza, Innowacyjność, Wartości niematerialne, Zarządzanie wiedzą, Strategia lizbońska, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Knowledge, Innovative character, Intangible asset, Knowledge management, Lisbon Strategy, Small business
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Wiedza wydaje się być jednym z czynników postrzeganych przez Unię Europejską jako kluczowy dla rozwoju gospodarki innowacyjnej i konkurencyjnej. Założenia te można odnaleźć między innymi w Strategii Lizbońskiej. Celem niniejszego artykułu jest uporządkowanie definicji związanych z wiedzą, ukazanie powiązań między wiedzą w przedsiębiorstwie a jego konkurencyjnością i innowacyjnością oraz głównych założeń w tej kwestii Strategii Lizbońskiej. (abstrakt oryginalny)

Knowledge seems to be one of the factors perceived by the European Union as crucial for the development of an innovative and competitive economy. These assumptions can be found, among others, in the Lisbon Strategy. The aim of the hereby article is to regularize the definitions concerning knowledge, to show the relations between knowledge in an enterprise and its competitiveness and innovativeness as well as to present the main assumptions of the Lisbon Strategy concerning this matter. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bali-Woźniak T., Innowacyjność w kształtowaniu przedsiębiorstw [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, M. Juchniewicz (red.), Olsztyn 2006.
 2. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Toruń 2006.
 3. Brudlak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006. Warszawa 2007.
 5. Evans Ch., Zarządzanie wiedzą. Warszawa 2005.
 6. Grudzewski, W.M. Hejduk I.K. (red). Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Warszawa 2002.
 7. Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu. Szczecin 1999.
 8. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE Warszawa 2006.
 9. Kotler Ph., Marketing, Warszawa 1994.
 10. Okoń-Horodyńska E., Piecha K., Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - wnioski i rekomendacje. Warszawa 2005.
 11. Soboń K., Strategia Lizbońska, Dokumenty Komisji Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność".
 12. Sopińska A., Wachowiak P., Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, zasoby internetowe http://www. e-mentor. edu.pl/artykul_v2.php ?numer=14&id=275.
 13. Stawasz E, Innowacje a mała firma. Łódź 1999.
 14. Strategia Lizbońska: Droga do sukcesu Zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
 15. Wdrażanie Strategii Lizbońskiej. Reformy dla rozszerzonej Unii, Raport Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, 26 marca 2004.
 16. Wronowska G., Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia. A. Manikowski, A. Psyk (red.). Warszawa 2004.
 17. Żmigrodzki M., Rola systemu zarządzanie wiedzą w procesie obsługi klienta, Komunikacja Gospodarcza, AE Wrocław 2002.
 18. Żmigrodzki M., Wdrożenie systemu zarządzania wiedzą w EFL S.A., "e-mentor" 2005, nr 5 (12).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu